.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Trang chủ » Nick Đã Bán
Mã Số: 2386 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 52,Vũ khí 8,.full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3300
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2376 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 sao full tbs tl 1111 chỉ số ngon,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2375 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2374 Xem ảnh - Sever Katana Cung 69,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2373 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG CÓ SKILL 100,8 MÓN TINH LUYỆN ) Tiêu 110.Vũ khí 15,full 12,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7.,bùa tinh luyện 7.bội tinh luyện 5.nhẫn tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6665,32 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2372 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng lv 100 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2371 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 10,full 8,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2370 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2368 Xem ảnh - Sever Tessen (QUẠT NHIỀU YÊN) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng full tbs,205 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2367 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57.Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2366 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Quạt 112,Vũ khí 15,găng 15,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,.bùa tinh luyện 5.11 sách,15 bánh,sói trắng lv `100 chỉ số ngon full tbs tl 5544,52 triệu yên,Phân thân Tiêu 66,vk 8 full 8 siêu xe lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2365 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG 9X) Cung 94,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3221,26 triệu yên kèm áo + găng 12 sẵn
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2364 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2362 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2360 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2359 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 103) Kiếm 103.Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4432,58 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2.sói trắng full tbs tl 2200,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2357 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2355 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2354 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,2m5,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2353 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2352 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 90,Vũ khí 12,3 món 14.,full 12,vk tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 2.bùa tinh luyện 3.bội tinh luyện 2.3 sách, 1 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200,Phân thân Kunai 70,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 4, sói trắng lv 100 full tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2350 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2348 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,fiull 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon có gst + 2 chí mạng full tbs tl 4100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2347 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2346 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8.bùa 12
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2344 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 74,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2343 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,.8 sách,sói đen chỉ số ngon tấn công + gst full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2342 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2340 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42)Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,giày 12,7 sách,sói trắng full tbs tl 2110,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2339 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2100,37 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2338 Xem ảnh - Sever Katana Đao 76,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2337 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 78,Vũ khí 12,full 12,3m14,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.bội tinh luyện 4.10 sách,. 1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4443
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2334 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2333 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 8,2m12,siêu xe lv 100 full tbs ,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2332 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59) Quạt 59,Vũ khí 12,full 12,2m8,8 sách,sói trắng lv 27 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4200,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2331 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100039057920414 hạn chót trả góp góp thiếu 700k thẻ hạn 17/10 .
Mã Số: 2330 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2210.23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2329 Xem ảnh - Sever Kunaj (CO SKILL 100) Tiêu 127,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 5441,8 sách,40 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2328 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000.31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2325 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2324 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 60,Vũ khí 8,full 8,4 sách,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2323 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs ,.7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2322 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8. 20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2321 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2320 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2319 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2318 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM 80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2317 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6431,38 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2314 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2312 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2310 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 49,Vũ khí 8,full 8,2 sách, sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2303 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Quạt 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2302 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 NGON ) Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 2.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.,bội tinh luyện 5,8 sách,10 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 9644,Rương có vk 7x + 12 tinh luyện 0 kèm 108 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2301 Xem ảnh - Sever Katana Cung 51,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2300 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8, 1 triêu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2299 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 46,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2297 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,ful 8,bội 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2296 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,1m4,5 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2295 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2294 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 9.full 9 10,sói trắng 2 tbs,104 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 9,full 9 10,sói trắng 2 tbs tl 11,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2292 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 3,9 sách, siêu xe lv 100 full tbs tl 3311,150 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2291 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,áo 5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,50 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2289 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2288 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,5 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2287 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 3 tbs tl 200.9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2286 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2285 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 115,Vũ khí 13,4m13,full 10,yorroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2210.230 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2284 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,2m4,sói trắng 3 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2283 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 42) Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6600
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2282 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67.Vũ khí 8,full 8,có sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2281 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF)Quạt 71,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2280 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 97,Vũ khí 12,4m12,full 10,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv100 full tbs tl 6331,20 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2278 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 73.Vũ khí 10.full 10,găng 12 tinh luyện 3,siêu xe full tbs tl 2000,19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 12,1 món 12,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 4200.4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2276 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2275 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2274 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 10,full 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2273 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 10,2 món 12,full 9 10,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2272 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2270 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60.Vũ khí 10,full 8.1 sách,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2268 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 8,full 8,4 sách,siêu xe full tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2267 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2266 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2265 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 12,2m14,3m8,full 12,bùa tinh luyện 6,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,1 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 6533,184 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2264 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2263 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8.nón 7.sói đen có tấn công full tbs tl 2110.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2262 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 10,full 10,81 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2261 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 79,Vũ khí 10,full 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2260 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 10,full 10,35 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2259 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 11,full 10,16 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2258 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tấn công + 2cm tinh luyện 6644,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2257 Xem ảnh - Sever Katana Cung 68,Vũ khí 9,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2256 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 46.Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2255 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 12,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6665,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2254 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 10,full 9,sói trắng 3 tbs tl 100,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2253 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2252 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2251 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,2 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2250 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6.sói trắng full tbs tl 5422,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2249 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2248 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 82,Vũ khí 12,full 12,4m8,yorroi tinh luyện 1,siêu xe full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2247 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,(SET 9X ) Vũ khí 13,full 12 13,nhẫn 10,vk 9x tinh luyện 1,SET 7X ĐANG MẶC Vk tinh luyện 1,yorroi tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4444
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2246 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 12,nón 12,full 10,2 bánh,sói trắng lv 31 full tbs chỉ số ngon 2 cm, full tbs tl 6622
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2245 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2244 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 12,nhẫn 12,full 10,yorroi tinh luyện 2,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4320,50 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2243 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 0,yorroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6640,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2242 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 15,giày 14,full 12,3m8.yorroi tinh luyện 4,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst ful tbs tl 4441.23 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2241 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2239 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 21 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2238 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2237 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100.7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2236 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2235 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 75,vũ khí 10,full 8.2m6,2 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2234 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 99,Vũ khí 12,full 12,yorroi tinh luyện 6,2 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs tl 5322.3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2233 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 65,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2232 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 11,full 10,2 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2231 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 89,sói trắng full tbs tl 2221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2230 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Quạt 40,Vũ h khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2229 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,yorroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,16 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2228 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2227 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2226 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 11,full 9,sói trắng full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2225 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2224 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63.,Vũ khí 11,full 11.,2 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200.19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2223 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 12,4m12,full 10,siêu xe full tbs tl 4211,2 triệu yên,yorroi tinh luyện 6
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2222 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10.siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2221 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói đen 3 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2220 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 13,full 12 13,3m8,vk tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 6533,1 sách,177 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2219 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2218 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 94,Vũ khí 13,full 12 13,2m8,yorroi tinh luyện 6,11 sách,xe máy full tbs tl 3232,3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2217 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 64,.Vũ khí 10,full 8,3 sách ,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000.55 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2216 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs tl 3111
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2215 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kiếm 39,.vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2214 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2213 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.,bùa tinh luyện 6.8 sách,sói trắng fulll tbs tl 6543,25 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2212 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 11,3m12,full 8,găng tinh luyện 7(ngon) ,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000,14 tiệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2211 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2210 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 70,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2209 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 82,Vũ khí 12,4m12,full 8,có yorroi,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2208 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.23 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2207 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,có yorroi ,sói trắng 2 tbs,1 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2206 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng LV 100 full tbs tl 322,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2205 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 73,Vũ khí 12,full 12,quần 14,2m8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5553,98 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2204 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vĩ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2203 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2202 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2201 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2200 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 90.,Vũ khí 8,4m12,full 8,yorroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2199 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8.nón 5.sói trắng lv 100 2 cm full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2198 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 48.Vũ khí 8.full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2197 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,.10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2196 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 58,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2195 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 9,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2194 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon tc+ 2cm full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2193 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2192 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 1000
Giá Thẻ 100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2191 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 101,Vũ khí 13,full 12 13.yorroi tinh luyện 3,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2210.,26 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2190 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2189 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2188 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2187 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2186 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200,.3 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2185 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,8 sách,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5544,101 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2183 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2182 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG SÓI NGON) Kunai 71,Vũ khí 12,full 12,13,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6633,94 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2181 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 46,Vũ khí 8,full 8.1m6.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2180 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 10,siêu xe lv 64 2 tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2179 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2178 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 48,Vũ khí 8,,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2177 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2176 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2175 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs tl 3211,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2174 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 75,Vũ khí 13,2m12,.full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,182 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2173 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 1100.14 tiệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2172 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 73,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,62 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2171 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 9,full 9,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2170 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 80,Vũ khí 13,full 12,4m8,yoroi tinh luyên 2,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100 chỉ số ngon có gst + 2cm
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2169 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 6532 8 sách,45 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2168 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 72.Vũ khí 12,full 12,sói trắng kèm 3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2167 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 sách,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2166 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 69,Vũ khí 11,2m12,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc,2cm full tbs tl 5300,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2165 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,siêu xe 2 sao lv 100 2 tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2164 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90,Vũ 14,full 14,1m15,1m14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon gst+ 2cm full tbs tinh luyện 8853(hot),27 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2163 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,1 sach,sói trắng full tbs tl 6650,47 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2162 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2160 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2159 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,găng 12,full 8,siêu xe 2 tbs tl 30,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2158 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 51 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2157 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2156 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 3310.23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2154 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst + 2cm full tbs tl 2000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2153 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quat 103,.Vũ khí 8,3 món 12,full 10.găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs ,44 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2152 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.8 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,100 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2151 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,rương còn vk 5x + 12 kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2150 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2149 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,1 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2148 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 9,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2147 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 8.full 8,siêu xe 2 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2146 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2145 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 73,Vũ khí 12,full 12 13,dây chuyền 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.8 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5443,7 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2144 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 12,full 10,sói trắng 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2143 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2142 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2141 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 6,có yoroi ,4 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 cm full tbs tl 5553
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2140 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2139 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2138 Xem ảnh - Sever Bokken Tiểu 59,Vũ khí 10,full 8,giày 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2137 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 98,vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,8 sách,2 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 5333,1 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2136 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2135 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8 ,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2134 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng 2 tbs tl 66,6 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2133 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2132 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Cung 72,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2131 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,áo 12,full 8,sói trắng full tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2130 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 101,.Vũ khí 12,2m14,3m13,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6664,8 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2129 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,4m13,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 4322
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2128 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2127 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2126 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 81,Vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4.8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 1110.1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2125 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 2,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs 6310,64 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2124 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 9,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2123 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2122 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 5X FULL TINH LUYỆN) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,nón tinh luyện 3.,áo tinh luyện 1,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 3,dây chuyền tinh luyện 4,vk tinh luyện 4,max sách,max bánh,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc + 2cm full tbs tl 5566,7 triệu yên
Giá Thẻ:1100K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2121 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2120 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2119 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 38,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2118 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 58,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2117 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3x) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2116 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2115 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2114 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2113 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 13,2m13,2m12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2112 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2111 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2110 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có tấn công + tccm full tbs tl 4300,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2109 Xem ảnh - Sever Kunaj (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2108 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 44.Vũ khí 8.,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2107 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2106 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 10,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2105 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2104 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2103 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2102 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2101 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8.5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2100 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2099 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.3 sách.,sói đen 3tbs tl 520
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2098 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2097 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 3100
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2096 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 sao 2 chí mạng full tbs tl 2000.20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2095 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2094 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2093 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 4X) Quạt 46.Vũ khí 8,full 8.1m6
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2092 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 90,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 5,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 6220,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2091 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2090 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 10,dây chuyền 12,full 8,siêu xe full tbs,2 triệu yên,1 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2089 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80.,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 2100,32 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2088 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2087 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8.2m5,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2086 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs ,36 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2085 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs ,36 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2084 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Cung 38,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2083 Xem ảnh - Sever Shurken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2110,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2082 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 9,full 89.18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2081 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 13,full 12,5m8,sói trắng lv 100 full tbs .25 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2080 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 87,Vũ khí 12,4m12,full 8,yoroi tinh luyện 2.8 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2110.22 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2079 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 41,Vũ khí 8,full8, 3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2078 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 39.Vũ khí 8,full8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2077 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2076 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 44,vũ khí 8,full 8.8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2075 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,2m12,full 8,.có yoroi ,1 sách,sói trắng lv 56 full tbs tl 1000,.2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2074 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 57,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2073 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2072 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 45.Vũ khí 8,full 8.16 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2071 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 59,Vũ khí 11,full 10,bội 5.7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2070 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2069 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,.quần 12,1m5.sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2068 Xem ảnh - Sever Katana Cung 53,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2067 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 88,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 3.găng tinh luyện 6.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6322,100 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2066 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 50,Vũ khí 11,full 8,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2065 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 44.Vũ khí 8,full8,sói đen có tấn công + chí mạng full tbs tl 3000.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2064 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 76,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2063 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2062 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 11,quần 12,nón 5.full 8.sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 54,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2060 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 57,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2059 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Tiêu 46.Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2058 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 46,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2057 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 48.Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2056 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,sóitrắng lv 100 full tbs tl 1000,33 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2055 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2054 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2053 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2052 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2051 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2050 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,nón 5,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2049 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2048 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2047 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2046 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2045 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2044 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2042 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếmm 62,vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2041 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 41,Vũ khí12,full 8,sói trắng3 tbs tl 311,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2040 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 11,full 8,dây chuyền 7,siêu xe 3 sao lv 100 3 tbs tl 542
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2039 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 77,Vũ khí 12,quần 12.full 8,yoroi tinh luyện 3,5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 3222
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2038 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 12,full 8,áo 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2037 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 54,Vũ khí 11,full10,sói trắng fullt tbs tl 2222.16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2036 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2035 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,áo 5,sói trắng full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2034 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2033 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,30 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2032 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64.Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2031 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2030 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 13,full 12,4m8.vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2029 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khsi 8.full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2028 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 67,Vũ khí 12,full 12,5m8.vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 2110
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2027 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Cung 41,Vũ khí 10, full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2026 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2025 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70.Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 3100.6 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2024 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4 X) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2023 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 44,Vũ khí 12,full 8,găng 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 4311
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2022 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2021 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2020 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2019 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 43,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2017 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,5 sách,sói đen có tấn công full tbs tl 4432,26 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2016 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2015 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng tinh luyện 2200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2014 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 78,Vũ khí 14,bùa 12,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5332,60 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2013 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,1 sách,siêu xe lv 90 2tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2012 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs 3100,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2011 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2010 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 79,Vũ khí 12,nón 12,full 8,9 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ổn tinh luyện 5443,26 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2009 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2008 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,.Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2007 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs lv 100 chỉ số ngon tinh luyện 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2006 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 8,full quần 12,bội 5,sói trắng lv 100 chỉ số ổn 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2005 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 11,full 8,sói đen full tbs tl 3200 chỉ số ngon có tấn công + chí mạng ,9 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2004 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 84,Vũ khí 10,full 8,sói trắng fulltbs ,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2002 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 11,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao chỉ số ổn full tbs tl 2221,80 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2001 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2130,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2000 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon full tbs tl 3000,.18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1999 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1998 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 48,Vũ khí 8,full 8,.nón 5.10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1997 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1996 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2130,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1995 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 42,Vũ khí 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1994 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49.Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1993 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1992 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Đao 39,Vũ khí 8,full 8,1m4,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1991 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1990 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 60,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1989 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1988 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1987 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1986 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 61,Vũ khí 10,full 89,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1985 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,.6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1984 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1983 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 46,vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1982 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 43,Vũ khí 8,full 8,quần 5,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,2m12,full 8.có yoroi ,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1980 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1979 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 90,Vũ khí 11,full 10.siêu xe lv 20 có 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1978 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs.8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1977 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1976 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1975 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,găng 12,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1974 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1973 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 76,Vũ khí 8.,full 8,xe máy 2 tbx,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1972 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1971 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũkhí 8,full 8,.2m5,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1970 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46,Vũ khí 8,full 8.,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1969 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 3 sao full tbs tl 3221,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1968 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,ful8 ,sói trắng full tbs,80 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1967 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m4,có yoroi ,.sói trắng lv 34 full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1966 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 84,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 3321,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1965 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1964 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1963 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,nón 5,có sói,59 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1962 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 10,full 89,giày 12,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1961 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 10,quần 12,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1960 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1959 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF0 Quạt 53,Vũ khí 10,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1958 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1957 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 41,Vũ khí 8,full 8,.giày 7,.sói trắng full tbs tl 2000.14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1956 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X NGON) Đao 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 4,.bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 2,11 sách,sói trắng chỉ số ổn full tbs tl 4333,101 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1955 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1954 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1953 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1951 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,xe máy 1 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1950 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62.Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1949 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 80,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,45 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1948 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1947 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 55,Vũ khí 8,full 8,nón 7
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1946 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,.3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1945 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,vũ khí 8,giày 12,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1944 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1943 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1942 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 50,Vũ khí 10,giày 12,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1941 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1940 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 40,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1939 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1938 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 68,Vũ khí 8,full8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1937 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 61,vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1936 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69.Vũ khí 10,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1935 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 68.Vũ khí 10,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1934 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,vũ khí 10,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1933 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 91,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4321.20 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1932 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1931 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 10,full 8,.sói trắng full tbs tl 3310.10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1930 Xem ảnh - Sever Katana Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1929 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 14,full 15,nhẫn 14,vũ khí tinh luyện 1,găng tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 4,11 sách,10 bánh,siêu xe 2 sao lv 34 full tbs tl 6666,98 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1928 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 76,Vũ khí 12,full 12,3m10,yoroi tinh luyện 3,.siêu xe lv 100 full tbs tl 4420,9 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1927 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1926 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 NGON) Đao 50.,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6666,34 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1925 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1924 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1923 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,nón 5.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1922 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 10,full 89,sói trắng full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1921 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs ,14 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1920 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 65,Vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 tbs tl 20
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1919 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 10,full 10,2sách.siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2000,38triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1918 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1917 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 12,full 10.vk tinh luyện 3.8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 6600.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1916 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1915 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1914 Xem ảnh - Sever Bokken HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1913 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4432,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1912 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,Vũ khí 11,full 9,sói trắng,1 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1911 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1910 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Kiếm 103,.Vũ khí 14,4m14,full 13,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 2,7 sách,siêu xe lv 40 full tbs tl 2211,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1909 Xem ảnh - Sever Katana Cung 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1908 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1907 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs,153 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1906 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1905 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1904 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8.2m5,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1903 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1902 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 76,Vũ khí 12,găng 12,full 9
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1901 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 40.Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1900 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 66,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 100 2 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1899 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 61,Vũ khí 11,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1001
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1898 Xem ảnh - Sever Katana Tiểu 65,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1897 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 10,full 8,1m4,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1896 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1895 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1894 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1893 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1892 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1891 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,77 triệu yên ( ngon )
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1890 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1889 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1888 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1887 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,2m7,rương đủ 2 món 8 lên lv mặc đủ set full 8 :v
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1886 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1885 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70.Vũ khí 12,full 12,4m8 ,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6321
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1884 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 9,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1883 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Tiêu 103.Vũ khi 12,full 12,nhẫn 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,811 sách,2 bánh,sói trắng lv 100 2 chỉ mạng ngon full tbs tl 3222,.43 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1882 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 66.Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1881 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1880 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 8,full 8.sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1879 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 95,Vũ khí 12,2m13,full 12,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 210,11 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1878 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1877 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1876 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 109,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5544,
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1875 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1874 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1873 Xem ảnh - Sever Katana Cung 49,Vũ khí 8,full 8,8 sách,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1872 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 44.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1871 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 78,Vũ khí 12,full 10,.dây chuyền 5,yoroi tinh luyện 2,10 sách,xe máy full tbx tl 2200.34 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1870 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 76,Vũ khí 11,full 9,yoroi tinh luyện 2,siêu xe full tbs tl 1110,10 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1869 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3331,21 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1868 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 70,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,có yôroi ,sói trắng lv 100 full tbs tl 3332,11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1867 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3100,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1866 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 10,full 8,găng 12,có yoroi ,găng tinh luyện 3,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,10 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1865 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1864 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1863 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 11,full 567,3 món 8. 8 sách,sói đen có GST full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1862 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,54 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1861 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 50,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 5,sói trắng full tbs tl 2220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1860 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 65,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 3220,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1859 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,3m6
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1858 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 40.Vũ khí 8,full 8,sói đen có GST 3 tbs.3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1857 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 53,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1856 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1855 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1854 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 12,4m12,full 12,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 2100,60 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1853 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4.1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4220,82 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1852 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 61,Vũ khí 10,full 89,sói đen full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1851 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 63,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1850 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,100 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1849 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 71,Vũ khí 11,full 10.sói trắng 2 tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1848 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 72,Vũ khí 12,full 8,sói đen full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1847 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 49,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70.Vũ khí 12,full 12,3m8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3200.29 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1845 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quat 103,.Vũ khí 10,2 món 12,full 10.găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs ,24 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1844 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 311,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1843 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 47.Vũ khí 8,full 8,2m4,.sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1842 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 13,full 13,vk tinh luyện 5,.găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 3,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 2210.40 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1841 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói lv 100 full tbs tl 1100.17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1840 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 73,Vũ khí 10,full 9,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1839 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 72,Vũ khí 10,full 9.12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1838 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 72,Vũ khí 10,full 9,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1837 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 9,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1836 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,4m13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,1 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4322,18 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1835 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 130,Vũ khí 14,3m14,full 12,yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2221,8 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1834 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khsi 10,full 10,4 sách,quần 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1833 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 11,full 9 10,3 sách,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1832 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 62,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 2tbs tl 20,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1831 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1830 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1829 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,2 sách,sói lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + tấn công full tbs tl 4410.4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1828 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1827 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1826 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1825 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1824 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1823 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1822 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1821 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1820 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 Full Tinh Luyện) Tiêu 130,Vũ khí 15,3 món 16,fulll 15,2m14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,nón tinh luyện 5,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,19 triệu yên
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1819 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG ĂN BOSS) Kiếm 60.Vũ khí 14,3m14,full 12 13.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs tl 6655
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1818 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1817 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 51,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1816 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 70,vũ khí 8,găng 12,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon có 2 chí mạng,50 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1815 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CHIẾN TRƯỜNG) Tiêu 50,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn có tấn công + chí mạng full tbs tl 6663
Giá Thẻ:1300K;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1814 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 48,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1813 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1812 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs ,48 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1811 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4.sói trắng 1tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1810 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1809 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 51 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1808 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 14,full 12,13,9 sách,yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,siêu xe lv100 full tbs tl 4200,173 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1807 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 10,full 89,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1806 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 48,Vũ khí 12,găng giày 12,.full 8,3 sách,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 4100,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1805 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2tbs tl 66,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1804 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 12,găng 12.,full 8,găng tinh luyện 3,2 sách,sói trắng lv 100 full chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 3300,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1803 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,áo 12,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1802 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1801 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 81.Vũ khí 15,găng 15,3m14 còn lại full 12,vk tinh luyện 5,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4200.360 triệu yên kèm vk tinh luyện 8 trong rương
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1800 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 88,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1799 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 LÕI SHINWA) Tiêu 110.Vũ khí 12,full 12,nón 11,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2cm,né,full tbs tl 4222.60 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1798 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 62,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 51 full tbs tl 2100,.5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1797 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 58,Vũ khí 12,full 8,nón7 ,26 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1796 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 9 10,8 sách,sói trắng lv 100 có tấn công + chí mạng 2 tbs tl 55,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1795 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59.Vũ khí 12,full 12,3m10,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,10 sách,sói trắng lv 100 ngon full tbs tl 6622,12 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1794 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 11,2m11,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1793 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1792 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 9,full 8,1 sách,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1791 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khsi 12,full 8,nón 12,có yoroi ,siêu xe 3 sao lv 81 full tbs tl 1000,.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1790 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74.Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1789 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 109,Vũ khí 14,full 12,giày 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 5443,88 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1788 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45.Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,1 sách,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,,sói trắng full tbs tl 6442.55 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1787 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1786 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,3m12,full 8,sói trắng 2 tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1785 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1784 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 11,2m11,fulll 8,sói trắng full tbs tinh luyện 2100,,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1783 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 120,Vũ khí 12,2 món 15,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5442,21 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1782 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs ,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1781 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 5,9 sách,sói trắng full tbs tl 2110,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1780 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 99.Vũ khí 10.full 10,có yoroi ,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1779 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,.Vũ khí 8,full 8,nón 4,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1778 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 51 full tbs tl 2221,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1777 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 66,Vũ khí 9,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1776 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 83,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 4 sao chỉ số ngon full tbs tl 6631,125 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1775 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1774 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 9,full 9,46 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1773 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 78,Vũ khí 14,full 8,yoroi tinh luyện 4,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 ful tbs tl 3300,32 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1772 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1771 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,vũ khi 12,full 8,3m12,vk tinh luyện 3,11 sách,sói đen chỉ số max ngon 2 cm có gst full tbs tl 4322,111 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1770 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1769 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 11,full 10,giày 12,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000.23 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1768 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1767 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1766 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X NGON) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6520,200 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1765 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 3211,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1764 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 2,siêu xe 3 tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1763 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 12,3 món 14,full 10.vk tinh luyện 6,5 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1762 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kunai 109,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5544,3 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024370843262 hạn chót trả góp thiếu 400k hạn 1/8 .
Mã Số: 1761 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs ,48 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1760 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1759 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,sói trắng fll tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1758 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 10,full 10,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1757 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 53.vũ khí 8,full 8,nhẫn 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1756 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 9,1 sách,xe máy full tbx tl 3211
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1755 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2200 ,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1754 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng LV 100 full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1753 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 10,full 10,1m5,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1752 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1751 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1750 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100,125 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1749 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1748 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,.Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1747 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 5533,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1746 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 2,siêu xe lv 100 full tbs tl 2210,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1745 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1744 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1743 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1742 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 47,Vũ khí 9,full 10,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1741 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5543,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1740 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 69 2 tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1739 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1738 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59, Vũ khí 8,full 9,8 sách,sói trắng lv 100 2 tbs tl 55
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1737 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1736 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 84,Vũ khí 11,full 10,găng 12,yoroi tinh luyện 1,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3111,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1735 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 109,Vũ khí 14,full 12,giày 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 5443,88 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1734 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 74,Vũ khí 11,full 10,nón 12,xe máy full tbx tl 2000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1733 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 8,giày 12,full 8,sói trắng full tbs tl 6200,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1732 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1731 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1730 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 3,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3322,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1729 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1728 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 12,full 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 3310,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1727 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1726 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,8 sách,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1725 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1724 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 11,full 8,5 sách,2 món 12,xe máy full tbx tl 2221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1723 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1722 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 45,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,8 sách,sói đen ngon có tấn công full tbs 6432,17 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1721 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 10,full 8,1m6,có sói trắng
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1720 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1719 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1718 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1717 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 11,full 10,siêu xe ful tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1716 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1715 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,bội 10,yoroi tinh luyện 4,11 sách,sói trắng lv 100 full tsb tl 3333,30 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1714 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 6000,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1713 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 88, Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,43 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1712 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8 ,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1711 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx,trong rương có sét kháng
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1710 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 53,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 2200
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1709 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 55,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 8(hot) ,.găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 32 full tbs tl 6621
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1708 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 12,3m12,full 10,xe máy full tbx tl 2100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1707 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF 9X) Quạt 98,Vũ khí 10,full 11,có yoroi ,9 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1706 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 94,Vũ khí 12,full 12,2m8.yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4311,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1705 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs tl 6110.7 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1704 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1703 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 72,Vũ khí 10,full 10,có yoroi ,8 sách,5 bánh,siêu xe full tbs tl 2200
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1702 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 79,Vũ khí 13,quần 12,full 10,1 bánh,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1100,57 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1701 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếmm 59,vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 2100,.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1700 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1699 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1698 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1697 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1696 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 12,3m12,full 10,yoroi tinh luyện 2,siêu xe full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1695 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65, Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7 ,găng tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6641,112 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1694 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 11,full 8,. 5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1693 Xem ảnh - Sever Katana Cung 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1692 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1691 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1690 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1689 Xem ảnh - Sever Katana Đao 63,Vũ khí 12,áo 12,full 8,sói trắng 2 sao full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1688 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1687 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7.yoroi tinh luyện 2.siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.7 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1686 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 88, Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,43 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1685 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,max sách,siêu xe 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1684 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 58,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1683 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1682 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1681 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 77,Vũ khí 10,full 10,bội 6.57 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1680 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF 9X) Quạt 98,Vũ khí 10,full 11,có yoroi ,9 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1679 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Cung 102.Vũ khí 12,full 12,nón 13.vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7.có yoroi,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6661,100 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1678 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 47,Vũ khí 12,găng 12.,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 3.sói trắng full tbs tl 3222,8 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1677 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68.Vũ khí 8.full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1676 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90,Vũ khí 14,full 12,4m8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,15 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1675 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,sói đen chỉ số ngon có gst full tbs tl 5420,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1674 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1673 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1672 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,siêu xe lv 24 full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1671 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,3m12,full 8.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6610,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1670 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 84,vũ khí 8,full 8,3m6,yoroi tinh luyện 2,4 sách,.sói đen full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1669 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 48,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1668 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 LÕI SHINWA) Tiêu 110.Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2cm,né,full tbs tl 4222.90 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1667 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 44,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs .1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1666 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 44.Vũ khí 9,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1665 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1664 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Tiêu 72,Vũ khí 13,3m12,full 8,sói trắng full tbs tl 5200,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1663 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1662 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,.sói trắng 2 tbs.9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1661 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1660 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 11,full 10,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1659 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 90,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,2 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4321,177 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1658 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 73,Vũ khí 11,full 10,nón 12,xe máy full tbx tl 2000, 3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1657 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 90-,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3330,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1656 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 10,siêu xe full tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1655 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 70,Vũ khí 12,full 12,5m10,vk tinh luyện 4,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1654 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1653 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1652 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 12,full 10,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1651 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,giày 4,4 sách,siêu xe full tbs tl 2111
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1650 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,9 sách,sói trắng full tbs tl 6433
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1649 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,bội 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1648 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 48,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1647 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 11,full 10,găng 12,3 sách,yoroi tinh luyện 1,sói trắng lv 100 full tbs tl 3111, 5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1646 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1645 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 103,Vũ khí 12,full 12,giày 8,yoroi tinh luyện 4.7 sách,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 3220
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1644 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 101,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,3 sách,siêu xe 2 sao lv 81 full tbs tl 6211,150 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1643 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 9,full 9,sói trắng 2 tbs,.6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1642 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,2 sách,siêu xe 4 sao chỉ số ổn full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1641 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6611
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1640 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,bùa 12,full 10,1 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 3311
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,3 sách,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1638 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1636 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1635 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1634 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khi 8,full 8.nón 5,.sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1633 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 105,Vũ khí 12,full 14,3m12,2m13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 3,11 sách,3 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 4422,8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1632 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1631 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1630 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 12,full 12,5m8.vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 20 full tbs tl 6200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1629 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,2 sách,siêu xe full tbs tl 4431,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1628 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1627 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1626 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1625 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1624 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,4m12,full 8,bùa tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn có tc+ gst full tbs tl 222,18 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1623 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1622 Xem ảnh - Sever Katana Cung 78,Vũ khí 12,quần 12,full 8,2 sách,sói trắng 3 tbs tl 320,.28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1621 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,24triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1620 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 79.,Vũ khí 12,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1619 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1618 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 76,Vũ khí 4,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1617 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1616 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 31 full tbs tl 1000,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1615 Xem ảnh - Sever Katana Cung 81,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon tc + 2 cm full tbs tl 4422,90 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1614 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP YÊN) Quạt 94,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 210
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1613 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 42,Vũ khí 12,full 8,sói đen,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1612 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 75,Vũ khí 12,4m12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 4433,18 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1611 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 11,full 10,6 sách,sói trắng full tbs tl 2100,11 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1610 Xem ảnh - Sever Katana Đao 69,Vũ khí 12,full 8,3 bánh,siêu xe 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1609 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 90-,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3330,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1608 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 75,Vũ khí 9,găng 12,full 10,yoroi tinh luyện 3,6 sách,xe máy full tbx tl 2110,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1607 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 89,Vũ khí 13,full 10,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 full tbs tl 3222,50 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1606 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 90,Vũ khí 10,full 9 10,4m12,yoroi tinh luyện 2.1 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs 3211,2 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1605 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1604 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X 12M TL 1 TỶ YÊN) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 5444,1 tỷ 2 yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1603 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,4 sách,1 bánh,sói trắng full tbs tl 4210
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1602 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 46,Vũ khí 8,full 8,3m5.sói trắng 2 tbs tl 10,23 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1601 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 cm + né full tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1600 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 93,Vũ khí 12,áo 14,găng 14,full 12,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6663,25 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1599 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1598 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1597 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2m6,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1596 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 73,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Shuriken (TRÙM 4X) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 7,bùa tinh luyện 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 7663,11 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1594 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1593 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 58,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1592 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 12,bội 12,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1591 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,2 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5411,11 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1590 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1589 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4.sói trắng full tbs tl 3000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1588 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 12,full 9,3 sách,sói trắng lv 100 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1587 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 95,Vũ khí 12,full 12.vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3312
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1586 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9 ( hot ),găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.8 sách,sói trắng full tbs tl 8533.64 triệu yên
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1585 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,8 sách,sói trắng 2 tbs tl 20,191 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1584 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1583 Xem ảnh - Sever Katana Đao 53,Vũ khí 10,full 9,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1582 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 50,Vũ khí 9,full 8,nhẫn 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1581 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1580 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 59,Vũ khí 13,3m12,full 8,4 sách,vũ khí tinh luyện 5,sói trắng 5 sao chỉ số ngon ( tc,2cm,chính xác) full tbs tl 5200,31 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1579 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1578 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 77.Vũ khí 9,full 12,4m11,sói trắng full tbs tl 2200,25 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1577 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 72,Vũ khí 10,full 9, siêu xe full tbs tl 2100 ,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1576 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM 4X) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 5444,1 tỷ 2 yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1575 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs tl 20,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1574 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,xe máy 3 tbx,kẹp cung 50 full 8 sv5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1573 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1572 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 77,Vũ khí 12,3m12,full 8,xe máy full tbx tl 2100,11 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1571 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1570 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1569 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1568 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 49,Vũ khí 11,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1567 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1566 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 11,full 11,2 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1565 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1564 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1563 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1562 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,sói trắng 2 tbs,1tr7 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1561 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vk 8 ,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1560 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65.Vũ khí 8.full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1559 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,có sói
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1558 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1557 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 60.Vũ khí 11,2 món 12,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 220.28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1556 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 77.Vũ khí 9,full 12,4m11,sói trắng full tbs tl 2200,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1555 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 46,Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1554 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 62.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1553 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1552 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1551 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,VŨ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1550 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 tbs tl 20,23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1549 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 11,full 8,áo 12,2 sách,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1548 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1547 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,11 sách,11 bánh,có siêu xe
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1546 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,6 sách,sói trắng full tbs tl 6400
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1545 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1544 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,găng 15,full 14,.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,17 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1543 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1542 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,nón tinh luyện 3,găng tinh luyện 6,.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6.max sách,max bánh,sói trắng full tbs tl 6677
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1541 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 39,Vũ khí 9,full 9,sói trắng full tbs tl 4333,5 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1540 Xem ảnh - Sever Shuriken (FULL TINH LUYỆN ) Tiêu 79,Vũ khí 14,full 14,bùa 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,nón tinh luyện 6,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6677
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1539 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100034458664749 hạn chót trả góp góp thiếu 200k atm hạn 15/7 .
Mã Số: 1538 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,3 món 12,full 8.vk tinh luyện 9 ( hot ) ,8 sách,sói trắng full tbs tl 7644,40 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1537 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1536 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 62,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng 4 sao full tbs tl 3100,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1535 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 127,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 5441,8 sách,70 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1534 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngom full tbs tl 1100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1533 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,250 triệu yên (hot)
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1532 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 11,full 10,có yoroi,sói trắng full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1531 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Đao 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,178 triệu yên (hot)
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1530 Xem ảnh - Sever Shuriken (4X NHIỀU YÊN) Kunai 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,281 triệu yên ( hot )
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1529 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 78,Vũ khí 12,full 10,có yoroi,sói trắng lv 100 full tbs,50 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:160Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1528 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 78,Vũ khí 12,2m12,full 10,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs ,42 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1527 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4400,174 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 12,full 12,4m8,có yoroi ,sói trắng 2tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1525 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1524 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 39,vũ khí 8,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1523 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 59,Vũ khí 12,full 8,quần 5,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1522 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHIWA) Kiếm 66,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1521 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1520 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1519 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1518 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1517 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 52,Vũ khí 9,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1516 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1515 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1514 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1513 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1512 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 15,3 món 16,fulll 15,2m14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện ,nón tinh luyện 5,áo tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,24 triệu yên
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1511 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1510 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 10,full 8,1tr5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1509 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,2m4,sói trắng lv 100 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1508 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1507 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 62,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng + gst full tbs tl 4000,còn 1sk trong rương
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1506 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1505 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khsi 8,full 9,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1504 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyên 2.8 sách,sói trắng full tbs tl 6642,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1503 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Cung 63,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,siêu xe lv 100 chỉ số max ngon(tc,2cm,gst) 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1502 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 59,Vũ khí 8,full 89,sói trắng full tbs tl 1000,28 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1501 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kunai 103,Vũ khí 13,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 5,5 sách,siêu xe lv 100 full tbs ,6 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1500 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1499 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 11,full 10,giày 12,xe máy full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1498 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs tl 10,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1497 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1496 Xem ảnh - Sever Shuriken (KẸP QUẠT 69 VK 10) Tiêu 79,Vũ khí 10,găng 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4432,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1495 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 87,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,quần 5,10 sách,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 có tc + gst full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1494 Xem ảnh - Sever Shuriken (SIÊU XE NGON) Quạt 101.Vũ khí 12,full 13,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon max ( tc,tccm.cm.gst ) full tbs tl 3211,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1493 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1492 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Tiêu 82,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1491 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 13 full tbs tl 4332,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1490 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 12,full 12,4m8,1m11,2 sách,sói trắng lv 21 full tbs tl 3221,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1489 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1488 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 10,sói trắng full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1487 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 81.,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6510
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1486 Xem ảnh - Sever Kunaj (4X NGON) Kiếm 41,Vũ khí 12,giày12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,sói đen chỉ số max ngon có tc+chí mạng full tbs tl 6533.8 sách,63 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1485 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1484 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 8,full 8.sói trắng lv 100 full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1483 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1482 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 12,găng 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5.8 sách,sói trắng full tbs tl 5532,3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1481 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1480 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 49,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số ngon,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1479 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 84,Vũ khí 13,full 12 13,găng 8,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao chỉ số ổn lv 100 full tbs tl 6666,132 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1478 Xem ảnh - Sever Katana Cung 69,Vũ khí 8,full 9,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs ,75 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1477 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 57,Vũ khí 8,full 8,2m4,42 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1476 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 106,Vũ khí 14,găng 14,áo 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4433 chỉ số ngon,60 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho https://www.facebook.com/kens.suris hạn chót trả góp góp thiếu 400k thẻ .
Mã Số: 1475 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1474 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100 NHIỀU YÊN) Kunai 100,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 4.quần tinh luyện 2,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 3.nhẫn tinh luyện 3,3 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 7761,358 triệu yên ( ngon) .Phân thân kiếm 70,vũ khí 8 có sói
Giá Thẻ:1200K ; ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1473 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP YÊN) Quạt 99.Vũ khí 13,key 9x full 12,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1100,6 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1472 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1471 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1470 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 10,.full 8,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 5100,8 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1469 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 57,Vũ khí 12,full 8,áo 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1468 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1467 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 43,vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1466 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,.Vũ khí 8,fulll 8,sói trắng 2 tbs.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1464 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs,2tr5 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1463 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1462 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 67,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1461 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 93,Vũ khí 12,áo 14,găng 14,full 12,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6663,20 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1460 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1459 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 79,Vũ khí 14,full 12,trâm 15,sói trắng lv 100 full tbs tl 6600,23 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024415722414 hạn chót trả góp góp thiếu 4tr xu .
Mã Số: 1458 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72.Vũ khí 11,3 món 12,full 10,.yoroi tinh luyện 2,.sói trắng lv 16 full tbs tl 1100,3 sách
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1457 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1456 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3.siêu xe 3 sao lv 100 có tc+ gst full tbs tl 6631.54 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1455 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1454 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 88,Vũ khí 12,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5.11 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6642.3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1453 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103.Vũ khí 14,full 14.găng 15.vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4432,40 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1452 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kunai 63,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1451 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,áo 5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1450 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs ,.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1449 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 9,găng 13,sói trắng lv 77 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1448 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,1m6,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1447 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khis8,full 9,bội 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1446 Xem ảnh - Sever Kunaj (XÁC BỊ TÁCH CÓ SKILL100 ) Quạt 120,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,max sách.max bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 6644,8 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1445 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1444 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1443 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 55,Vũ khí 9,full 8,.2 m5.2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1442 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 95,Vũ khí 12,full 12,2m13,vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1441 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 11,full 11,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000,2 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1440 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,14 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1439 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 73,Vũ khí 14,full 12,yoroi tinh luyện 2,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,né) full tbs tl 2211,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1438 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 12,găng 12,full 19,sói trắng lv 100 full tbs tl 4201.1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1437 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,2m8,sói trắng lv 100 full tbs tl 5510,3 sách,yoroi tinh luyện 2,15 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1436 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 56,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 4410.3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1435 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 10,full 8.sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 2211
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1434 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,.4 sách,sói trắng full tbs tl 1110,2 triệu yên,kèm sk +8
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1433 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1432 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1431 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1430 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 41,Vũ khí 11,full 8,2 sách,sói đen chỉ số ngon có tc + gst 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1429 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1428 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv50 full tbs tl 6100.4 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1427 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,3 sách.1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1426 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 12,full 12,3m8,găng tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs 4443
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1425 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 56,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 5422,8 sách
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1424 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 12,2 món 12,full 10,8 sách,7 bánh,sói trắng lv 100 full tbs ,30 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1423 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72.Vũ khí 11,3 món 12,full 10,.yoroi tinh luyện 2,.sói trắng lv 16 full tbs tl 1100,3 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1422 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Kunai 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1421 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 77 chỉ số ổn full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1420 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 9,full 8,8 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1419 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 86,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs tl 3300,30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1418 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 62,Vũ khí 11,full 8.2 món 6,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1417 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 66,Vũ khí 9,full 8,siêu xe lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1416 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1415 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1414 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1413 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,bội 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1412 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1411 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 48,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1410 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 31,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1409 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 92,Vũ khí 14,full 12,4m8,vk tinh luyện 2.yoroi tinh luyện 6,9 sách,1 bánh.,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6653,10 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1408 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1407 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 59,Vũ khí 11,full 8,.bùa 5,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1406 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 10.sói trắng 3 tbs lv 26
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1405 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 49,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,sói trắng 2 tbs tl 21,5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1404 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 60,Vũ khí 11,2 món 12,full 8,siêu xe lv 100 3 tbs tl 220,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1403 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1402 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 71,Vũ khí 12,găng 12,full 10,có yoroi ,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1401 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,giày 12
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1400 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,3 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1399 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1398 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 1.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5220,5 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1397 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 4210,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1396 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 63,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1395 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,găng 14,quần giày 15,bội 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,11 sách,3 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5433,1187 triệu yên
Giá Thẻ:550K;TCSR/ATM:370Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1394 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42 NGON) Kunai 42,Vũ khí 12,giày 12,bùa 12,full 8,vk tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,5 sách,sói trắng full tbs tl 6533,22 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 4,1 sách,sói trắng full tbs tl 2100,70 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1392 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 97,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,9 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4442,6 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1391 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 113,Vũ khí 13,full 12,3m8,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 2 sao full tbs tl 5321,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1390 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1389 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 10,giày 12,full 8.3 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon (tc.tccm,.cm) full tbs tl 4545.17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1388 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1387 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1386 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG UP YÊN) Tiêu 95,vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full tbs ,8 sách,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1385 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 98,Vũ khí 13,găng 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1384 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1382 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 10.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1381 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1380 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 107,Vũ khí 15,quần 15,nón 14,full 12,găng tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 7,11 sách,3 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 6543,1 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1379 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1378 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 59,Vũ khí 11,full 8.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1377 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,.Vũ khí 12,quần 12,full 8,sói trắng full tbs ,50 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1376 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 40,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1375 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4220,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1374 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 90,Vũ khí 8,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1373 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,sói trắng full tbs tl 3322,8 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1372 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 13,găng 12,full 10.yoroi tinh luyện 2,10 sách,sói trắng lv 100 full bộ tbs tl 6666(hot) ,4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1371 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs .3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1370 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full .dây chuyền 5.3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1369 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 4,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1368 Xem ảnh - Sever Bokken (4X NHIỀU YÊN) Tiêu 41.Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,5 sách,sói đen 2 tbs tl 52,184 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1367 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 60,Vũ khí 12,full 12,3 món 8.vk tinh luyện 5 ,găng tinh luyện 5.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon (tc,tccm,cm) full tbs tl 4332,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1366 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 44,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1365 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1364 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1362 Xem ảnh - Sever Tessen (PHITIEUDAO_TS) Tiêu 102.Vũ khí 16,áo 16,full 14,yoroi tinh luyện 6,11 sách,10 bánh,xe máy lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4333,còn 2100 lượng
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1361 Xem ảnh - Sever Kunaj (NTCAN FULL TINH LUYỆN ) Đao 65,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 9,áo tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 5,10 sách,11 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 7776,400 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1360 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1400
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1359 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 11,full 10,2 món 12,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5,8 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3220,151 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1357 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1356 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG UP YÊN) Cung 95,Vũ khí 14,2 món 14,full 12,yoroi tinh luyện 4,max sách,sói trắng 5 sao lv 100 ngon full tbs tl 2221,17 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1355 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6532,25 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1354 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 10,full 8,giày 12
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1353 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,full 1213,2 món 14,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs tl 5444,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1352 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,áo 12,yoroi tinh luyện 1,sói trắng 2 tbs tl 10,3 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1351 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,1 món 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1350 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1349 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 57,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1348 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1347 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 63,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1346 Xem ảnh - Sever Katana Đao 63,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs tl 2000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 68,Vũ khí 9,full 8,áo 12,11 sách,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1344 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1343 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 33,20 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1342 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 12,găng 14,áo 12,full 8.yoroi tinh luyện 4,1 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2222,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 9,full 8,1 món 4,11 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1340 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 2100,8 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1339 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1338 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 49,Vũ khí 10,full 10,sói đen chỉ số ngon có tấn công 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1337 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 12,full 8,siêu xe lv 100 3 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1336 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 77,Vũ khí 11,full 10.yoroi tinh luyện 1,1 sách,siêu xe lv 40 full tbs tl 1111.2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1335 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1334 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1333 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,vũ khí 12,full 8,siêu xe full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1332 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 55,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1331 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 50.Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng full tbs tl 3100,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1330 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 10,sói trắng,8 sách
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1329 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59.Vũ khí 8,full8 ,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1328 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 9,.sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1327 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,80 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1326 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 44.Vũ khí 8,fulll 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1325 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,giày 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1324 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 50,.Vũ khí 8.full 8,. 2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1323 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,46 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1322 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1321 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1320 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngọn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1319 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1318 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 50,.vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1317 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1316 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1315 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1314 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100)Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,max sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tcccm,cm) full tbs tl 5522,16 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1313 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng lv 100 full tbs tl 3211,1 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1312 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81.Vũ khí 12,full 10,giày 13.sói trắng full tbs tl 3111,1 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1311 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,39 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1310 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1309 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 71,Vũ khí 8,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1308 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1307 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1306 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1305 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1304 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1303 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8.28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1302 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1301 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 101.Vũ khí 10,full 10,bội 12,yoroi tinh luyện 2,6 sách,3 bánh,sói trắng full tbs tl 1000,37 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1300 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8.72 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1299 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,.4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1298 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 10,full 8,.4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1297 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1296 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 89,full 8,sói trắng 3 tbs,66 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1295 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 43,Vũ khí 8,full 8,. 3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1294 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA ) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1293 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 63,vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1292 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49.Vũ khí 11,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1291 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 9,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,quần 12,full 10.sói trắng lv 51 full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1289 Xem ảnh - Sever Shuriken (TRÙM CUNG 42) Cung 42,Vũ khí 12,full 8,3 món 12,vk tinh luyện 9(hot),giày tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,sói đen có chí mạng full tbs tl 7774,9 sách,10 bánh,85 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1288 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,vũ khí 11,full 8,2 món 12,sói trắng 1 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1287 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHIWA) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1286 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs ,3 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1285 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,găng 12.sói trắng 2 tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1284 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,.siêu xe 2 tbs 30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1283 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 9,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1282 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,.7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1281 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1280 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,.3m5,siêu xe 2 tbs ,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1279 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 9,full 8,3 món 4,sói trắng 2 tbs ,37 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1278 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 9 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1277 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1276 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1275 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 67,Vũ khí 9,full 9 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100.5 triệu xu
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1274 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1273 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1272 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 11,full 8,găng 12,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 50,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1271 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 10,full 9 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1270 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 54,Vũ khí 10,full 8,1tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1269 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1268 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 90,Vũ khí 8,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1267 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,33 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1266 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 65,Vũ khí 8,full 9,sói trắng lv 100 2 tbs tl 11,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1265 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 77,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 2.9 sách,siêu xe 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1264 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1263 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1262 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 9,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1261 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1260 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1259 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1mon 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1258 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs tl 2222
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1257 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 12,full 8.găng 12,sói trắng full tbs ,14 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1256 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1255 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 130.Vũ khí 8,full 12,4m14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.8 sách,3 bánh,.xe máy 5 sao lv 100 full tbs tl 6664.
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1254 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 42,vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1253 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6522,111 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1252 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1251 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 60,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1250 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 95,Vũ khí 12,4m12,full 8,yoroi tinh luyện 3,9 sách,xe máy full tbx tl 2211,29 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1249 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2221,84 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1248 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 91,Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1247 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 92,Vũ khí 8,full 8,.giày 12,sói trắng full tbs ,16 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1246 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 98,Vũ khí 12,áo 12,full 8,3 sách,siêu xe full tbs tl 3221,25 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1245 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT Yên) Cung 99,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,11 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs 6665,169 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1244 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 99,Vũ khí 14,full 14,5m12,yoroi tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 5.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 6654,9 sách,10 bánh,600 triệu yên(hot)
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1243 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 13,full 12,3m8.vk tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4.siêu xe lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4000.40 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1242 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP YÊN) Kiếm 91.Vũ khí 12,full 12,bùa 8,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3.4 sách.siêu xe lv 100 full tbs tl 3220.72 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1241 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 75,Vũ khí 11,4 món 12,full 8,siêu xe max ngon 3 tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1240 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1239 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60.vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1238 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 40,Vũ khí 8,full 8,.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1237 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi ,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1236 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,vũ khí 12,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6650.80 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1235 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 56,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1234 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 220
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1233 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2211
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1232 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 69,Vũ khí 10,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3211,39 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1230 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 78,Vũ khí 14,full 8,yoroi tinh luyện 4,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 ful tbs tl 3300,32 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1229 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1228 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs ,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1227 Xem ảnh - Sever Katana Đao 94,TTGT CẤP 9,Vũ khí 12,giày 12,full 8,có yoroi ,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl3210,134 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1226 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1225 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1224 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1223 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1222 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,.sói trắng full tbs tl 4310,15 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1221 Xem ảnh - Sever Katana Cung 40,Vũ khí 8,full 8,3 món 5
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1220 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG NGON 2 SIÊU XE 5 SAO) Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12,3 món 10,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6665,9 sách,Trong rương còn 1 siêu xe 5 sao chỉ số ngon có tc,tccm,cm
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1219 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1218 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 50,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1217 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1216 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1215 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 56,Vũ khí 8,full 7,25 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1214 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 7,24 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1213 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,3 món 4,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1212 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 mon5,30 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1211 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 11,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1210 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1209 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1208 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 39,vũ khí 8,full 8,.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1207 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 60,Vũ khí 12,3 món 12.full 8,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 3.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3210.16 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1206 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 51,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1205 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 80,vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1204 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 47,vũ khí 8,full 8,3m7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1203 Xem ảnh - Sever Katana Cung 59,Vũ khí 8,full 8,găng 12,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1202 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1201 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 500,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1200 Xem ảnh - Sever Shurken Cung 50,vũ khí 9,.full 8,2 sách,soi trắng lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1199 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1198 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,vũ khí 8,full 8,sói trắng,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1197 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1196 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 70,vũ khí 8,full 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1195 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 71,Vũ khí 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6666,1139 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1194 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 91.vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6666
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/bikhoa.taikhoan.7923030 hạn chót trả góp góp thiếu 120k hạn 22/5 .
Mã Số: 1193 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1192 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,.vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1191 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1190 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,sói trắng lv 100 3 tbs tl 100,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1189 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1188 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1187 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1186 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1185 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon có tấn công full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1184 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 85,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 5,11 sách,siêu xe full tbs tl 5555,52 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1183 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,vũ khí 12,full 8,
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1182 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 88,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,11 sách,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 1.yoroi tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 3221,88 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1181 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 56,Vũ khí 11,full 8.găng 12,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon có GST 2 tbs tl 50,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1180 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng full tbs ,36 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1179 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 42,Vũ khí 12,full 8,.vk tinh luyện 2.sói trắng 2 tbs tl 20,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1178 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59.Vũ khí 11,full 10,quần 12,sói trắng full tbs .19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1177 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8.42 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1176 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3m8,sói trắng full tbs tl 3200
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1175 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 220
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1174 Xem ảnh - Sever Kunaj kiếm 39,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1173 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 85,Vũ khí 14,4 món 13,5 món 8,7 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,61 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1172 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 43,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói đen chỉ số ngon(tc,gst) full tbs tl 5421,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1171 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1170 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1169 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1110.2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1168 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 62,Vũ khí 8,fukll 8,1 món 3,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1167 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 80,Vũ khí 12,full 10,giày 12.yoroi tinh luyện 5,3 sách,siêu xe full tbs tl 3222,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 3110
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1165 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 11,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1164 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 11,full 8,áo 12,yoroi tinh luyện 5,1 sách,sói trắng full tbs tl 1110
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1163 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10.2 món 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1162 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60.vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 9,full 8,1 sách,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1160 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1159 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 64,Vũ khí 9,full 8,có siêu xe.4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1158 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1157 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/truongho19 hạn chót trả góp góp thiếu 50k hạn 14/5 .
Mã Số: 1156 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3m4,1 sách,sói trắng full tbs tl 4441
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1155 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 89,Vũ khí 11,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe full tbs tl 1000,12 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1154 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 14,full 12.4 món 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 4.giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 5554,219 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1153 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng fullt tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1152 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 80,Vũ khí 13,full 13,2 món 8,8 sách,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 4,bội tinh luyện 7,siêu xe 5 sao lv 100 ngon full tbs tl 6669(hot),8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/nntien23 hạn chót trả góp góp thiếu 200k atm hạn 8/9 .
Mã Số: 1151 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1150 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 12,full 12,4m10,yoroi tinh luyện 4,2 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4310.1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1149 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1148 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1147 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1146 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1145 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53.vũ khí 8,full 8,dây chuyền 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1144 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,bội 5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1143 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 38,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1142 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 60,Vũ khí 10,full 910,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1141 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 49.Vũ khí 10,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1140 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1139 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1138 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,VŨ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 11.2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1137 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1136 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,15 triệu yên kèm 2 sk
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1135 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 48,Vũ khí 8,full 8,3 món 567,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1134 Xem ảnh - Sever Katana Tiểu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1133 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Quạt 116,Vũ khí 12,key 9x full 12,2m9,9 sách,3 bánh,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 3 tbs tl 100,5 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1132 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 46,Vũ khí 9,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 4432,48 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1131 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1130 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,8 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4433,2 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1129 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,vũ khí 12,áo 12,full 10.
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1128 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1127 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 65,Vũ khí 9,full 9,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1126 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,full 14,nhẫn 12.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,99 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1125 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1124 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 40.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs tl 300,.25 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1123 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4322
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1122 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 8 ( ngon),găng tinh luyện 6,.bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 7520,12 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1121 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 50,Vũ khí 9,full 8,sói trăng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1120 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1119 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 1000,8 sách,15 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1118 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130.Vũ khí 14,full 14,nón 16,áo 16,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,11 sách.3 bánh,sói 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6555,126 triệu yên.Phân thân Tiêu 64,Vũ khí 12,full 8,sói 100 full tbs
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1117 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,. 1 món 4,siêu xe lv 55 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1116 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1115 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1114 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 42,Vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng 2 tbs tl 10,1tr5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1113 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 13,full 12,áo 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1112 Xem ảnh - Sever Katana Cung 39,Vũ khí 8,fulll 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1111 Xem ảnh - Sever Katana Đao 40,Vũ khí 8,full 8,bội 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1110 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 71,Vũ khí 12,full 10.3m5,9 sách,siêu xe lv 64,full tbs tl 3200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1109 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1108 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,full 12,bùa 8,6 sách,1 bánh,xe máy full tbx tl 3222,17 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1107 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 82,Vũ khí 12,full 12,2m10,yoroi tinh luyện 5,siêu xe lv 50 full tbs tl 4210,60 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1106 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1105 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 103.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,11 sách,3 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 4433,176 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1104 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP YÊN) Quạt 99,Vũ khí 14,full 12,yoroi tinh luyện 2,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3311,50 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1103 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50, Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1102 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1101 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1100 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112.Vũ khí 15,găng 15,full 12,yoroi tinh luyện 6,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5.11 sách,15 bánh.sói trắng lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4455,25 triệu yên. Phân thân Tiêu 66,vk 8 full 8 siêu xe lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1099 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 40.Vũ khí 10,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1097 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40.Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1096 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 42,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 5000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1095 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 11,full 8,. 1 món 4,siêu xe lv 55 full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1094 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 90,Vũ khí 13,full 13,3 món 12,găng 14,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 100 full tbs tl 4322,1 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1093 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45.Vũ khí 8,full 8,2 món 4,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1092 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1091 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi ,siêu xe full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1090 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1089 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 1 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1088 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 53,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1087 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,Vũ khí 8,full 8,50 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1086 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 42,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 4.sói đen chỉ số có tấn công full tbs tl 6652,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1085 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1084 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 74,Vũ khí 12,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbs tl 1322
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1083 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 91,vũ khí 12,full 12,bùa 8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4322,72 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1082 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 69m,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1081 Xem ảnh - Sever Katana Cung 72,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs ,28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1080 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1079 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,,1m4,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1078 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 9,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1077 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 71,Vũ khí 9,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1076 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 43,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1075 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1074 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 5.vk tinh luyện 6.8 sách,4 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4333,5 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1073 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HOT) Kiếm 90,Vũ khí 14,full 14,nhẫn 12.vk tinh luyện 9.găng tinh luyện 9.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6666,150 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hieuminhvjpboypro.nguyen hạn chót trả góp Góp thiếu 330k ATM hạn 15/5 .
Mã Số: 1072 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 113.Vũ khí 12,full 12,1 món 8,quần 14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6652,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1071 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,vũ khí 8,full 8,nón 12,yoroi tinh luyện 2,1 sách,siêu xe full tbs tl 5200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1070 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 45,Vũ khí 9,full 8,giày 7,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1069 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1068 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1067 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,5 món 12,full 10,vk tinh luyện 3,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1066 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng lv 100 full 2tbs,65 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1065 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 96,Vũ khí 13,full 12,2 món 8.2m10,yoroi tinh luyện 5.11 sách,2 bánh,.sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3222
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1064 Xem ảnh - Sever Katana Cung 38,Vũ khí 8,fulll 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1063 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tlk 4000,38 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1062 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 10,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1060 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1059 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1058 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1057 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1056 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vk 8 ,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1055 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1054 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1053 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 44,vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1052 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 51,Vũ khí 9,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1051 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,vũ khí 12,full 12,5 món 8,vk tinh luyện 6.,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6662
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1050 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1049 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1048 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1047 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1046 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1045 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Quạt 120,Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tl 6666. Phân thân Tiêu 72,full 89,sói 5 sao max ngon
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1044 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 53,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 8,quần 12,sói trắng chỉ số ngon 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1042 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx tl 2210
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1041 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,3 món 14,3 món 12,4 món 10,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 3,sói trắng 2 sao 3 tbs tl 200,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1040 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG NGON 2 SIÊU XE 5 SAO) Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12,3 món 10,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6665,9 sách,18 triệu yên..Trong rương còn 1 siêu xe 5 sao chỉ số ngon có tc,tccm,cm
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1039 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 14,găng 12 full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4310.34 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1038 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 70,Vũ khí 12,full 12,găng 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3.bùa tinh luyện 5m,11 sách,siêu xe full tbs tl 6555,64 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1037 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 47,Vũ khí 9,full 8,1 triệu xu
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1036 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1035 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,vũ khí 10,full 8,giày 12,có yoroi ,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1034 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1033 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63.,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2210,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1032 Xem ảnh - Sever Bokken Đoa 60,vũ khí 9,full 8,siêu xe,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1030 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100)Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6,max sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tcccm,cm) full tbs tl 5522,3 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1029 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,áo 14,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 1,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyên 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,max sách,max bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 6665,1 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1028 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 8 ,full 8,.quần 5,xe máy full tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,quần tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,6 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5442,13 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1026 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1025 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,vũ khí 9.full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1024 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1023 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM ĐAO SV4) Đao 50.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm,hp) full tbs tl 6552,22 triệu yên
Giá Thẻ:1300K;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1022 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X NGON GẦN FULL TL ) Cung 49.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,dây chuyển tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 4,áo tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 6663,214 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hi.hih.944 hạn chót trả góp Góp thiếu 300k hạn 30/5 .
Mã Số: 1021 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,55 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1020 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,47 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1019 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1018 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 10,full 8,52 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1017 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1016 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 12,full 8,50 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1015 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1014 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1013 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,fulll 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1012 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 10,full 8,41 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1011 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1010 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1009 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64, Vũ khí 10,full 8,bội 6,1 sách,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1008 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22.1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1007 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8,1 món 6,siêu xe 2 tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1006 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 75,Vũ khí 12,full 12,2 món 9,3 món 8,vk tinh luyện 0.6 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2210.2 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1005 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,VŨ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1004 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70.Vũ khí 9,full 9.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1003 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,1 món 6,siêu xe full tbs ,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1002 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 61,.Vũ khí 9,3 món 10,ful 8.1 món 4,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1001 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1000 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6622,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 999 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 46,vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 998 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 79,Vũ khí 13,full 12,bội 8,2 sách.sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon full tbs tl 4110,181 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 997 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 996 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 12,full 8,3 món 12,yoroi tinh luyện 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 995 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 11,full 9,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 994 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 99,Vũ khí 13,full 12,sói trắng full tbs tl 1100.30 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 993 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kunai 98,Vũ khí 15,full 13,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 2.yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tinh luyện 6666,34 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 992 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Đao 41,vũ khí 12,full 8.giày 12,vk tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,8 sách,sói đen ngon có tân công + gst full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 991 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77.Vũ khí 11,full 8,siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 990 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 14,giày 13,3 món 12,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 ful tbs tl 4222,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 989 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 74,Vũ khí 12,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,sói trắng full tbs tl 4322,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 988 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 10,full 45,3 món 8,40 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 987 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 98,Vũ khí 12,full 13,2 món 14,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 6,11 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4321,34 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 986 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 70,vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 985 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 9,ful 8,2 món 7.
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 984 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,.Vũ khí 8,full 10.yoroi tinh luyện 2,siêu xe 2 tbs,2 sách,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 983 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 2 sao full tbs chỉ số ngon tl 4333.1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 982 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 57,Vũ khí 10,full 8.giày 4.8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 981 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 980 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 58,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 979 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 10,4 món 8,sói trắng lv 100 3 tbs tl 543
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 978 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 81,Vũ khí 14,ful 12,quần 8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4431,70 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 977 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi ,sói trắng full tbs ,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 975 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 2,bùa tinh luyện 2,bội tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6600.26 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 974 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 7,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày 14,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon fulll tbs tl 5322,18 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 973 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs .5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 972 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 971 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 10) Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 4 ,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 4.nhẫn tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao full tbs tl 4333,66 triệu yên
Giá Thẻ:10000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 970 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 86,Vũ khí 13,full 12,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 5422
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 969 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 968 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 13,full 8,giày 12,8 sách,sói trắng lv 100 2 tbs tl 30.30 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 967 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 75,vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 966 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 965 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 10,full 8,sói đen có gst full tbs tl 2100,19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 964 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 963 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 12,full 12,găng 14,8 sách,siêu xe chỉ số ngon full tbs tl 6443
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 962 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8,sói đen 3tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 961 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 47,Vũ khí 8,full 8,2 món 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 960 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 89,vũ khí 10,full 10,4 món 12,yoroi tinh luyện 5,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 959 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,bùa 7,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 958 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 957 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,1 món 5,8 sách,sói trắng 2 tsb,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 956 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 69,vŨ KHÍ 10,full 8,2 món 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 955 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 38,Vũ khí 10,full 4,2 món 8,có sói trắng,11 sách,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 954 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 38,Vũ khí 10,full 8,11 sách,sói trắng full tbs tl 2100,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 953 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 952 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,dây chuyền 7,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 951 Xem ảnh - Sever Bokken (FULL TINH LUYỆN) Cung 70,Vũ khí 14,full 8,4 món 10,yoroi tinh luyện 6,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 5,nón tinh luyện 3,áo tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 950 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 69,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 949 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 65,Vũ khí 10,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 948 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 52,Vũ khí 11,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 947 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 75,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 945 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 944 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 75,Vũ khí 9,full 8,1tr5 yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 943 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 75,Vũ khí 10,full 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 942 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 939 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 75,Vũ khí 8,full 8,39 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 938 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 937 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,53 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 936 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 935 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 10,4 món 8,sói trắng chỉ số ngon full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 934 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 71,Vũ khí 10,full 10,4 món 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000,14 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 933 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,nhẫn 10,sói đen có gst 3 tbs,1tr5 yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 932 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,Vũ khí 10,full 8.giày 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 931 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 60,vũ khí 10,full 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 930 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42,vũ khí 10,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 929 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 928 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHIWNA) Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 1,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 927 Xem ảnh - Sever Katana (Hàng Chưa Vào Lớp) Kiếm 67,Vũ khí 14,full 12,2 món 11,8 sách,siêu xe 5 sao cháy rực chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) fulll tbs tl 4444,11 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 926 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 103.Vũ khí 12,full 12,4 món 14,vk tinh luyện 6,.găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 4.bội tinh luyện 4,11 sách,1 bánh,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 5543,70 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 925 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 44.Vũ khí 8,fulll 8.2 món 4
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 924 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 923 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,3 món 10,.1 món 6,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 922 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,2 món 6,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 921 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 6,50 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 920 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 89,Vũ khí 12,full 12,áo 14,bùa 8,yoroi tinh luyện 0,siêu xe lv 100 full tbs ,19 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 919 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 9,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 918 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,27 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 917 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 79,Vũ khí 10,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 916 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 125,vũ khí 14,full 14,3 món 13,yoroi tinh luyện 7,vũ khí tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 siêu ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 6665.Phân thân tiêu 68,Vũ khí 10m,full 678,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5454,20 triệu yên
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 915 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 12,full 8,26 triệu yên,có 120đ hoạt động
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 914 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 10,full 8,sói đen có gst full tbs tl 2100,19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 913 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 80.VŨ khí 8,.full 8,sói trắng full tbs ,48 triêu yên,có 120đ hoạt động
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 912 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Cung 73.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 910 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 13,4 món 12,full 10.vk tinh luyện 2,sói trắng full tbs tl 1000,21 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 909 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 50,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,.5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 908 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 907 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 906 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 9,full 8,quần 5,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 905 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 904 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khí 11,full 9,sói đen full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 903 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 902 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 901 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,bùa 4,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 900 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen 3 tbs ,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 899 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,8 sách,4 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 5320,9 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 897 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 8.giày 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 3 sao chỉ số ổn full tbs tl 4322,58 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 896 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 98,Vũ khí 15,full 15,2 món 14,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,quần tinh luyện 4,8 sách,8 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4332,28 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 895 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 894 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 893 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 61,Vũ khí 10,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 892 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 61,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 890 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,Vũ khí 10,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 888 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 887 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X NGON) Cung 49.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6663,200 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 886 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 1,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 885 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 884 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 75,Vũ khí 12,full 12,5 món 8,vk tinh luyện 0,6 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2210,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 883 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 13,full 8,siêu xe 3 sao lv 69 full tbs tl 1100,8 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 882 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 10,full 10,sói đen 3 tbs,2tr5 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 881 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 60,Vũ khí 8,2 món 8,full 7,1 sách,siêu xe 1 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 880 Xem ảnh - Sever Tessen (Trùm Cung Sv23) Cung 51,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 9,nón tinh luyện 9,áo tinh luyện 9,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 9,giày tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,bội tinh luyện 9,nhẫn tinh luyện 9,dây chuyền tinh luyện 9,giáp tinh luyện 9,yên tinh luyện 9,thú trang tinh luyện 9,dây cương tinh luyện 9,max sách,max bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,né) full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:4200K;TCSR/ATM:3000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 879 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SÓI NGON) Kiếm 70,Vũ khí 12,full 14,4 món 12,yoroi tinh luyện 6,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4433,22 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 878 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SÓI NGON) Cung 59.Vũ khí 13,full 12,2 món 8,1 món 11,.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4.10 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm) full tbs tl 5443,10 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 877 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 876 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 64,vũ khí 10,full 10,nón 12,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 2000,3 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 875 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 874 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 9.full 8,.2 món 4
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 873 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 47,Vũ khí 8,full 8,2 món 7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 872 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 64,Vũ khí 12,full 8,2 món 5,vk tinh luyện 0,siêu xe 100 chỉ số ngon full tbs tl 2100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 871 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 12,áo 12,full 9,vk tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tl 6550,11 sách,15 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 870 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 12,quần 12,full 10.vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4320,41 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 868 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 45,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 867 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 866 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 865 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 862 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71, Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 861 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 858 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,vũ khí 9,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 857 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,vũ khí 9,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 855 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 13,full 12,8 sách,yoroi tinh luyện 2,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000,28 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 854 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 38,Vũ khí 8,fulll 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 853 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,VŨ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 852 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 9,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 851 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 75,vũ khí 11,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 850 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 849 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 848 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 847 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 846 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 845 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 844 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 843 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 842 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,vũ khí 12,giày 12,full 10,có yoroi,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 841 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 69,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 840 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65,vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 5200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 839 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,vũ khí 8,full 8,4 món 7,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 838 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 837 Xem ảnh - Sever Katana Cung 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 836 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 triệu xu
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 835 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 9,bùa 12,full 10,siêu xe full tbs,2 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 834 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,Vũ khí 12, full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 833 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 12,3 món 12,full 10,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 832 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 11,full 8,2 món 4,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 831 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,vũ khí 9,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 830 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 9,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 829 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 9,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 828 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 10,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 825 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 9,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 824 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,vũ khí 9,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 823 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 9,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 822 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 821 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 820 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 819 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,vũ khí 9,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 818 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 12,full 10,9 sách,sói trắng lv 100 3 tbs,30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 817 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,1 món 7,sói trắng full tbs tl 1200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 816 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 68,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 815 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 48,Vũ khí 12,full 8,2 món 5,8 triệu yên,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 814 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 65,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,1 triệu 4 yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 813 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 11,full 8,4 món 4,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3000,
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 812 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,vũ khí 11,full 8,4 món 7,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 811 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 11,giày 12,full 9,xe máy full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 810 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 13,găng 13,giày 12,full 10,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6310,8 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 809 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm 51,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 808 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 807 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 806 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 49,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 805 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 79.Vũ khí 9,full 8, 5 món 4
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 804 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 68,Vũ khí 12,full 8,1 món 5,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 803 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,Vũ khí 10,full 8,4 món 4,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 802 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 39,Vũ khí 8,fulll 45,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 801 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 39,Vũ khí 10(hot),full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 800 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 799 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 7,sói đen 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 798 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,có siêu xe
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 797 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 796 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 49,Vũ khí 9,full 8,có sói
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 795 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 794 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 10 ,full 8,sói trắng 2 tbs tl 33,3 sách,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 793 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 98,Vũ khí 10,full 10,có yoroi ,1 sách,siêu xe full tbs ,65 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 792 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs ,1tr5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 791 Xem ảnh - Sever Katana Tiểu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 790 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 31,6 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 789 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 80,Vũ khí 12,áo 13,full 8,yoroi tinh luyện 1,4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2200,50 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 788 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 65,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao full tbs tl 5554,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 787 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 3 tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 786 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 70,Vũ khí 14,full 14,4 món 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,11 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon ( tc,tccm,cm,né) full tbs tl 6665,35 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 785 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 64,Vũ khí 11,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 784 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.,Vũ khí 11,full 8,2 món 12,có yoroi,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 783 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 12,full 10,sói trắng 5 sao chỉ số ngon(tc,tccm,gst) full tbs tl 1100
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 782 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,2 sách,siêu xe 2 sao full tbs tl 4432,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 781 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 780 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 42,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 779 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 39,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 778 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) TIÊU 74,Vũ khí 10,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 777 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 1,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 776 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 73,Vũ khí 10,full 9,sói trắng full tbs tl 2200 chỉ số max ngon(tc,tccm,cm)
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 775 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 48,Vũ khí 8,full 8,2 món 6,sói trắng full tbs tl 6620
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 774 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12,4 món 10,8 sách,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 0,siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 6200
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 773 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 772 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 49,Vũ khí 10,full 9,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 771 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 31,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 770 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 41,Vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 4200,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 769 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 10,sói full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 768 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 49,Vũ khí 12,áo 12,full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 5532
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 767 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 766 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103,Vũ khí 14,full 14,3 món 15,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 9(hot),quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 4.khảm ngọc đầy đủ trang bị,9 sách,10 bánh,xe máy 5 sao(hot) chỉ số ngon full tbx tl 4554,50 triệu yên.Phân thân Cung 67,Vũ khí 12,full 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 765 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 11,full 89,sói trắng 2 tbs.,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 764 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs,40 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 763 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 10,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 762 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 2211,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 761 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 41,Vũ khí 9,full 8,1 món 7,sói trắng full tbs tl 4311
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 760 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 759 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 46,Vũ khí 8,full 8,1 món 7,sói trắng 2 tbs,trong rương có sẵn áo,trâm +8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 758 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 757 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 9,full 8,1 sách,4 tr yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 756 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 13,4 món 14,full 12,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe full tbs tl 3332,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 755 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,nón 10,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 3,sói trắng lv 100 full tbs tl 6665,8 sách,22 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 754 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 54,vũ khí 9,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 753 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 752 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 41m,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 751 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG CHƯA VÀO LỚP) VK 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 750 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 44.,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2211,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 749 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 75,Vũ khí 14,full 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao full tbs tl 4322,5 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 748 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 747 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 62,vũ khí 11,full 9 10,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 746 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 42,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 745 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 744 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 43,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 743 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 742 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 741 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 57,Vũ khí 9,full 8,3 sách,sói trắng lv 21 full tbs tl 3100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 740 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 739 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 9,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 738 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,Vũ khí 12,full 8, 3 món 12,yoroi tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 3 sao full tbs,100 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 737 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 736 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,siêu xe 2 tbs chỉ số ổn,42 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 735 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 80,vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 734 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 80,vũ khí 10,full 89,siêu xe 2 tbs,45 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 733 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,1 món 4.siêu xe chỉ số ngon(tc,tccm,cm) 2 tbs,46 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 732 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 97,Vũ khí 15,full 12,yoroi tinh luyện 5,9 sách,siêu xe full tbs tl 2111,200 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 731 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 730 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 124,Vũ khí 14,full 12,2 món 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5411,11 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 728 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khsi 9,full 8,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 727 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 726 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 76,Vũ khí 10,.full 10,sói trắng full tbs ,40 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 725 Xem ảnh - Sever Kunai Quạt 70,vũ khí 9,full 10.sói trắng full tbs ,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 724 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73.Vũ khí 11,fuill 9,sói trắng full tbs tl 3120,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 723 Xem ảnh - Sever Bokken Tiểu 51,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng full tbs ,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 721 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 57,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2000.4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 720 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,vũ khí 12,full 12,5 món 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,8 sách,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 719 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50.Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 718 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 77.Vũ khí 12,bội 12,full 8,3 sách,siêu xe full tbs 5431
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 717 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 104,Vũ khí 14,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon có chí mạng full tbs tl 4433,205 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 716 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 66,Vũ khí 9,full 8,1 món 4,37 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 715 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 70,Vũ khí 9,full 7,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 713 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 42,Vũ khí 10,full 8,1 món 4,68 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 712 Xem ảnh - Sever Katana Cung 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 711 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 6542
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 710 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70.Vũ khí 11,full 9,sói trắng full tbs tl 2100,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 709 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 708 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 75 full tbs tl 4100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 707 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 9,full 8,quần 12,8 sách,sói trắng full tbs tl 2000,2triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 706 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 49,.Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 1.sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 705 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 7,sói trắng full tbs tl 5420,8 sách,4 triệu yên
Giá Thẻ:350k;ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 704 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150k;ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 703 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:150k;ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 702 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,vũ khí 8,full 8,quần 12,3 sách,xe máy full tbx tl 1100,27 triệu yên
Giá Thẻ:200k;ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 701 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 99,Vũ khí 12,full 12,giày 14,10 sách,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tl tbs 5666,2 triệu yên
Giá Thẻ:700k;ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100025949654804 hạn chót trả góp góp thiếu 200k hạn 15/10 .
Mã Số: 700 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 48,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:200k;ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 699 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 4210,65 triệu yên
Giá Thẻ:300k;ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 698 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 13,full 10,yoroi tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 4300,25 triệu yên
Giá Thẻ:300k;ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 697 Xem ảnh - Sever Katana Cung 57,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 696 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103,Vũ khí 14,full 14,3 món 15,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 9(hot),quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 4.khảm ngọc đầy đủ trang bị,9 sách,10 bánh,xe máy 5 sao(hot) chỉ số ngon full tbx tl 4554,50 triệu yên.Phân thân Cung 67,Vũ khí 12,full 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 695 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Quạt 57 .Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 694 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 693 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 692 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 món 7,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 691 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,full 12,5 món 10,yoroi tinh luyện 4,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 4311
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 690 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG SÓI NGON) Kunai 78,Vũ khí 13,full 12,1 món 8,yoroi tinh luyện 3,11 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 1100,8 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 689 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 73,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,sói trắng lv 21 3 tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 688 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 75,vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 687 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 686 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8,2 món 4,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 685 Xem ảnh - Sever Tessen (SÓI NGON) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số ngon(tc,tccm,cm) 2 tbs tl 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 684 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Kiếm 130.Vũ khí 15,full 15 đồ 9x(ngon),vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 8,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 8,nhẫn tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 8,10 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tc,tccm,cm) full tbs tinh luyện 6666,432 triệu yên
Giá Thẻ:3500K;TCSR/ATM:2500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 683 Xem ảnh - Sever Kunai Cung 51,Vũ khí 8,full 8,3 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 682 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 681 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 680 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 679 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 41,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 678 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 63,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 47 full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 677 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 50,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 676 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG SIÊU XE NGON) Cung 73,Vũ khí 12,bùa 12.full 8,1 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 2111,18 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 675 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 2,3 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3411,62 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 674 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,32 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 673 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiểu 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 672 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Cung 129,Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,11 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6664,250 triệu yên
Giá Thẻ:2500K;TCSR/ATM:1800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 671 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 93,Vũ khí 10,full 10.2 món 12,yoroi tinh luyện 2,8 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn (tc,tccm.né) full tbs tl 3200 .400 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 670 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG XE + SÓI 5S) Cung 70,Vũ khí 14,full 12,2 món 15,vk tinh luyện 6,nón tinh luyện 2,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 0,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 7665,RƯƠNG còn hơn 600 triệu yên cùng đồ 12,14,sói 5 sao lv 100
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 669 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 9,full 8,dây chuyền 12,3 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 3322,155 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 668 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 10,full 4,2 món 8,sói trắng full tbs,giáp 6,.yên 6, 120 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 666 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 64,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 665 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,full 8,7 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3000,6 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 664 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 84,Vũ khí 8,full 8,giày 12,yoroi tinh luyện 2,8 sách,2 bánh,sói trắng full tbs tl 1100,4 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 663 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,vũ khí 12,full 12,2 món 8,3 món 10,3 sách,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 5431,25 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 662 Xem ảnh - Sever Katana Đao 61,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 32
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 661 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 43,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 660 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công 2 tbs .2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 659 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,vũ khí 8,full 8,2 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 657 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,.Vũ khí 9,full 8,2 món 4.50 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 656 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,2 món 4,47 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 655 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,vũ khí 8,full 8,giày 11,siêu xe lv 29 3 tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 654 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 44,Vũ khí 8,full 8,1 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 653 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 11,full 8,3 sách,siêu xe full tbs tl 6300,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 652 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 49,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 651 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 3,dây chuyển tinh luyện 1,áo tinh luyện 0,nón tinh luyện 0,11 sách,20 bánh(hot) ,sói trắng chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,hp) full tbs tl 6654,20 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 650 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70.Vũ khí 9,full 89,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 649 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 648 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 130,Vũ khí 14,full 14,dây 12,áo 15,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,11 sách,6 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,116 triệu yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 647 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 121,Vũ khí 15,full 12,giày 15,áo 14,yoroi tinh luyện 5.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,9 sách,95 triệu yên,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 4332
Giá Thẻ:1700K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 646 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 645 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ KILL 100) Kiếm 105,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 7(ngon),8 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3221,23 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 644 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 9,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 643 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG XE MAX CHẤT) Quạt 82,Vũ khí 13,full 10,7 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm,né) full tbs tl 3000.32 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 642 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 641 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,3 món 5
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 640 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,xe máy 3 tbx tl 211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 11,sói trắng 2 tbs,33 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 638 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 4321,57 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 637 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 5321,66 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 636 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000.14 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 635 Xem ảnh - Sever Kunai (CÓ SKILL 100) Quạt 101,.Vũ khí 12,full 13,2 món 12,yoroi tinh luyện 4,10 sách,2 bánh,siêu xe 2 sao full tbs tl 2211,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 634 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 90,Vũ khí 12,full 12,1 món 10,vk tinh luyện 4,.găng tinh luyện 4,siêu xe full tbs tl 4400,2 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 633 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,1 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 632 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 631 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 39,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 630 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG HÚT YÊN+SÓI NGON) Kunai 97,Vũ khí 13,3 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,5 sách,sói 2 sao chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tbs tl 3221,11 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 629 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 70,Vũ khí 12,4 món 12,full 89,8 sách,sói trắng full tbs tl 3332
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 628 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 49,vũ khí 8,full 8,bùa 12
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 627 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP YÊN) Kiếm 90,Vũ khí 12,full 12,1 món 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6655,2 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 626 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,giày 11,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 625 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 624 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 bánh,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 623 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 622 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 65,Vũ khí 10,full 89,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 621 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 75,Vũ khí 13,full 10,có yoroi,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5530,102 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 620 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Đao 98,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,5 sách,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 chỉ số ngon (tc,tccm,cm) full tbs tl 3330,56 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 619 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 58,vũ khí 10,full 8, 3 món 7,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 618 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 71,Vũ khí 13,full 12,4 món 13,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe full tbs tl 3333,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 617 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2tbs tl 20,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 616 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70.Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 615 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 97,vũ khí 15,full 13,9 sách,yoroi tinh luyện 5,siêu xe full tbs tl 2110,263 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 614 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 73,Vũ khí 13,full 12,2 sách,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 full tbs tl 3211
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 613 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6442
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 612 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 611 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 97,Vũ khí 8,full 8,2 món 7,yoroi tinh luyện 4,11 sách,10 bánh,sói trắng full tbs tl 2221
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 610 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,3 món 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 6600,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 609 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 95,Vũ khí 8,full 8,4 món 12,yoroi tinh luyện 2,2 sách,siêu xe 100 full tbs tl 1100,10 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 608 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 65,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 607 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 10,full 9,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 606 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49.Vũ khí 11,full 8,sói trắng chỉ số max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 605 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 44.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 604 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 50,Vũ khí 8,full 8,2 món 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 603 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx tl 4222
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 602 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 601 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 600 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 599 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 598 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 67,Vũ khí 12,3 món 5,còn lại full 8,siêu xe 5 sao lv 100 3 tbs tinh luyện 666,35 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 597 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 70,Vũ khí 12,3 món 12,sói trắng full tbs tl 2200,2 sách,35 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 596 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 124,Vũ khí 14,3 món 14,còn lại full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 5441,10 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 595 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 594 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 49,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 593 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 69,vũ khí 9,full 8,3 sách,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 3210,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 592 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 max ngon(tc,tccm,cm,gst) full tbs tl 1000.6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 591 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 12,4 món 12,5 món 8,sói trắng lv 81 full tbs tl 1100,3 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 590 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 78,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,4 sách,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3211,17 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 589 Xem ảnh - Sever Katana Cung 62,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 588 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs tl 2200.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 587 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 43,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 586 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 585 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng full 2 tbs tl 51,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 584 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 583 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,vũ khí 8,full 10,4 món 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 582 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 581 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 43,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 580 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 579 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 578 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8,găng 5,.3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 577 Xem ảnh - Sever kunai Kunai 56,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 576 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 12,bùa 12,full 8,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 575 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 574 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 42,Vũ khí 8,full 8,3 món 4,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 573 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG SÓI NGON ) Quạt 66,Vũ khí 10,full 89,sói trắng chỉ số (tc,tcc,cm),4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 572 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 48,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 571 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,.găng tinh luyện 6.sói trắng full tbs tl 6420,10 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 570 Xem ảnh - Sever Kunai Cung 74,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6661,11 sách,94 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 569 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 99,Vũ khí 13,full 12,giày 14,găng tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 7,9 sách,xe máy full tbx tl 221,7 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 568 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50.Vũ khí 8,full 8,.1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 567 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiế 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 566 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1tr yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 565 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Tiêu 63,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng full tbs tl 4322,8 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 564 Xem ảnh - Sever Tessen Tieu 64,vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2110
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 563 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 562 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 211
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 561 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 560 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 559 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 558 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 557 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 75,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 2,3 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 1221,15 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 556 Xem ảnh - Sever Katana Cung 71,Vũ khí 11,full 10,1 bánh,siêu xe 3 sao full tbs tl 1221,1 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:2200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 555 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 554 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 64,Vũ khí 10,full 8,1 món 4,sói trắng full tbs tl 1220,`1tr5 yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 553 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 74,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,sói trắng full tbs tl 1223,3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 552 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,siêu xe full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 551 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 45,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 550 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3 món 14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5553,6 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 549 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,vũ khí 9,full 10,1 món 4,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 548 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 12,full 12,2 món 8.sói trắng full tbs tl 221,yoroi tinh luyện 4,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 547 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG SÓI NGON MAX ) Kunai 71.Vũ khí 8,full 10,1 sách,sói trắng 4 sao ngon ( tc,tccm,.cm.gst) full tbs tl 2200.4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 546 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,1 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 545 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 38.Vũ khí 8,full 8,1 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 544 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,giày 14,4 món 8,sói trắng full tbs tl 4420,yoroi tinh luyện 3,9 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 543 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 73,Vũ khí 11,full 8,2 sách,,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 542 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 541 Xem ảnh - Sever Katana Cung 77,Vũ khí 13,full 12,dây chuyền 14,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2220
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 540 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 69,vũ khí 12,giày 12,full 10,sói trắng full tbs tl 1100,1tr4 yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 539 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,34 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 538 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71.Vũ khí 8,full 8,5 món 5,64 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 537 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,2 món 4,sói trắng full tbs ,4 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 536 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 535 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 534 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,vũ khí 12,4 món 12,full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tl 52,31 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 533 Xem ảnh - Sever Kunaj (4X NGON) Tiêu 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6430,57 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 532 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Tiêu 63,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng full tbs tl 4322,8 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 531 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 100,Vũ khí 14,full 12,bùa 14,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ngon(tc,cm.gst)lv 100 full tbs tl 5221,300 triệu yê
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 530 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG HÚT YÊN + XE NGON) Cung 97,Vũ khí 13,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 chỉ số ngon ( tc,tccm,cm ) full tbs tl 4223,6 sách,111 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 529 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 40,.Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon có tấn công full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 527 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 2,.sói trắng lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,cm) full tsb,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 526 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 49.vũ khí 10,full 10,4 món 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 525 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 11,full 8,sói đen chỉ số ngon(tc,tccm,né) 3 tbs,1 triệu 7 yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 524 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 49,vũ khí 11,full 8,9 sách,sói trắng full tbs tl 6600,30 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 523 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 210,1 triệu 5 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 522 Xem ảnh - Sever Katana Cung 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,max sách,max bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon ( tc,tcc,gst,hp) full tbs tinh luyện 7444,Trong rương còn vk cung 7x + 13 kèm 8 triệu yên
Giá Thẻ:850K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 521 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 47,Vũ khí 11,fuill 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 520 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63,vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 519 Xem ảnh - Sever Kunaj ( Sasuke174 SV4 ) Vũ khí 15,full 15,set 6x theo lv max chỉ số hết,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 9 ( hot ),max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn ( tc,tccm,né,mp ) Fuill bộ tbs,giáp 9,yên 9,cương 9,thú 9,20 triệu yên
Giá 4 Triệu ATM k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 518 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 82,Vũ khí 14,full 12,quần 14,4 món 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói 5 sao lv 100 max ngon ( tc,tccm,cm,.gst) full tbs tinh luyện 4242,90 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 517 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 44,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 516 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 45,Vũ khí 8,full 8,găng 7
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 515 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 10,full 10.sói trắng full tbs tl 3345
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 514 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 sao full tbs tl 2000
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 513 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,găng 8,giày 14,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,11 sách,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 3311,42 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 512 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 42,Vũ khí 12,full 8,1 sách,sói đen chỉ số ngon full tbs ,11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 511 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 8,full 8,8 sách,.sói trắng full tbs tl 6000
Giá Thẻ:140K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 510 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,2 món 4,sói trắng 2 tbs tl 11,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 509 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 508 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA ) Kiếm 69,vũ khí 9,full 10,siêu xe lv 100 full tbx ,6 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 507 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 506 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 505 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs ,13 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 504 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 503 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ,11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 501 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 9,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 500 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 11,giày 12,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,15 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 499 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 9,full 9,sói trắng full tbs .15 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 498 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 14,full 14,5 món 13,vk tinh luyện 8(hot),găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,sói trắng 5 sao chỉ số ngon (tc,tccm.cm,hp) dfull tbs tl 6442,30 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 497 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs ,.21 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 496 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 495 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 52,Vũ khí 9,full 8,2 sách
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 494 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 51,Vũ khí 10,full 8,2 sách,.xe máy
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 493 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 492 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 84,Vũ khí 12,full 12,1 món 8,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4.7 sách,siêu xe full tbs tl 3331,16 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 491 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 41,Vũ khí 12,full 8,63 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 490 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 107,Vũ khí 12,full 13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,3 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon (tc,tccm,né ) full tbs tl 4441,177 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 489 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 488 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG Gia Tộc) Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 3 sao full tbs tl 1100,1 sách,TTGT cấp 12
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/xinhtrai.tuan.520357 hạn chót trả góp góp thiếu 50k atm .
Mã Số: 487 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 486 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 94,Vũ khí 14,giày 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 4,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 2211,27 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 485 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 104,Vũ khí 14,3 món 14,full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,11 sách,siêu xe lv 45 full tbs tl 4433,130 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 483 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 113,Vũ khí 8,3 món 12,full 8,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,giày tinh luyện 3.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1331,7 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0971108574 hạn chót trả góp Góp thiếu 150k atm hạn 21/12 .
Mã Số: 482 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X NGON) Kiếm 42,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 9(hot),sói trắng full tbs ,giáp 7,yên 6,8 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 480 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 49,Vũ khí 12,2 món 12,full 10,vk tinh luyện 6,sói trắng fulll tbs tl 4200,9 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 479 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 41,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,50 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 478 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 65,Vũ khí 11,full 10,1 món 7,5 sách,siêu xe full tbs tl 1111
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 477 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 12,full 8,10 sách,siêu xe full tbs tl 5400
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 476 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 99,Vũ khí 13,full 12,bùa 14,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 7,9 sách,sói trắng full tbs tl 6432,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho Mang Việt Thắng hạn chót trả góp góp thiếu 200k atm hạn 19/12 .
Mã Số: 475 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6432
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 474 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 10,full 8,nhẫn 7
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 473 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 100,Vũ khí 14,full 12,bùa 14,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ngon(tc,cm.gst)lv 100 full tbs tl 5221,300 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100004633459022 hạn chót trả góp Góp thiếu 300k ATM hạn 31/12 .
Mã Số: 472 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN ) Tiêu 98,Vũ khí 13,full 12,nón 15,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,5 sách,xe máy full tbx tl 5221,127 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 471 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 94,Vũ khí 12,giày 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 2.4 sách,5 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 2211,30 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 470 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 94,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,9 sách,yoroi tinh luyện 3,xe máy full tbx tl 2211,25 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 469 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Quạt 95,Vũ khí 12,giày 12,full 10,yoroi tinh luyện 1,4 sách,xe máy full tbs,37 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 468 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 99,Vũ khí 12,full 12,5 món 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 2 sao full tbs ,9 sách,150 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 467 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Kiếm 96,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,yoroi tinh luyện 5,vk tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 3321,161 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 466 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG HÚT YÊN) Tiêu 96,Vũ khí 12,4 món 12,còn lại 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tl tbs 4221,110 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 465 Xem ảnh - Sever Kunaj (HàngHÚT YÊN) Quạt 94,Vũ khí 12,full 12,5 món 8,yoroi tinh luyện 3,11 sách,xe máy full tbx tl 3221,40 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 464 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs 2111
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 463 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 106,Vũ khí 14,full 12,2 món 14,2 món 15,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5444,63 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:850Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 462 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,bội 7,4 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 461 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 460 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3 món 14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5553,36 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 459 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 74,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 4,7 sách,siêu xe full tbs tl 3331,7 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 458 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 101,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyên 5,11 sách,siêu xe full tbs tl 3331,5 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 457 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 74,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6661,11 sách,91 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 456 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 75,Vũ khí 11,full 8,1 sách,siêu xe full tbs tl 3100
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 455 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 10,2 món 8
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 454 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 453 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,max sách,sói trắng lv 100 full tbs,sắp có yoroi
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 452 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 46,Vũ khí 8,full 8,bùa 7
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 451 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 8,vk tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 6631,5 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 450 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 96,Vũ khí 14,full 12,giày 14,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao full tbs ,30 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 449 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 79,Vũ khí 14,full 12,dây chuyền 14,3 món 13,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5321,52 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 448 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 447 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 71,Vũ khí 8,full 10,xe máy full tbx tl 1100,7 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 446 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 124,Vũ khí 15,full 14,2 món 15,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe full tbs tl 6443,5 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1050Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 445 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 42,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs 53,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 444 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 39,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 443 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 103,.Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 3221,2 triệu yên,1 sách,5 bánh
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 442 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 441 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 440 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,5 sách,siêu xe 100 full tbs tl 5410
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 439 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 14,3 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,hp,gst ) full tbx tl 4433
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 438 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,dây chuyền 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon(tc,tcmm,cm) full tbs tl 4322,106 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 437 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 80,Vũ khí 12,full 12,bội 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,8 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4332,42 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 436 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 80,Vũ khí 12,full 12,bội 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,8 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4332,42 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 435 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 56,Vũ khí 9,full 8,nón 7,23 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 434 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 88,Vũ khí 13,full 12,bội 8,8 sách,5 bánh,siêu xe full tbs tl 2100,21 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 433 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 76,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,vk tinh luyện 2,9 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4432
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 432 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 80,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,1 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 2211,7 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 431 Xem ảnh - Sever Katana Đao 49,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 430 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 103,Vũ khí 12,full 14,3 món 12,3 món 13,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3333,2 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 429 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 86,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 4.vk tinh luyện 5,sói trắng 2 sao full tbs tl 2200,.80 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 428 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 427 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 98,Vũ khí 14,full 14,5 món 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 3,nhẫn tinh luyện 4,áo tinh luyện 2.11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6644,40 triệu yên,.Trong rương còn vk 9x +14,tăng kèm 1 nick quạt 8x không sim
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 426 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 425 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khí 9,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 424 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,sói trắng full tbs tl 6433,9 sách,100 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 423 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 50.Vũ khí 12,găng 12,full 10,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 4000
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 422 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 421 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 45,Vũ khí 9,full 8,áo 6,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 420 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 113,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,10 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6661,50 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0354640926 hạn chót trả góp Góp thiếu 500k hạn 7/1/2019 .
Mã Số: 419 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 47,Vũ khí 10,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 418 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP YÊN PT HOT) Kiếm 98,Vũ khí 14,full 14 set 9x,giày 16,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 6,nón tinh luyện 4,11 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 (tc,cm,gst) full tbs tinh luyện 7765,250 triệu yên. Phân thân Hot lv 99,Vũ khí 14 9x,full 14,2 món 12,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 4,áo tinh luyện 4,11 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:4000K;TCSR/ATM:2800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 416 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 12,full 8,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5441,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 415 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 5431.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 414 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 413 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,quần 12,vk tinh luyện 6,1 sách,sói trắng full tbs tl 5440,8 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 412 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 411 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 11,full 9,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 410 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 80,Vũ khí 12,full 14,2 món 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,sói 100 full tbs tl 2222,5 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:550Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 409 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 82,Vũ khí 13,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 3,8 sách.siêu xe full tbx tl 5443,50 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 408 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 60,Vũ khí 11,full 9,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 407 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 9,full 9
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 406 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 76,Vũ khí 15,3 món 12,full 10,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 4332,3 sách,13 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 405 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 61,Vũ khí 8,full 10,xe máy 5 sao ( hot) chỉ số ngon full tbs
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 404 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 403 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Đao 46,Vũ khí 12,nhẫn 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói đen chỉ số ngon(gst+dame) full tbs tinh luyện 6444,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 402 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 12,3 món 12,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 5442,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 401 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 12,nón 12,fulll 8,siêu xe 4 sao full tbs tl 2110,20 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 400 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 399 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 9,full 8,sói trắng full tbs tl 32
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 398 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 396 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 57,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 395 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 48,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 394 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 42,Vũ khí 8,full 8,2 món 10,8 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 392 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 4311,12 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 391 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 70,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,2 sách,siêu xe lv 100 full tbx tl 4311
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 390 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 389 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 76,Vũ khí 10,full 10,quần 12,yoroi tinh luyện 3,4 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3210,
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 388 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 70,Vũ khí 10,full 10,bùa 12,sói trắng full tbs tl ,yoroi tinh luyện 1,2 sách.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 387 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 62,Vũ khí 9,full 9,siêu xe full tbx tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 386 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4300,1 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 385 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 42,Vũ khí 10,full 8,giày 5,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 384 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.1tr4 yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 383 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 382 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 12,5 món 12,còn lại 10,sói trắng lv 54, 3 tbs tl 200,2 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 381 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbx tl 2200,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 380 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 13,full 12,4 món 8,1 món 11,vk tinh luyện 4,3 bánh,.sói trắng lv 100 full tbs tl 3221
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 379 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 50,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 378 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 9,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 377 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,3 món 14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5553,8 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 376 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 63,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 375 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 12,găng 12,full 10,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4330,2 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 374 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2000,5 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 373 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 11,full 9 10,sói trắng 100 full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 372 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 49,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 371 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 13,full 12,găng 9,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4422,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 370 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 14,full 12,2 món 14,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4333,24 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 369 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 50,Vũ khí 12,găng 12,.full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000,8 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 368 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 80,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,11 sách,siêu xe full tbx,5 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 367 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 69,vũ khí 11,full 10,siêu xe full tbs tl 2111
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 366 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 83,Vũ khí 13,full 12,3 món 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,9 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4333,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 365 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 54,Vũ khí 9,full 9,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 364 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 71,Vũ khí 9,full 9,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full tbs tl 2100.2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 363 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 41,Vũ khí 11,full 8,.sói trắng full tbs tl 2100,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 362 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,1 món 4, siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 361 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 41,Vũ khí 10,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 360 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 359 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 73,Vũ khí 8,full 12,3 món 8,3 sách.1 bánh,có yoroi ,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3221
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 357 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 62,Vũ khí 12,full 10,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6633
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 356 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,3 món 10,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 0,3 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5221
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 355 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 354 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 353 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 48,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 352 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 107,Vũ khí 12,full 12,găng 14,yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,siêu xe 3 sao lv 100 full tbx tl 3333,11 sách,60 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 351 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 350 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 349 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 5,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6210
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 348 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 347 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 77,vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbx ,1 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 346 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 69,vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4211
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 345 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 12,full 8,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2210.35 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 344 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Cung 120,Vũ khí 14,2 món 14,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,xe máy 5 sao(max chất) full tbx,3 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 343 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 77,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 342 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 44,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 341 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 41,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs tl 42 ,15 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 340 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,vũ khí 9,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 339 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 70,Vũ khí 13,full 13,2 món 14,áo 15,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 3,.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,10 sách,xe máy 2 sao full tbx tl 4444
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 338 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 41,Vu khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 337 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,sét kháng 8 trong rương
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 336 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 334 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71.Vũ khí 11,full 8,áo 12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 333 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 3221,24 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 332 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 103,Vũ khí 12,3 món 12,full 10,yoroi tinh luyện 6,8 sách,xe máy full tbx tl 5544,43 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 331 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 330 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 5,6 sách,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 6611
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 329 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,2 món 13,vk tinh luyện 4,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,sói lv 100 full tbs tl 6554,8 sách,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 328 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kiếm 103,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 4,1 sách,5 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 3221,37 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx hạn chót trả góp góp thiếu 300k hạn 14/11 .
Mã Số: 327 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Đao 59,Vũ khí 8,full 8, sói trắng full tbs tl 4221,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 326 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 47,Vũ khí 8,full 8,1 món 4
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 325 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 324 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kiếm 128,Vũ khí 14,full 14,2 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 5555
Giá Thẻ:2500K;TCSR/ATM:1800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 323 Xem ảnh - Sever Katana Đao 94,Vũ khí 12,3 món 14,full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,yoroii tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 5222,90 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 322 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 91,Vũ khí 12,găng 12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,5 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 5500
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 321 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 44,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 320 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 12,full 10,4 món 8,sói đen 2 2 tbs tl 20,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 319 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 60,Vũ khí 8,full 8,1 món 5,sói trắng 2 tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 318 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 12,full 12,4 món 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,sói trắng full tbs 5300,8 sách,4 bánh,8 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 317 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 9,quần 12,full 10,siêu xe full tbx,.3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 316 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 72,Vũ khí 11,2 món 12,full 10,4 sách,xe máy full tbx tl 3221
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 315 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,.Vũ khí 9,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 314 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,vũ khí 12,4 món 12,full 8,sói lv 57 full tbs tl 3210,3 bánh
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 313 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 312 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có GST+TC 2 tbs tl 53,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 311 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kiếm 105,Vũ khí +14 9x mcs,full 12,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3321,81 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 310 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 56,Vũ khí 11,3 món 8,full 11
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 309 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 14,full 12,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,34 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 308 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 12,5 món 12,full 89,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,sói trắng 3 tbs tl 553,8 sách,16 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 307 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 306 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 62,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,10 bánh(ngon),sói trắng full tbs tl 5442,4 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 305 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 11,3 món 12,full 10 ,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 304 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 món 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 302 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 11,full 10,TTGT cấp 2,sói trắng 2 tbs ,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 301 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 11,full 9,1 món 12,siêu xe lv 100 3 tbs tl 456
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 300 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 80,vũ khí 12,full 12,4 món 8,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 299 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 75,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 4,3 sách,2 bánh,siêu xe lv 100 full tbx tl 3221,18 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 298 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 57,vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs tl 6633,8 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 297 Xem ảnh - Sever Shuriken (SIÊU XE CHÁY NGON) Kiếm 70,Vũ khí 12,2 món 12,3 món 11,full 8,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc,2 cm) 2 tbs tl 31
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 296 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Kunai 70,vũ khí 12,full 12,3 món 8,găng tinh luyện 4,6 sách,sói trắng full tbs tl 5321
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 295 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 96,Vũ khí 9,1 món 14,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe lv 100 full tbx,8 sách,12 bánh
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 294 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 293 Xem ảnh - Sever Bokken (QUẠT VIP) Quạt 70,Vũ khí 15,full 15,2 món 14,2 món 12,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,nón tinh luyện 4,áo tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 6,11 sách,20 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5555,15 triệu yên
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1540Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 292 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Đao 64,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 291 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 41,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 290 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng ful;l tbs tl 3221,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 289 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,vũ khí 12,full 12,bùa 14,1 món 8,yoroi tinh luyện 6,1 sách,siêu xe lv 100 full tbx tl 6643,150 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 288 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng 2 tbs tl 31,80 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 287 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 40,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 286 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 2,siêu xe lv 100 full tbx tl 3322,90 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 285 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 55,Vũ khí 10,full 8,sói đen ngon full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 284 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76,vũ khí 12,4 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 1,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6000.11 sách,4 bánh
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 283 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 12,1 món 12,full 10,sói trắng lv 22 2tbs tl 63,2 sách,20 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 282 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 10,full 10,xe máy full tbx tl 5000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 281 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 280 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 279 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 80,vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 3321,có yoroi,8 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 278 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 59,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng 2 sao full tbs tl 6333,4 sách,44 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 277 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 41,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3,sói đen 2 tbs,2 sách,18 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 276 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 55,Vũ khí 10,full 8,4 món 4,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 275 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs,152 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 274 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 273 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 13,giày 12,full 8,1 sách,siêu xe full tbx tl 2200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0916485934 hạn chót trả góp Góp thiếu 50k hạn 10/11 .
Mã Số: 271 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 9,full 8,3 món 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 270 Xem ảnh - Sever Suriken Kiếm 48,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 269 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA)Kiếm 81,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 4,siêu xe full tbx tl 3221,2 triệu yên G
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 268 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,1 món 12,1 món 5,siêu xe full tbx tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 267 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 94,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,xe máy full tbs tl 2221,11 sách,2 bánh,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 265 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 82,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,sói
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 264 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 46,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 263 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 83,Vũ khí 12,ful 10,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 5 sao full tbs tl 2110,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 262 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 49,vũ khí 8,full 8,1 món 4,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 261 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 61,Vũ khí 9,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 260 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,vũ khí 10,full 10,1 món 12,3 món 8,sói trắng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 259 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,2 món 12,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 258 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 257 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA)Kiếm 81,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 4,siêu xe full tbx tl 3221,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100028439050397 hạn chót trả góp góp thiếu 100k hạn 4/11 .
Mã Số: 256 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 255 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Kiếm 104,Vũ khí 14,full 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6643,9 sách,10 bánh,3 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 254 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 103,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,siêu xe lv 100 full tbx tl 6663.8 sách,32 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 253 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CT) Cung 50,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 8,bùa tinh luyện 8,bội tinh luyện 8,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 5,nón tinh luyện 5,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 6665,11 sách,20 bánh.400 triệu yên
Giá Thẻ:2000K;TCSR/ATM:1540Kk đã bán cho https://www.facebook.com/anlax.phanss .
Mã Số: 252 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 251 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 46,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs tl 21,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 250 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,giáp 6,yên 6
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 249 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 248 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 47,vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 247 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 5521,14 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 246 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 65,Vũ khí 8,full 10,3 món 8,xe máy kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 245 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,1 món 8,vk tinh luyện 4,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tl 6654,8 sách
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 244 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 80,Vũ khí 10,1 món 12,full 10,siêu xe full tbx tl 2220
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 242 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỐI SHINWA) Cung 72.,Vũ khí 10.full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 241 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 240 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 73,Vũ khí 11,3 món 12,full 8,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 239 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 238 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Kiếm 108,Vũ khí 13,3 món 13,giày 14,full 12,yoroi tinh luyện 6,8 sách,5 bánh,sói trắng full tbs tl 6664,3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 237 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 10,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 236 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 62,Vũ khí 11,full 10,4 món 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 235 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 91,Vũ khí 12,găng 12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,5 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 5500,2 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 234 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 100,Vũ khí 12,2 món 12,găng 14,yoroi tinh luyện 5,siêu xe lv 100 full tbx
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 233 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 94,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,xe máy full tbx tl 2221,11 sách,2 bánh
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024674461415 .
Mã Số: 232 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 231 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 230 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 229 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 46,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 228 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,11 sách,xe máy full tbx
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 227 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 70,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 tbs,8 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 226 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 225 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 224 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 223 Xem ảnh - Sever Tensen (LỖI SHINWA) Kiếm 60,Vũ khí 14,3 món 12,full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tl 4330,60 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 222 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 39,Vũ khi 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 221 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 59,Vũ khí 12,áo 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 4321,4 sách,50 triệu yên
Giá Thẻ:280K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 220 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 69,Vũ khí 9,full 10,3 món 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 219 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 218 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 8,full 10,1 món 5,siêu xe 2 tbx,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 217 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 60,Vũ khí 9,full 8,1 bánh,sói trắng 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 216 Xem ảnh - Sever Tessen (SÓI MAX NGON)Quạt 59,Vũ khí 12,full 12,sói trắng chỉ số ngon full tbs tl 6610,9 sách,11 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 215 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,găng 12,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 214 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Kiếm 71,Vũ khí 10,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 213 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Kunai 59,Vũ khí 8,full 12,2 món 8,xe máy full tbx tl 1100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 212 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 91,Vũ khí 12,găng 12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,5 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 5500
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/lam.pe.733 .
Mã Số: 211 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 10,full 9,sói trắng 2 tbs tl 12
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100022199050989 hạn chót trả góp góp nợ 50k hạn 4/11 .
Mã Số: 210 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 63,Vũ khí 12,găng 12,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 209 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA)Vũ khí 11,full 10,siêu xe full tbx,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 208 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 12,3 món 12,full 10,vk tinh luyện 5,2 sách,sói trắng 2 sao full tbs tl 4322,55 triệu yên
Giá Thẻ:270K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx hạn chót trả góp Thiếu 70k hạn 28/10 .
Mã Số: 206 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 107,Vũ khí 12,full 12,găng 14,yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,siêu xe 3 sao lv 100 full tbx tl 3333,11 sách,14 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:650Kk đã bán cho https://www.facebook.com/search/str/l%C6%B0%C6%A1ng+h%E1%BB%AFu+l%C3%A2m/keywords_search .
Mã Số: 205 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 11,full 9,siêu xe full tbx,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100010484321565 .
Mã Số: 204 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 11,full 9,siêu xe full tbx,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 202 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho https://www.facebook.com/ank.yeupek .
Mã Số: 201 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,1 sách ,siêu xe lv 100 full tbx tl 2222
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 200 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 9,full 9,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/chem.thanh.733 .
Mã Số: 199 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 12,full 10,2 sách,sói trắng full tbs tl 5544,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 198 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 12,4 món 12,full 10,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,siêu xe full tbx tl 5411,9 sách,65 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho https://www.facebook.com/ngai.jocker .
Mã Số: 197 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 39,Vũ khí 9,full 8,2 sk 8,sói trắng full tbs tl 3100,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho Tien Nguyen .
Mã Số: 196 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 10,giày 11,full 8,sói trắng 2 tbs,37 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/truong.v.chung.37 .
Mã Số: 195 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 84,Vũ khí 12,full 12,găng 14,2 món 8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 3210,4 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/numbers.oen .
Mã Số: 194 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 10,5 món 10,còn lại 8,xe máy full tbx tl 2000,1 bánh
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 193 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 76,Vũ khí 12,full 8,1 món 4,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 192 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI MAX CHẤT) Kiếm 100,Vũ khí 8,5 món 8,1 món 11,2 món 5,siêu xe chỉ số ngon ( tc,tccm,cm,gst) full tbx tl 5544,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho https://www.facebook.com/truong.thonlaanh .
Mã Số: 191 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 96,Vũ khí 9,1 món 14,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe lv 100 full tbx,8 sách,12 bánh
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho HanhPhucNo KhongChonAnh - zalo hạn chót trả góp Góp thiếu 100k tcsr hạn 23/10 .
Mã Số: 190 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 80,Vũ khí 10,1 món 12,full 10,siêu xe full tbx tl 2220
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 189 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 11,full 89,sói trắng full tbs tl 3210,4 sách
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/ngonghich.nhoc.3 .
Mã Số: 188 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 76,Vũ khí 12,3 món 12,full 10,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100010653997701 .
Mã Số: 187 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6522,11 sách,12 bánh,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho Trung Dương .
Mã Số: 186 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 75,Vũ khí 12,3 món 12,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 185 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 71,Vũ khí 9,full 8,quần 5,sói trắng 2 tbs ,1 triệu 5 yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 184 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 71,Vũ khí 9,full 10,yoroi tinh luyện 2,6 sách,sói trắng lv 18 full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 183 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 3300,1 sách
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 182 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 91,Vũ khí 15,3 món 14,full 12,yoroi tinh luyện 5,siêu xe full tbx tl 3334,8 sách,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/ngoc.ngu.1088 .
Mã Số: 181 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Cung 70,Vũ khí 8,quần 12,full 8,siêu xe full tbx,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hungckdz00 .
Mã Số: 180 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 98(SÓI NGON),Vũ khí 14,full 14,4 món 12,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,sói 5 sao chỉ số ngon có tc+tccm lv 100 full tbs tinh luyện 4343,14 triệu yên,10 sách
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100028427709699 . .
Mã Số: 179 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 5544,8 sách
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 178 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 72,Vũ khí 11,full 8,3 sách,siêu xe 3 tbx,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 177 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,xe máy 2 tbx,11 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho Quang Vũ .
Mã Số: 176 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tịnh luyện 6,sói trắng full tbs tl ngon 6664,8 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0976238864 hạn chót trả góp góp thiếu 100k hạn 9/10 .
Mã Số: 175 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu 7 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho https://www.facebook.com/trannhung1102 .
Mã Số: 174 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 10,full 8,1 món 4,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 173 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 91,Vũ khí 15,3 món 14,full 12,yoroi tinh luyện 5,siêu xe full tbx tl 3334,8 sách,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100028427709699 .
Mã Số: 172 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ KILL 100 + CÒN 8 ngày X2 tha hồ up lv) Tiêu 110,Vũ khí 15,set 9x full 15,1 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5555,8 sách,100 triệu yên
Giá Thẻ:1700K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho https://www.facebook.com/toai.nguyen.927758 .
Mã Số: 171 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ KILL 100 + CÒN 8 ngày X2 tha hồ up lv) Tiêu 110,Vũ khí 15,set 9x full 15,1 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5555,8 sách
Giá Thẻ:1700K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 170 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,vũ khí 10,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho Tham Anh .
Mã Số: 169 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,2 món 8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,8 sách,2 bánh,sói trắng lv 100 3 tbs tl 661
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100011353168343 hạn chót trả góp góp thiếu 100k hạn 14/10 .
Mã Số: 168 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 81,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe 2 tbs tl 21,2 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 167 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,1 món 14,3 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 full tbx tl 4444,10 sách
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100015536235429 .
Mã Số: 166 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 9,full 10,2 sách.sói trắng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/namhee199 .
Mã Số: 165 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 51,Vũ khí 12,3 món 12,full 10,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 5544,9 sách
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 164 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 46,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 163 Xem ảnh - Sever Katana Cung 81,Vũ khí 12,full 10,yoroi tinh luyện 2,siêu xe full tbx tl 2211,3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 162 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 103,Vũ khí 12,5 món 12,2 món 13,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 4111,9 sách
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho zalo .
Mã Số: 161 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 103,Vũ khí 12,4 món 12,full 13,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 3333,11 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 160 Xem ảnh - Sever Kunaj (NICK KẸP 2 SV) TIÊU 74,Vũ khí 12,1 món 12,full 8, sói trắng full tbs tl 2211,kẹp quạt 69 sv2 Vũ khí 12,3 món 12,còn lại 8,có sói full tbs
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho https://www.facebook.com/tuanphuong.78 .
Mã Số: 158 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs 3200, 3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 157 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 12,full 12, giày 8,vk tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 6422,4 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/cauba.nhangheo .
Mã Số: 156 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbx,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 155 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,9 sách,10 bánh,sói trắng full tbs tl 5554,15 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 154 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 62,Vũ khí 11,2 món 12,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 153 Xem ảnh - Sever Kunaj (TRÙM SASUKE BỊ TÁCH) Tiêu 70,yoroi tinh luyện 9 ( ngon ),max sách,max bánh,sói chỉ số ngon,1 tỷ yên theo kèm cho ai muốn tâm huyết cày lại,Bạn nào có ý định đầu tư lại vui lòng liên hệ mình
Giá Thẻ:0000K;TCSR/ATM:0000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 152 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 12,bội 12,full 8,vk tinh luyện 5,sói trắng full tbs ,giáp 6,yên 6,cương với thú tl 33,8 sách,18 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100004669968885 .
Mã Số: 151 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,1 món 14,3 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 full tbx tl 4444,10 sách
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024186156210 hạn chót trả góp Góp thiếu 4m5 xu hạn 20/10 .
Mã Số: 150 Xem ảnh - Sever Shuriken Vũ khí 12,full 12,4 món 13,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full tbs tl 3200,10 sách,1 bánh
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho https://www.facebook.com/khanh.diep.311 .
Mã Số: 149 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,bội tinh luyện 2,bùa tinh luyện 4,sói 3 sao lv 100 full tbs tinh luyện 6666,10 sách,kèm 21m yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100005603825998 .
Mã Số: 148 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 12,3 món 12,full 11,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,sói lv 100 full tbs tl 4330,9 sách
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/he.nhoc.79 .
Mã Số: 147 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 12,3 món 10,full 8,vk tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 3300
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100005603825998 .
Mã Số: 146 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 102,Vũ khí 12,5 món 12,2 món 13,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 4111,9 sách
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/duc.tran.1023 .
Mã Số: 145 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 86,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,siêu xe 2 sao lv 100 full tbx tl 4431,8 sách,1 bánh,20 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho Xuân Dũng .
Mã Số: 144 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 25 2 tbx,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 143 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 12,4 món 12,3 món 10,full 8,vk tinh luyện 5,sói lv 21 full tbs tl 4322,1 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:240Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 142 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI 5 SAO NGON) Quạt 70,Vũ khí 12,full 12,găng 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,sói 5 sao lv 100 full tbs tl 4333,11 sách,2 triệu yên,4 bánh
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/CtyBDSThanglong .
Mã Số: 141 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 77,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tl 6665,8 sách
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:420Kk đã bán cho Văn Hoàng .
Mã Số: 140 Xem ảnh - Sever Kunaj (CO SKILL 100) Cung 105,Vũ khí 11,2 món 11,2 món 12,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 60 full tbx,1 bánh
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/van.thinh.9883 .
Mã Số: 139 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 6760,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100023605426525&ref=br_rs hạn chót trả góp góp thiếu 400k xu .
Mã Số: 138 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 78,Vũ khí 12,3 món 12,còn lại 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 2 sao lv 100 full tbx tl 5210,3 sách,1 bánh
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:240Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hon.cao.395 .
Mã Số: 136 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 5544,8 sách
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 135 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 100 full tbx tl 2222,1 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024880163682 .
Mã Số: 134 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 69,Vũ khí 11,full 89,xe máy full tbx,1 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100006867822119 .
Mã Số: 133 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 12,1 món 12,full 10,3 món 8,xe máy full tbx tl 3200,16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 132 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2210,1 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 131 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 64,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 129 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 90,Vũ khí 11,4 món 10,full 8,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbx tl 2100,8 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100012040905176 hạn chót trả góp Góp nợ 100k hạn 12/10 .
Mã Số: 128 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 10,full 9,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho Thái Trần .
Mã Số: 127 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 64,Vũ khí 10,full 9,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 126 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,2 món 12,sói trắng full tbs tl 4210,6 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/shiro.hoang.71 .
Mã Số: 125 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 78,Vũ khí 9,full 10,yoroi tinh luyện 3,siêu xe lv 20 2 tbs tl 22,4 sách,70 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/thai.kesi.1?ref=br_rs .
Mã Số: 124 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100)Tiêu 110,Vũ khí 14,full 13,3 món 14,Vk tinh luyện 8(ngon),găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs tl 4321,9 sách,110 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho https://www.facebook.com/duc.tran.1023 hạn chót trả góp Góp Thiếu 500k ATM hạn 15/10 .
Mã Số: 123 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 3,10 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100006049539104 .
Mã Số: 122 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 77,Vũ khí 13,full 13,2 món 14,2 món 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 0,sói 4 sao lv 100 full tbs tl 4331,8 sách,1 bánh,30 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 121 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,sói trắng full tbs ,5 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100009333395591 .
Mã Số: 120 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 93,Vũ khí 11,2 món 12,full 8,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 58 full tbs tl 4421,11 sách
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100022227127138 hạn chót trả góp Góp thiếu 200k hạn 3/10 .
Mã Số: 119 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70(Siêu xe 5 sao+ sói 5 sao max chất),Vũ khí 14,full 14,2 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 3,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 2,siêu xe 5 sao lv 100 max ngon chỉ số ( gst,tc,tccm,cm) full tbx tinh luyện 222,giáp tinh luyện 9 (hot)
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100009782854440 .
Mã Số: 118 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 11,2 món 10,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs ,giáp tl 2,4 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 117 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 91,Vũ khí 12,full 12,3 món 8,yoroi tinh luyện 4,siêu xe full tbx tl 1111,8 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 116 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 103,Vũ khí 12,4 món 12,full 13,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 3333,11 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho https://www.facebook.com/yang.qhua.98 hạn chót trả góp Góp Thiếu 400k hạn 25/10 .
Mã Số: 115 Xem ảnh - Sever Kunaj (Hàng Up Yên-Phân Thân HOT ) Tiêu 98,Vũ khí 15,full 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,sói 5 sao lv 100 chỉ số ngon ( tc,tccm,cm ) full tbs tinh luyện 6453,8 sách,10 bánh,315 triệu yên. Phân thân cực ngon Tiêu lv 53,Vũ khí 12,5 món 12,quần 14,vk tinh luyện 7 (hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 1,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 2,bội tinh luyện 6
Giá Thẻ:2200K;TCSR/ATM:1500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316322935 .
Mã Số: 114 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ KILL 100)Tiêu 111,Vũ khí 12,1 món 14,3 món 13,còn lại 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 0,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 7,sói 5 sao lv 100 chỉ số ngon(tc,tccm,chí mạng) full tbs tinh luyện 5566m,8 sách,90 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1050Kk đã bán cho https://www.facebook.com/luongnehihi hạn chót trả góp Góp thiếu 390k ATM HẠN 30/10 .
Mã Số: 113 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 112 Xem ảnh - Sever Kunai (CÓ SKILL 100)Tiêu 113,Vũ khí 9,3 món 12,full 8m,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 100 full tbs 1330,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 111 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 66,Vũ khí 11,full 8,giày 11,xe máy 2 tbs tl 31
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 110 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 78,Vũ khí 12,3 món 12,còn lại 8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 2 sao lv 100 full tbx tl 5210,3 sách,1 bánh
Giá Thẻ:330K;TCSR/ATM:230Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100004669968885&ref=br_rs .
Mã Số: 109 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 50,Vũ khí 12,full 12,1 món 9,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 5433,5 triệu yên,8 sách
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/kokokijkik .
Mã Số: 108 Xem ảnh - Sever Katana Cung 76,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho +841666742116 hạn chót trả góp Góp thiếu 50k hạn 30/9 .
Mã Số: 107 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUF)Quạt 60,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 106 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 13,2 món 12,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 5211,2 sách,1 bánh
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 104 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs tl 61
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho Đàm Tuấn Huy Việt .
Mã Số: 103 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 67,Vũ khí 10,full 9 10,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hung.tiensinh.313 .
Mã Số: 102 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 101 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 76,Vũ khí 12,full 8,1 món 4,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100015376422863 .
Mã Số: 100 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,quần 14,găng tinh luyện 5,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6545,8 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 99 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,quần 14,găng tinh luyện 5,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6545,8 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho https://www.facebook.com/thin.oppa.948 .
Mã Số: 97 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG CỌC)Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,sói 2 sao tinh luyện 5521,8 sách,28 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/chichemcave .
Mã Số: 96 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 10,full 89,sói lv 53 full tbs tl 4320,1 sách,36 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100011381888080 .
Mã Số: 95 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 86,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 50 full tbs tl 3320,4 sách.35 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 94 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 68,Vũ khí 13,5 món 12,còn lại 8,sói đen có tấn công full tbs tl 6500,8 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho Lê Đình Thành .
Mã Số: 93 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 78,Vũ khí 12,full 12,1 món 13,yoroi tinh luyện 5,siêu xe full tbx tl 4321,8 sách,30 triệu yên
Giá Thẻ:500;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho Lê Xuân Mạnh .
Mã Số: 92 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 12,full 12,1 món 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,sói 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 2322,3 sách
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 91 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,1 món 5,sói trắng 2 tbs tl 13
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 90 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA)Quạt 70,Vũ khí 11,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/HawkBlack1510 .
Mã Số: 88 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 98(SÓI NGON),Vũ khí 14,full 14,4 món 12,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,sói 5 sao chỉ số ngon có tc+tccm lv 100 full tbs tinh luyện 4343,14 triệu yên,10 sách
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho zalo- Nam Yến .
Mã Số: 87 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 14,4 món 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4,sói lv 100 full tbs tinh luyện 5553,8 sách,5 triệu yên,trong rương kèm vk 6x + 13
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/100003936122311 .
Mã Số: 86 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 11,full 89,sói đen có gst 3 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 85 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 84 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 12,7 món 12,còn lại 8,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,sói trắng lv 100,giáp tl 7,yên tl 7,cương tl 5,trang sức tl 5,11 sách,1 bánh,56 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 83 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 103(CÓ SKILL 100),Vũ khí 12,full 12,quần 14,găng 15,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 full tbx tl 4333,9 sách,70 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100024553562360 .
Mã Số: 82 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 70,Vũ khí 12,full 10,2 món 9,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbs tl 3211,11 sách
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 81 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 49,Vũ khí 9,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 80 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 103(CÓ KILL 100),Vũ khí 14,full 14,4 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,sói lv 100 full tbs tl 6644
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 79 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 77,Vũ khí 12,full 12,áo 14,quần 14,vk tinh luyện 3, găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 5 sao max ngon full tbx tl 3453,max sách
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 77 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 75,Vũ khí 11,full 89,sói trắng lv 98 2 tbs tl 20,1 sách
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 76 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 77,Vũ khí 12,2 món 13,full 12,yoroi tinh luyện 4,max sách,xe máy full tbx
Giá Thẻ:450K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho Tìm's Lại's Bầu's Trời's .
Mã Số: 75 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 10,full 9,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100027965465288 hạn chót trả góp góp thiếu 50k hạn 12/10 .
Mã Số: 74 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 29,Vũ khí 10,full 8,max sách,sói trắng full tbs tl 6300
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:210Kk đã bán cho Nam Hoang Le .
Mã Số: 73 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 43,Vũ khí 12,full 8,2 món 11,5 sách,sói trắng full tbs tl 6322,6 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 72 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 103(CÓ KILL 100),Vũ khí 13,full 13,4 món 12,yoroi tinh luyện 4,siêu xe lv 67 1 tbs,max sách
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 71 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 10,2 món 12,sói trắng full tbs tl 320
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 70 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hon.cao.395 .
Mã Số: 69 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho Phạm Long Vũ .
Mã Số: 68 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 29,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho Nguyen Ngoc Han .
Mã Số: 67 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 130(CÓ KILL 100),Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện uyện 6,giày tinh luyện 4,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao chỉ số ngon ( chí mạng,tccm,gst,hp ) full tbs tinh luyện 6666,14 triệu yên
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 66 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 12,1 món 12,full 10,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 100 tl 6321,23 triệu yên
Giá Thẻ:370K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho Phong Paty .
Mã Số: 65 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 44,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 64 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 63 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 90,Vũ khí 11,full 10,5 món 9,yoroi tinh luyện 2,siêu xe lv 58 full tbx tl 2100,8 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100022227127138 hạn chót trả góp Góp thiếu 100k hạn 30/9 .
Mã Số: 62 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 61 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG CỌC)Đao 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,giày tinh luyện 4,max sách,sói đen chỉ số max ngon(cx,tc,tccm,gst) full tbs tl 5521,214 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho https://www.facebook.com/au.nhat hạn chót trả góp Góp 400K Hạn 30/10/2018 .
Mã Số: 60 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 10,3 món 8,5 sách,4 bánh,sói trắng lv 18 full tbs tl 6663( ngon)
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100010758123786 .
Mã Số: 59 Xem ảnh - Sever Shuriken (ĐANG GÓP)Tiêu 70,Vũ khí 12,áo 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 6666( ngon ),9 sách,14 triệu yên(trả góp nợ 100k)
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:280Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 58 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 47,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 4 tbs,1 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 57 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 11,full 8,1 món 7,sói trắng lv 100 2 tbs tl 2 0 ,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 56 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 49,Vũ khí 12,full 8,giày 11,sói trắng 2 tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 55 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 54 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 121(CÓ KILL 100),Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 2,găng tinh luyện 4,bùa tinh luyện 0,yoroi tinh luyện 6,siêu xe full tbx tl 2360,14 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 53 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 42,Vũ khí 9,full 8,3 món 6,sói trắng 1tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 52 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 75,Vũ khí 11,4 món 12,full 8,siêu xe 3 tbs
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 51 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 11,full 9,2 món 6,sói trắng 1 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/linh.quach.31149 .
Mã Số: 49 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst full tbs tl 2200,8 sách ,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 48 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA)Kunai 45,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 47 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 41,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/dohoang.cong.1 .
Mã Số: 46 Xem ảnh - Sever Kunaj (Đang GÓP)Đao 77,Vũ khí 12,full 10,4 món 8,vk tinh luyện 6,siêu xe 2 sao full tbx tl 5210,4 sách,10 triệu yên(góp nợ 80k)
Giá Thẻ:330K;TCSR/ATM:260Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 45 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA)Kunai 68,Vũ khí 12,3 món 12, full 8, siêu xe full tbx,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 44 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 8,full 10,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho https://www.facebook.com/hon.cao.395 hạn chót trả góp Góp thiếu 100k hạn 29/9 .
Mã Số: 43 Xem ảnh - Sever Shuriken (ĐANG GÓP) Tiêu 80,Vũ khí 10,1 món 12, full 89, siêu xe full tbx (góp nợ 100k)
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 42 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho https://www.facebook.com/vu.xuanky.9 .
Mã Số: 41 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,sói trắng 3 tbs,giáp tl 4,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100010008399686 .
Mã Số: 40 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 58,Vũ khí 8,full 8,1 món 4,sói trắng full tbs tl 4210,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 39 Xem ảnh - Sever Katana Cung 76,Vũ khí 12,full 12,1 món 14,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,bội tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tinh luyện 22.8 sách,3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 38 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 11,full 10.3 món 8,sói trắng 2 tbs,10 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 37 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG GÓP)Cung 49,Vũ khí 12,4 món 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,sói đen chỉ số ngon(tấn công+gst) full tbs tl 5210.8 sách.11 triệu yên(đang góp nợ 150k)
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:280Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 36 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 44,Vũ khí 11,full 8, giày 12,sói trắng 2 tbs, 1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 35 Xem ảnh - Sever Bokken LQMB,lever 30,19 tướng,9 trang phục,toàn tướng ngon,ngọc 62,dư 18k vàng
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 34 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 10,full 10,1 món 12,siêu xe full tbs,.giáp tl 3 ( lối shinwa )
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 33 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 40,Vũ khí 11,full 8, 5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 32 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG GÓP) Tiêu 59,Vũ khí 12, 3 món 12, vk tinh luyện 5,sói trắng 5 sao full tbs,giáp tl 6,cương tl 6,6 sách(trả góp)
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 31 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 76,Vũ khí 12,4 món 12,còn lại 89,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,siêu xe full tbx tl 3321,9 sách,17 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 30 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG GÓP) Kiếm 69,Vũ khí 8,full 89,xe máy full tbx(góp)
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho https://www.facebook.com/100014945613445 .
Mã Số: 29 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 45,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 28 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 9,full 89,xe máy full tbx,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 27 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 11,full 9.3 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 26 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,5 món 12,còn lại 8,sói trắng lv 100 full tbs.36 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho https://www.facebook.com/linh.quach.31149 .
Mã Số: 25 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 59,Cung 59,5 món 11,còn lại 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 24 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 111(Có kill 100),Vũ khí 12.full 8,yoroi tinh luyện 7(ngon),sói trắng 2tbs,3 triệu yên,11 sách
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho https://www.facebook.com/yang.qhua.98 hạn chót trả góp góp thiếu 600k thẻ hạn 30/10 .
Mã Số: 23 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 11,3m 10.full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 22 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 98,Vũ khí 14,5 món 12,còn lại 8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 2 sao full tbs tinh luyện 3,2 sách ,27 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 21 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 20 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 66,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,23m yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 19 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbx tl 12,còn nhiều hp mp đá trong rương
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 18 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 45,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,5m yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 17 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4,sói 3 sao full tbs tinh luyện 6666,10 sách,kèm 56m yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 16 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 15 Xem ảnh - Sever Bokken (ĐANG GÓP) Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 14 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,xe máy full tbx
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho +84981507325 hạn chót trả góp Góp thiếu 50k hạn 27/9 .
Mã Số: 13 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 81,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 4,sói 5 sao lv 100 ful tbs tinh luyện 4456,11 sách,8 bánh
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 12 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 11,full 10,1 món 12,xe máy full tbx,1 sách
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 11 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,còn 11m yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100025433020931 .
Mã Số: 10 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.3m yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 9 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 52,Vũ khí 10,full 89
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 8 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 80,Vũ khí 8,full 910,siêu xe full tbx
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:200Kk đã bán cho Ngọc Hân .
Mã Số: 7 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 49,Vũ khí 10,full 89,có sói trắng
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 6 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 12,full 8,1m4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 5 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 74,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx,13m yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 49,Vũ khí 11,full 8,sói full tbs,1m7 yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3 Xem ảnh - Sever Kunaj (ĐANG GÓP)Tiêu 113,Vũ khí 13,quần 12,còn lại 11,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 6.có skill 100,siêu xe 3 sao lv 84 full tbx giáp tl6,yên tl5,max sách,dư 12m yên (đang góp)
Giá Thẻ:1400K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 130,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,gắng tinh luyện 6.phù tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao chỉ số ngon(tc +tccm+gst) full tbx tl 2345,3 sách.Phân thân tiêu 68 vũ khí 9
Giá Thẻ:3000K;TCSR/ATM:2000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,đồ full 89
Giá Thẻ:220K,TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Danh Sách Nick Đã Bán
Hướng Dẩn Mua Nick Ninja:
- Chỉ cần nhớ Mã Số của nick bên trên sau đó soạn tin nhắn với nội dung: Bạn cho mình mua nick Mã Số XXX hoặc Bạn cho mình mua trả góp nick Mã Số XXX kèm tên nv hoặc lv để tránh mua nhầm nick
Lưu ý: ( với xxx là mã số nick )
Gửi: 03.789.16676
- Nếu mình trả lời thì bạn soạn:
Mã thẻ 1 Seri 1 Mã thẻ 2 Seri 2... và mệnh giá
Gửi 03.789.16676
- Khi nạp thành công mình sẽ gửi cho bạn TK, MK và 4 Mã Số XXXX (không cài mã bảo vệ)
- Sau khi mua nick xong vào đây để đổi mật khẩu.
- Admin cập nhật nick thường xuyên nên ko cần hỏi nick đã bán hay chưa.
Hướng Dẫn Mua Nick Trả Góp:
- Không mất phí khi mua trả góp
- Dùng 1 sđt để mua trả góp tránh người khác biết mật khẩu rồi lấy nick
- Thời gian trả góp vòng 1 tháng
- Trả trước 70% trở lên admin sẽ gửi Tk, Mk(ko cài mbv).
- Sau khi mua nick xong vào đây để đổi mật khẩu.
- Sau khi trả hết nợ thì gửi lại mật khẩu để admin lấy mcs.
- Trong quá trình trả góp nếu bạn không trả nợ được và trả lại nick thì sẽ nhận được 10% số tiền của nick với điều kiện nick còn nguyên đồ và chưa hết hạn. Nếu muốn nhận được 10% thì các bạn phải liên hệ admin trước lúc hết hạn.
Ví dụ: Mua nick 500k được trả lại 50k.
- Có thể gia hạn thêm 1 tháng phí 10% giá nick, gia hạn rồi gia hạn tiếp vẫn được.
Ví dụ: Mua nick 500k phí gia hạn là 50k.
- Quá 1 tuần sau khi hết hạn trả góp mà không gia hạn thì admin sẽ bán nick cho người khác.
Lưu ý: Trong thời gian trả góp không được cho người khác mượn nick khi đang trả góp.
Thu Mua Nick Ninja
Admin nhập nick 9x trở lên không lỗi shinwa, lôi đài.
- Soạn tin nhắn theo mẫu sau:
Cách 1:
Phái, level, sever, trang bị(nói rõ đã chuyển hóa hay chưa), thú cưỡi..., bán bằng
Cách 2:
Bán nick sever: ,Tài Khoản: ,Mật Khẩu: ,Level: ,Bán bằng loại gì ( xu, card, atm, tkcr, tcsr)
Gửi 03.789.16676
Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Ký
Lấy mã số chuyển sim:
- Dùng sim đăng ký soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020 hoặc 6020 (mới và nhanh)
Chuyển sim đăng ký.
- Dùng sim mới soạn: GO SIMMOI TK MCS gửi 6020 hoặc 6020
Ví dụ: TM SIMMOI abczyz 1234 gửi 8179 (abcxyz là tài khoản 1234 là mcs) Trong đó MCS là mã PIN gồn 4 số mà hệ thống gửi về.
Mã MCS có thời hạn sử dụng trong 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tác dụng.
SIMCU SIMMOI là chữ không phải sđt nhiều bạn nhầm.
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM
Thông Tin Về Đại Lý
@ 2018 WebGameAll.Com - Thiết Kế : Lương Đức Dương

Shop Mua Bán Nick Game Online
Chi tiết liên hệ : 03.789.16676