.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Trang chủ » Nick Đã Bán
Mã Số: 4680 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4677 Xem ảnh - Sever Katana Đao 77,Vũ khí 12,4m12,full 8,giày 4,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4673 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4669 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 11,full 8,sói đen full tbs, triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4658 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,50 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4657 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4656 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kunai 98,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst full tbs tl 6643,5 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4654 Xem ảnh - Sever Bokken (SIÊU XE NGON) Đao 127,Vũ khí 14,full 14.2m12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 3,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số max ngon tc + 2cm tl 5554,38 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 2 ;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4653 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4652 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4651 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4642 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 85,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,8 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4638 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4637 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4636 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4635 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4634 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4633 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4632 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 130 Tinh Luyện Ngon) Tiêu 130,Vũ khí 15,full 12,3m8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,áo tinh luyện 1,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 2,9 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2200,51 triệu yên
Giá Thẻ: 1 Triệu ;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4631 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4630 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,Vũ khí 11,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4628 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 85,Vũ khí 10,full 10,8 sách,siêu xe full tbs,yoroi tinh luyện 2
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4627 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4626 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs 8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4625 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 39) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4624 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.2 triệu yên,có sói
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4622 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4621 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 78,Vũ khí 14,2m14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 2,giày tinh luyện 4,bội tinh luyện 4,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4432,188 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4620 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4619 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 10X) Quạt 102,Vũ khí 13,full 13,quần 15,yoroi tinh luyện 5,11 sách,13 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 5544,53 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4618 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4617 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4616 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 48,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4615 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4x) Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4612 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 99,Vũ khí 12,full 8,áo 1,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 3000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4611 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,nón 6
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4610 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4609 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X MẮT 2) Tiêu 90,Vũ khí 13,full 12 13,2m10,yoroi tinh luyện 4,mắt 2 ,7 sách,mắt danh vọng 2,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số tc,tccm,gst full tbs tl 6443,185 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4608 Xem ảnh - Sever Katana KUNAI 76,Vũ khí 8,full 8,,1m5,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4607 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.13 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4606 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,giày 12,1 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số tc,cm,gst full tbs tl 2110,37 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4603 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 90,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 3222,44 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4602 Xem ảnh - Sever Kunaj TIÊU 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,8 triệu yên có yoroi
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4601 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4600 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 97,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,quần tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 3,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3311,15 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4599 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4598 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4597 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 46,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4596 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4594 Xem ảnh - Sever Katana (HANG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4591 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4589 Xem ảnh - Sever Katana (XÁC 130 SÓI NGON) Kiếm 130,Vũ khí 8,full 8,10 sách,yoroi tinh luyện 5,siêu xe max ngon tc + 2cm full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4586 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4585 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4584 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kunai 40.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4583 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF)Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4582 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49 NGON) Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,8 sách,sói trắng full tbs tl 6650,7 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4580 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 55,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,23 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4577 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 59,Vũ khí 12,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4575 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4574 Xem ảnh - Sever Kunai (LỖI SHINWA) Quạt 102,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 4,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng full tbs tl 5543.592 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4572 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 14,full 10,vk tinh luyện 3.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 1100,11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4571 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8, 1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4570 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 51,Vũ khí 8,full 8,sói đẹn ngon tc,tccm,gst full tbs,1trieu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4569 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4568 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4567 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 70) Kiếm 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyệ6,8 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6643,165 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4566 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 59) Đao 59,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,bội tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6643,16 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4565 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 130 SÓI NGON) Đao 130,Vũ khí 12,SET 9X full 8,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,6 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 2111,129 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4564 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4563 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4562 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 12,full 12,2m8,mắt +2,sói trắng full tbs tl 2100,78 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4561 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 10,giày 12,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4560 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs,59 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4559 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 11.full 8,sói trắng full tbs tl 2100,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4558 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42 NGON) Tiêu 42,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 3.8 sách,sói trắng full tbs tl 6543,128 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4557 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Cung 98,Vũ khí 12,full 12 13,bùa 8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,né full tbs tl 3320,43 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4556 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Cung 67,Vũ khí 12,full 10,sói đẹn chỉ số ngon tc,tccm,gst full tbs tl 6100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4555 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 11,quần 12,full 8,siêu xe full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4554 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 70,Vũ khí 14,full 12,2m8vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 4110,28 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4553 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 92,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4552 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ) Kiếm 110,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5554,24 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4551 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4550 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4549 Xem ảnh - Sever Sanzu (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4548 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4547 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4545 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 54,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4544 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full ,30 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4539 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4537 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4536 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4535 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 59,Vũ khí 12,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4534 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4533 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 55,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4532 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 15 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4531 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4530 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4529 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4528 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4527 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4526 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Đao 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4525 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 11,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4524 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58.Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4521 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4520 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 11,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 5,8 sách,12 bánh,siêu xe 2 sao full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4519 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON)_ Quạt 57,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói đen chỉ số max ngon tc,cm,gst full tbs,27 tiệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4518 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon tc + gst full tbs ,23 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4517 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,47 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4516 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 11,full 8,siêu xe 3 sao full tbs tl 2000.8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4515 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 79,Vũ khí 10,full 8,74 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4511 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4510 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 46,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4509 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69.,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4508 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI 5S) Tiêu 79,Vũ khí 13,full 12,4m8.vk tinh luyện 6,găng tinh luyên 5,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 5440,82 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4507 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 96.,Vũ khí 12,full 12,dây chuyền 10,vk tinh luyện 4.,găng tinh luyện 4,quần tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 3.,bội tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 5 sao ngon tc,tccm,gst full tbs tl 3311,25 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4506 Xem ảnh - Sever tencen (SÓI NGON) Đao 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4505 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kunai 79,Vũ khí 12,găng 15,full 12,9 sách,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 5.,yoroi tinh luyện 4.bội tinh luyện 3.sói trắng 5 sao max ngon tc + 2cm full tbs tl 4322,3 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4504 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4503 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4500 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 65,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4499 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4498 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4497 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4496 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 72,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4494 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 107,Vũ khí 12,SET 9X 4m14 full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,.giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,.bội tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 4,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số tc,né,cm full tbs,44 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4493 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Tiêu 68.,Vũ khí 8.,full 7,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4492 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 3.sói trắng lv 100 full tbs tl 3221,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4491 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI 5S) Tiêu 75,Vũ khí 8,full 12,4m8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 tc + gst full tbs tl 4220.8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4490 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 73,Vũ khí 12,full 12 13,2m8,vk tinh luyện 8(ngon) ,găng tinh luyện 3,6 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6611,15 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4489 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4487 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4485 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,20 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4484 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4483 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4482 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 11,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 5,8 sách,12 bánh,siêu xe 2 sao full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4481 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Tiêu 107,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 5.2 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full 3333,93 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4480 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4479 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4478 Xem ảnh - Sever Kunaj (TINH LUYỆN NGON) Kunai 63,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5.8 sách,1 bánh,sói trắng 4 sao chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 6665,200 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4477 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,quần 12,siêu xe full tbs,20 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4476 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130 SÓI NGON) Quạt 130,Vũ khí 15,full 15,2m14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 6,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + né full ths tl 5543,52 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 5;TCSR/ATM:1 Triệu k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4475 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4474 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4473 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4472 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON NHIỀU YÊN) Tiêu 89,Vũ khí 15,full 13 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 3,yoroiu tinh luyện 4,bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 4,nhẫn tinh luyện 3,9 sách,sói trắng 5sao lv 100 chỉ số ngon tc + 2cm full tbs tl 5432,465 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4471 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,41 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4470 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 10,găng 12,full 8,sói trắng full tbs.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4469 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4468 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 59 CÓ MẮT) Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,nón 10,7 sách,sói trắng lv 100 full tbs.6 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4467 Xem ảnh - Sever Shuriken (XE NGON) Quạt 81,Vũ khí 14,2m12,full 8,2 sách, sieu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm + gst full tbs tl 1111,7 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4466 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4465 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4464 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 10x) Quạt 102,Vũ khí 13,quần 15,full 13,yoroi tinh luyện 5,11 sách,13 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 5544,53 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4463 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 107,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bội tinh luyện 2,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5432,4 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4462 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,5 Triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4461 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4460 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4459 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4458 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4457 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130) Kunai 130,Vũ khí 14,SET 9X full 15 ,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,.8 sách,2 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 6544,8 triệu yên
Giá Thẻ:1Triệu 5;TCSR/ATM: 1 Triệuk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4456 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG LỖI SHINWA) Quạt 112,Vũ khí 12,full 12 13,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 2,bội tinh luyện 0,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3320,90 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4455 Xem ảnh - Sever Katana KUnai 61,Vũ khí 11,full 8,.găng 12,1 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4454 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4453 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 chí mạng ngon 1 tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4452 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8.full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4451 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4450 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4449 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 10,full 10,40 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4448 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4447 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv100 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4445 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4444 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 11,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 4333,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4443 Xem ảnh - Sever Kunaj TIêu 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4442 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4441 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4440 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4439 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 54,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 chi mạng ngon full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4438 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,siêu xe lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4436 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4435 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE MÁY 4S) Kiếm 79,Vũ khí 8,2m12,full 8,xe máy 4 sao chỉ số ổn tc.tccm,gst full tbx tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4434 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,dây chuyền 8,7 sach,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 3,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 6442,114 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4433 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,có yoroi + siêu xe
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4432 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4430 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130) Quạt 130,Vũ khí 14,SET 9X full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon gst+ 2cm full tbs tl 4432,182 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 2 ;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4429 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ) Quạt 117,Vũ khí 15,SET 9X full 14,4m13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6.11 sách,1 bánh,siêu xe tc + gst full tbs tl 4432
Giá Thẻ: 1 Triệu;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4428 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,2m12,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4427 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 67,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4426 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 67,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4425 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI 4S) Tiêu 76,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 2100.,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4423 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4422 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4421 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4420 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4419 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 80,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 4100,58 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4418 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ MẮT DANH VỌNG) Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng full tbs tl 2110,.2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4417 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 73,Vũ khí 12,full 12 13,2m8,vk tinh luyện 8(ngon) ,găng tinh luyện 3,6 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6611,23 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4416 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4415 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4414 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,62 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4413 Xem ảnh - Sever Tone (SÓI NGON) Tiêu 59,Vũ khí 12 tinh luyện 2,full 8,sói trắng max ngon tc + 2cm full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4411 Xem ảnh - Sever Tone (SÓI NGON) Tiêu 68, Vũ khí 11,full 8,sói trắng ngon tc + 2cm kèm 9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4410 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,1m5
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4408 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4407 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 67,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4406 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4405 Xem ảnh - Sever Bokken ( CÓ SKILL 100 ) Tiêu 106.Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe tc,tccm,gst full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4404 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 98,Vũ khí 10,full 10,1 sách,yoroi tinh luyện 4,siêu xe full tbs tl 2210,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4403 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kunai 94,Vũ khí 8,full 8,1 sách,siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4401 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,CÓ SÓI kèm 4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4400 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 12,4m12,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4399 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4398 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 64,Vũ khí 11,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4397 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X CÓ SÉT KHÁNG) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4396 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 79,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5210,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4395 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 79,Vũ khí 10,full 8,131 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4394 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,86 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4393 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4392 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,xe máy full tbx,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4391 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,SÓI TRắng 2 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4390 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 52,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4389 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4388 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4387 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,2m12,full 8,sói đen ngon tc + gst full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4386 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 44,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4385 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kunai 98,Vũ khí 8,full 8,1sachs,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4383 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 12,2m12,full 8,yoroi tinh luyện 4,2 sách,sói đen full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4382 Xem ảnh - Sever Bokken KUnai 59,Vũ khí 11,full 8,quần 12,10 sách,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4381 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUF) Quạt 59,Vũ khí 11,full 8,có sói
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4380 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF LỖI SHINWA) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4379 Xem ảnh - Sever Tessen (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4378 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4377 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4376 Xem ảnh - Sever Bokken (SIÊU XE NGON) Tiêu 71,Vũ khí 12,full 12,5m8,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 4200,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4375 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4374 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 48,Vũ khíu 8,full 8.,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4373 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 12,full 12,2m8,2 sách,siêu xe ngon 3 sao lv 100 tc,tccm,gst full tbs tl 5220.96 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4371 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4370 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4369 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4368 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng 2 tbs,198 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4367 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 52,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4366 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 80,Vũ khí 8,.full 8,siêu xe chỉ số ổn full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4364 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,.sói đen tc + gst full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4363 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 98,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 2,5 sách,sói trắng 2 sao chỉ số ngon tc + 2cm + né full tbs tl 5320,64 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4362 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,sói đen tc + gst full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4361 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4360 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4359 Xem ảnh - Sever Tone (hàng 4x) Quạt 41,Vũ khí 8,full 8,giày 12,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 8,2m12,full 8,sói trắng lv 63 full tbs,48 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4357 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 106,Vũ khí 10,full 10,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6.11 sách,1 bánh,xe máy kẹp 4 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4356 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4355 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Tiêu 82,Vũ khí 11,2m12,full 8,1 sách.siêu xe lv 100 max ngon tc + 2cm full tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4354 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4353 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUF) Quạt 61,Vũ khí 10,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 1100,1 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4352 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4350 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triêu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4349 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 94,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 3,bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số tc,tccm,full tbs tl 4421,253 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4348 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4347 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4346 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 76,Vũ khí 8,full 8,54 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4344 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 75,Vũ khí 8,full 8,44 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4343 Xem ảnh - Sever Katana Cung 75,Vũ khí 8,full 8 ,46 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4342 Xem ảnh - Sever Katana Đao 75,Vũ khí 8,full 8,54 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4341 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4340 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI 5 SAO) Đao 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn,tc,cm gst full tbs tl 2100,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4339 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 70,Vũ khí 12,full 8,2m5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon tc + gst + 2cm full tbs tl 1111
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4338 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4337 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4336 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103) Kunai 103,Vũ khí 15,full 14,5m12,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6520,98 triệu yên.Phân thân tiêu lv30
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4334 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe kèm 15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4333 Xem ảnh - Sever Katana (XE NGON) Tiêu 79,Vũ khí 12,3m12,full 10,vk tinh luyện 5,.yoroi tinh luyện 5.11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 4333,75 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4332 Xem ảnh - Sever Kunaj CUNG 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,55 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4331 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 12,3m12,full 10,.11 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4322,64 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4330 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4329 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4328 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,2m12,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4327 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4326 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 77,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,70 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4325 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 5 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4324 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 75,Vũ khí 12,giày 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4323 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Tiêu 88,Vũ khí 12,full 12,3m8,1 sách,siêu xe ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4322 Xem ảnh - Sever Kunaj ( HÀNG 59 NGON ) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 2,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv100 tc,tccm full tbs tl 6532,121 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4321 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 107,Vũ khí 14,full 12,4m10,yoroi tinh luyện 6,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5542,33 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4320 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4319 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 47,Vũ khí 8,fulll 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4318 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4317 Xem ảnh - Sever Katana Đao 60,Vũ khí 8,2m12,full 10,sói trắng kẹp 8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4316 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 12,nón 12,full 10.1 sách,sói trắng lv 100 full tbs 3333,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4315 Xem ảnh - Sever Katana Đao 85,Vũ khí 12,giày 12,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,yoroi tinh luyện 2,30 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4314 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4313 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,gắng 12,8 sách,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4312 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4311 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 98,Vũ khí 10,full 10,1 sách,yoroi tinh luyện 4,siêu xe full tbs tl 2110,4 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4310 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 67,Vũ khí 12,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100,45 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4309 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4308 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4307 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,quần 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 8,yoroi tinh luyện 7,giày tinh luyện 3.,bùa tinh luyện 5,11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 5544,516 triệu yên
Giá Thẻ: 2 Triệu;TCSR/ATM: 1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4306 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4305 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4304 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 77,Vũ khí 8,4m12,full 8,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,2 sách,siêu xe 2 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs 4433.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4303 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4302 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,Vũ khí 11,full 10,quần 12,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4301 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4300 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4299 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 10,full 8,sói trắng kèm 10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ) Tiêu 113,Vũ khí 12,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 1,bội tinh luyện 3.9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,11 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4297 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,fulll 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4296 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 68.Vũ khí 8,full 8,52 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4295 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 10,41 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4294 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9x LỖI SHINWA) Tiêu 96,Vũ khí 13,full 12 14,2m8,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 3 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,15 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4292 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4291 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 67,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,58 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4289 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,55 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4286 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tbs tl 2100,11 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4285 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Cung 98,Vũ khí 12,full 12 14,găng 14,bùa 8,vk tinh luyện 4,yroroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3322,50 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4284 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4283 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70, Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4281 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4280 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 10,full 8,2m12,6 sách,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 6443,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4279 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4278 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9x LỖI SHINWA) Tiêu 96,Vũ khí 13,full 12 14,2m8,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4.8 sách,sói trắng 3 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,15 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4277 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4276 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4275 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 11,full 8,siêu xe 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4274 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3000,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4273 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 58,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4272 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 10,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4271 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4270 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs,53 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4269 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 75,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,30 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4268 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 87,Vũ khí 13,full 12 13,5m10,yoroi tinh luyện 6,`1 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5321,28 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4267 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4266 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4265 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4264 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 75,Vũ khí 8,full 10,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4263 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4262 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4261 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4260 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 67,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4259 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4257 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 10X) Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,6 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 2111, 8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4256 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4255 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4254 Xem ảnh - Sever tencen Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,1m6
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4253 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4252 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 58,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4251 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4250 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4249 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130) Cung 130,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 2,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 5,3 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc + gst full tbs tl 5443,1 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu ;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4248 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4247 Xem ảnh - Sever tencen Kiếm 78,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4246 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4245 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 85,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 cm full tbs,70 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4244 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X XE NGON) Tiêu 90,Vũ khí 11,full 8,siêu xe 5 sao lv 100 max ngon tc + 2cm 2 tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4243 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4242 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4241 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF SÓI NGON) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4240 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng full tbs tl 4433,35 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4239 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,giày 12,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4238 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,42 triêu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4237 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4236 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4235 Xem ảnh - Sever TONE Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4234 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4233 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 1000.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4232 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 98,Vũ khí 12,full 12,2m8,5 sách,sói trắng 2 sao chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 5320
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4231 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4230 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4229 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,2m12,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4228 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 60,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 2200,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4227 Xem ảnh - Sever Katana (SIÊU XE NGON) Tiêu 79,Vũ khí 13,3m12,full 10 vk tinh luyện 5,.yoroi tinh luyện 5,10 sách.,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 4433,74 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4226 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4225 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4224 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4223 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,40 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4222 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4221 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4220 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X)_ Kunai 45,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4218 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs ngon 2 chí mạng,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4217 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 77,Vũ khí 11,full 12,2m11,yoroi tinh luyện 1,sói trắng full tbs tl 2100,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4216 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 9,full 9,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4215 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4214 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4213 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4212 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 1100,yoroi tinh luyện 1,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4211 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 108,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 11,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,yrooi tinh luyện 6,10 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5432,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4210 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,VŨ KHÍ 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4209 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 71,,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4208 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130) Kiếm 130,Vũ khí 12,full 12,găng 16,vk tinh luyện 5.,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 7,bội tinh luyện 2,8 sách, 2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5442,46 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4207 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE MÁY VIP ) Tiêu 115,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 2.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5,xe máy 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2cm full tbx tl 4443.3 triệu yên, 8 sách
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4206 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũi khí 11,full 8,sói trắng tc,cm full tbs,43 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4205 Xem ảnh - Sever Tone Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,sối đen ngon tc,tccm,gst full; tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4204 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs tl 2100,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4203 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 80,Vũ khí 13,full 13,3m15,11 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số tạm tc,tccm,cx full tbs tl 5544,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4202 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 75,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4201 Xem ảnh - Sever Katana (HANG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4200 Xem ảnh - Sever Tone Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2tbx,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4199 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON)_Tiêu 73,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs,46 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4198 Xem ảnh - Sever Katana Đao 71,Vũ khí 8,full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4197 Xem ảnh - Sever Katana Đao 71,Vũ khí 8,full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4196 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 12,găng 12,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 0.1 sách,sói trắng full tbs tl 4210,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4195 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4194 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4193 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4192 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4191 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4190 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4189 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4188 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,58 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4187 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4186 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4185 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 10,11 sách,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4184 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4183 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 72,Vũ khí 8,full 8,bội 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4182 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 72,Vũ khí 8,full 8,bội 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4181 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 74,Vũ khí 10,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4180 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 65,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4179 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 65,Vũ khí 8,full 8,2m5,19 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4178 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 66,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4177 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 73,Vũ khí 10,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4174 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 8,full 8,gắng 12 tinh luyện 4,10 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3320
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4173 Xem ảnh - Sever Sanzu Kiếm 52,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4172 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,giày 12,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4171 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4170 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 88,Vũ khí 12,full 12,3m8,1 sách,siêu xe ngon2 chí mạng + gst full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4169 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8.20 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4168 Xem ảnh - Sever Katana Đao 68,Vũ khí 10,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4167 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 75,Vũ khí 12,full 8,2m12,yoroi tinh luyện 3,siêu xe full tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4166 Xem ảnh - Sever Tone Đao 73,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs 10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4165 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4164 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 77,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 sao lv 65 full tbs tl 4332,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4163 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4162 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4161 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4160 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4159 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 78,Vũ khí 8,full 8,găng 12,19 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4158 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,2m12,sói trắng lv 85 3 tbs,48 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4157 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 77,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4156 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 10,full 10,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4154 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 78,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4153 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 86,Vũ khí 12.full 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,18 triệu yên
Giá Thẻ:400K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4152 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 75.Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4151 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 13,full 12,2m8,4 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon tc,tccm,gst full tbs,64 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4150 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4149 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE MÁY HOT) Kiếm 79,Vũ khí 8,full 8,2m12,xe máy 4 sao lv 100 chỉ số ngon tc,tccm,gst full tbx tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4148 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4147 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4146 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4145 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Tiêu 82,Vũ khí 11,full 8,2m12,1 sách,siêu xe lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm 2tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4144 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4143 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4142 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4141 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4139 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4138 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4137 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 51,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4136 Xem ảnh - Sever Katana (HANG BUFF) Quạt 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4135 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4134 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X UP YÊN) Kiếm 98,Vũ khí 15,2m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc,tccm,gst,né full tbs tl 5311,131 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4133 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 11,full 8,nón 1,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4131 Xem ảnh - Sever Tessen (SÓI NGON) Kiếm 61,Vũ khí 14,full 12,1m8,9 sách.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6544,52 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4130 Xem ảnh - Sever Tone Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4129 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4128 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 72,Vũ khí 9,full 8,yoroi tinh luyện 1,quần 12,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4127 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe full tbs tl 1000.,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4126 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4125 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4124 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4123 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4122 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4121 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 4X) Cung 49,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4120 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,53 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4119 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,48 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4118 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,46 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4117 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 78,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,62 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4116 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,87 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4115 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,38 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4114 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4113 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4112 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG BUFF) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,35 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4111 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4110 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4109 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4108 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Quạt 98,.Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 3,11 sách,xe máy full tbx tl 3211,6 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4107 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,1m10,yoroi tinh luyện 3,7 sách,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst full tbs tl 6442,136 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4106 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70) Quạt 70,Vũ khí 12,full 12,1m10,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst ffull tbs tl 3222,223 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4105 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4104 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4103 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trăng fulll tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4102 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4101 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 63,Vũ khí 8,ffull 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4100 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4099 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon tc,tccm,gst 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4098 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4097 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 94,Vũ khí 11,full 10,sói trắng 2 tbs,130 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4096 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 13X SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 15,4m14,vk tinh luyện 9,nón tinh luyện 4,áo tinh luyện 3,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 4,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm + gst full tbs tl 7543,335 triệu yên.Phân thân tiêu 70
Giá Thẻ: 3 Triệu ;TCSR/ATM: 2 Triệu 2k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4095 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 91,Vũ khí 12,full 12 13,găng 14 tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 2111,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4094 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,có sói kẹp 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4093 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4092 Xem ảnh - Sever TONE Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4091 Xem ảnh - Sever Tone (SÓI NGON) Tiêu 59,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs chỉ số ngon tc + 2cm ,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4090 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4089 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 1 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4088 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4087 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 65,Vũ khí 8,fulll 8,1m5,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4086 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4085 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4084 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 2,găng tay tinh luyện 1,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon gst + 2cm full tbs tl 3300,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4082 Xem ảnh - Sever Kunai Cung 69,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4081 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF ) QUẠT 55,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4080 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs, 4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4079 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4078 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4077 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 8,siêu xe full tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4075 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe kẹp 15 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4074 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 53,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4073 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,2m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4072 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,găng 5,sói trắng 1 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4071 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4070 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3222
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4069 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4068 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4067 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4065 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4064 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4063 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Tiêu 83,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm + gst full tbs tl 6540,36 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4062 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 38,Vũ khí 8,full 8,. 4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4061 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4060 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 101,Vũ khí 12,full 8 set 9x,vk tinh luyện 6,.yoroi tinh luyện 6.11 sách,mắt + 2,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 6660,295 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4059 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4058 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 43,Vũ khí 8.full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4057 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 58,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4056 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4055 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4054 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X LỖI SHINWA) Tiêu 96,Vũ khí 13,full 13 14,2m10,2 sách,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4053 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4052 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4049 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4048 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59.Vũ khí 8,full 8,bội 4,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4047 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,45 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4046 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4045 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4044 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs, 37 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4043 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,có xe máy,sói trắng 2 sao lv 100,,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4042 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 11,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4041 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 51,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4040 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,găng 12
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4039 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 12,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4038 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8.,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4037 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4036 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,44 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4035 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4033 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 82,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4032 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 61,Vũ khí 10,full 8,1 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs, 6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4031 Xem ảnh - Sever Katana Cung 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs.10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4030 Xem ảnh - Sever Katana Cung 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs.10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4029 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4028 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2111,3 sách,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4027 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbs,30 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4026 Xem ảnh - Sever Tone KUNAI 72,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,siêu xe 1 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4025 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,có yoroi,siêu xe 3 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4024 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 103) Quạt 103,Vũ khí 14,full 12,11 sách,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc + cm full tbs tl 4443,8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4023 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63, Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4022 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,35 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4021 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4020 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs tl 3200,39 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4019 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4018 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP TNP SÓI NGON) TIêu 111,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 2110,114 triệu yên
Giá Thẻ:600K;MoMo/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4017 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 12,full 10,4 sách,siêu xe full tbs tl 3210 lv 100,36 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4016 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4015 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4014 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4012 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 54,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4011 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 51,Vũ khí 8,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4010 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 51,Vũ khí 8,full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4007 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,giày 1,siêu xe full tbs tl 1100,54 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4005 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4004 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,bội 4,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4003 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3310
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4002 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 55,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 4001 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3999 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8, 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3998 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 57,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3997 Xem ảnh - Sever Tone Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3996 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3995 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3994 Xem ảnh - Sever Tone Kunai 58,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3993 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 58,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3992 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3991 Xem ảnh - Sever Tone Kiếm 58,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3990 Xem ảnh - Sever Tone (HÀNG BUF) Quạt 57.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3989 Xem ảnh - Sever Tone Kunai 58,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3988 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3987 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,2m4.sói trắng full tbs,47 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3986 Xem ảnh - Sever Shurken (SÓI NGON) Tiêu 74,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng lv 100 full tbs tl 2000,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3985 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3984 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3983 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 79,Vũ khí 10,full 10,găng 12,6 sách,siêu xe full tbs tl 2220
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3981 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X SÓI NGON) Kunai 39 ,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs chỉ ngon 2 chí mạng ,30 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3980 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3979 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3978 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3977 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3976 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3974 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3973 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 3311,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3972 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3971 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3970 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3969 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 83,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3968 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3967 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3966 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 10,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3965 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 12,full 8,có yoroi,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3964 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 94,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 3.4 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2220.6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3963 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,1m12,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3962 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3961 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3960 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130 XE NGON) TIêu 130,Vũ khí 14,set 9x full 14,dây chuyền 15, vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 3.,mắt + 2,8 sách,siêu xe 5 sao chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 5554,48 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 5;MoMo/ATM:1 Triệuk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3959 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 3.sói trắng full tbs tl 1000,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3956 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X XE NGON) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,bội 8,yoroi tinh luyện 3,1 sách,siêu xe 2 sao ngon2 chí mạng full tbs tl 221.48 triệu yên
Giá Thẻ:420K;MoMo/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3955 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 90.Vũ khí 14,full 14,3m13,2m12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7.,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 6.sói trắng 5 sao chỉ số ngon tc + 2cm full tbs tl 6433,8 sách,5 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3954 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 77,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs,2 sách,98 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3953 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 1000.21 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3951 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Tiêu 73,Vũ khí 8.full 8,siêu xe ngon 2 chí mạng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3950 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Quạt 93,Vũ khí 12,full 8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2211,25 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3949 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41 SÓI ĐEN NGON) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon tc,gst,tccm full tbs tl 3100,.4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3948 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70.Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 5.,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.11 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5310,45 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3947 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kunai 72,Vũ khí 12,full 8,1m6,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3946 Xem ảnh - Sever Shuriken KIếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3945 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 39) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3944 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3943 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 8,.full 8,sói lv 100 full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3942 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,2m6,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3940 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41 ,Vũ khí 8,full 8,3 TRIỆU yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3939 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3936 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3935 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3934 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3933 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 sách
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3932 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 sách
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3931 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3930 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3928 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 59) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100.2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3927 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59) Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3926 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3925 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3924 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,.Vũ khí 8,fiull 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3923 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3922 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3921 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3919 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 XE NGON) Đao 103,Vũ khí 15,full 15,3m14,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 6666,170 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3918 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,21 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3917 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Tiêu 38,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3916 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8. 6 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3915 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 49,Vũ khí 8.full 8,sói trắng full tbs.,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3914 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 13,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 5320,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3913 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 66,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng full tbs ,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3912 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,30 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3911 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49 NGON) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,11 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs.77 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3910 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 77,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 sói ngon2 chí mạng,70 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3909 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs tl 2110,.1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3907 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3906 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3905 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3904 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3903 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3902 Xem ảnh - Sever Shurken (SÓI ĐEN NGON) Cung 59,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon tc + 2cm + gst full tbs tl 4321,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3901 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3900 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Kunai 66,Vũ khí 8,full 8,siêu xe ngon 2 chí mạng full tbs tl 5511,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3899 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 130 SÓI NGON) Đao 130,Vũ khí 12,full 8.vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,7 sách,.sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 2111,180 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3898 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 51,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 1,giày 5,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3897 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 43) Tiêu 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3896 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 8,giày 12,full 8,sói đen ngon tc,.gst full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3895 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 1000.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3894 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON ) Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon2 chí mạng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3893 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 13,găng 13,full 11,2 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 4221,.9 triệu yên
Giá Thẻ:200K;MoMo/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3892 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3889 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 66,Vũ khí 10,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3888 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3887 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8.,có yoroi và sói trắng kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3886 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8,bội 1.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3885 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3884 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 211,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3883 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Cung 92,Vũ khí 12,full 12,3m8,yoroi tinh luyện 3.sói trắng full tbs ,67 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3882 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3881 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Tiêu 92,Vũ khí 11,full 10,găng 12,yoroi tinh luyện 5,.sói trắng lv 100 full tbs tl 4442,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3880 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,nón 2,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3879 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3878 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Kunai 103,Vũ khí 8,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 2,.9 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,né full tbs tl 4321,7 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3877 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100 + Mắt 2) Cung 100,Vũ khí 12,full 12 13,2m8,.8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 4443,7 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3876 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3875 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,4 sách,sói trắng full tbs tlk 3200
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3874 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 4000,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3873 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 104,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 4,8 sách,1 bánh,siêu xe full tbs tl 4332.7 triệu yên
Giá Thẻ:600K;MoMo/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3872 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3871 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,.có yoroi sói trắng full tbs ,
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3870 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 10,vk tinh luyện 5,4 sách,sói trắng full tbs tl 4000,56 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3869 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 70.,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3868 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 50,Vũ khí 10,giày 12,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 3210.10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;MoMo/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3867 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Tiêu 79,Vũ khí 13,3m12,full 8,bội tinh luyện 2,3 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 3000,109 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3866 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3865 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,8 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 5300,.18 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3864 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 10,găng 12,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3863 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,72 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3862 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 14,full 12,2m8.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.quần tinh luyện 2,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 6,3 sách,sói trắng full tbs tl 4432,8 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3861 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3860 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 3311
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3858 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3857 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,1m7.,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3856 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3855 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 6600
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3854 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 76,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3853 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 8,8 sách,sói ngon 2 chí mạng full tbs tl 6655,20 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3852 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 79,.Vũ khí 12,full 10..1 bánh,sói trắng full tbs tl 4320,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3851 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 84.Vũ khí 12,full 13,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6666,32 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3850 Xem ảnh - Sever Kunaj (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3849 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75.Vũ khí 8,full 8,4 sách,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3848 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3847 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3846 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 51,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3845 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100 SÓI NGON) Tiêu 109,Vũ khí 12,full 12,giầy 14,găng 8,yoroi tinh luyện 6.11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 2110.107 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3841 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3840 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 59,Vũ khí 10,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3839 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3838 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3837 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3836 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 68,Vũ khí 10,full 12,3m8.găng tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 5421.11 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3835 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 70,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3322,168 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3834 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3833 Xem ảnh - Sever Katana Đao 76,Vũ khí 8,full 8.yoroi tinh luyện 5,2 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 3210
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3832 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3831 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3830 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3829 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF SÓI NGON) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon né + 2cm full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3828 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF SÓI NGON) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon né + 2cm full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3827 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3826 Xem ảnh - Sever TONE (SÓI NGON SV6) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng max ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3825 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 81,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3823 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3822 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 67,Vũ khí 8,giày 12,full 8,sói trắng full tbs,20 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3821 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 74,Vũ khí 8,full 8,58 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3820 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Quạt 75,Vũ khí 8,full 12,2m8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3819 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon gst 2 cm full tbs tl 5300,25 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3818 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,2m12,yoroi tinh luyện 2,.siêu xe chỉ số ngon gst + 2 cm full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3817 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3816 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3815 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3814 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 5440,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3813 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3812 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yện
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3811 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;MoMo/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3810 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3809 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3808 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3807 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 69.Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3806 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3805 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3804 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 80,Vũ khí 8,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 6,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 4443.6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3802 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 55,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 3220
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3801 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3800 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3799 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 5.,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + né full tbs tl 3210,143 triệu yên
Giá Thẻ:700K;MoMo/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3797 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3795 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3794 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,né full tbs tl 2211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3793 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2111
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3792 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8,2 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3791 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng max ngon tc + 2cm lv 100 full tbs,61 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3790 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP TNP) Quạt 111,Vũ khí 14,full 14,2m12,2m8,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 6,11 sách,2 bánh,xe máy fullt tbx tl 5320,226 triệu yên
Giá Thẻ:700K;MoMo/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3789 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs, 1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3788 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Cung 48,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3787 Xem ảnh - Sever Shurken (SÓI NGON) Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3786 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3785 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3783 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon 3 tbs, 24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3782 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3781 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3780 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3778 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 2X) Tiêu 29,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3777 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71.Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,9 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,gst full tbs tl 6540,110 triệu yên
Giá Thẻ:420K;MoMo/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3776 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,1m7.sói trắng ful;l tbs tl 2000,.1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3775 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 75,.Vũ khí 10,full 10,.sói trắng kẹp 1 tbs,55 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3774 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 75,Vũ khí 8,full 8,2m12,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tc+2cm 2 tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3773 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 10,có sói trắng kèm 33 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3772 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kiếm 71,Vũ khí 12,full 8,.siêu xe kẹp 10tr yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3771 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 1100.6 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3770 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 48,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3769 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 51,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3767 Xem ảnh - Sever Katana Đao 54,Vũ khí 8.full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3766 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3764 Xem ảnh - Sever Shuriken (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3763 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,3 sét kháng
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3762 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3761 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 44,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3760 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3759 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200,17 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3757 Xem ảnh - Sever tencen (SÓI NGON) Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 1,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 1110
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3756 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 43,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 42,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3755 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 12X) Quạt 125,Vũ khí 12,set 9x full 12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 4,.2 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm fulll tbs tl 4443.7 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3754 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Cung 48,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3753 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3752 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc + cm full tbs tl 200.20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3751 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3750 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3749 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3748 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 4X) Kiếm 47,Vũ khí 11,full 8,2 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3747 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3746 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon tc + gst 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3745 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8 ,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3744 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3743 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8 ,13 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3742 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8 ,.5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3741 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,2m5,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3739 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3733 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3729 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3727 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3726 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,1 sách,siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3725 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3724 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 49.Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3723 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3722 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3721 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 80,Vũ khí 12,full 12,5m8,xe máy 2 tbs,yoroi tinh luyện 1,2 sách,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3720 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3719 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100.,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3718 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,siêu xe full tbs.8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3717 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77.Vũ khí 8,full 8,2m12,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,.5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3716 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3715 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,5 sách sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3713 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3712 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Cung 48,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3711 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 49.Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3710 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 49.Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3709 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 39,Vũ khí 8.,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3708 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 11,full 8.2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6332,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3707 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3706 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG SV6) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3705 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA SÓI NGON) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon gst + 2cm full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3704 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3702 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI ĐEN NGON) Quạt 69,Vũ khí 11.full 8,sói đen chỉ số max ngon tc + 2cm 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3701 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 2111,13 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3700 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 SÓI NGON) Kunai 69.Vũ khí 14,giày 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 2.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2 cm + chính xác full tbs tl 6554.13 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3699 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70.Vũ khí 8.,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 100,.62 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3698 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm 2 tbs,71 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3697 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,.2m12,siêu xe lv 100 full tbs tl 5000
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3696 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 2,9 sách,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs tl 1000.3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3695 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3693 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 10,full 9,siêu xe full tbs tl 2100.,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3692 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3691 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3690 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 11,full 10,siêu xe full tbs tl 1111,5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3689 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,siêu xe full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3688 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3687 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3686 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3685 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3684 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,30 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3683 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 SÓI NGON) Tiêu 103,Vũ khí 14,set 9x full 14,2m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,.bùa tinh luyện 3.8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5442,577 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 7;TCSR/ATM:1 Triệu 2k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3682 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3681 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kiếm 69.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3680 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 12,full 12,3m8,sói trắng full tbs tl 4211,7 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3679 Xem ảnh - Sever Bokken (XÁC BUFF) Quạt 71,Vũ khí 4,yoroi tinh luyện 2,2 sách
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3678 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3677 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3676 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 11,full 9,dây chuyền 12,yoroi tinh luyện 2,3 sách,siêu xe 2 tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3675 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3674 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 70,Vũ khí 8.full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3673 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 46.Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3672 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng full tbs,7 sách,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3671 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3670 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3669 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3668 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 75,Vũ khí 12,full 12,5m8,có yoroi,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs,.16 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3667 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3666 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3665 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79.Vũ khí 12,full 12,2m8.vk tinh luyện 4.,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 6442
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3664 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Cung 83.,Vũ khí 12,full 12,bùa 14,vk tinh luyện 5.,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5.,11 sách,15 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 6664,6 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3663 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 62,Vũ khí 8,3m12,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs,74 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3662 Xem ảnh - Sever Kunaj (TINH LUYỆN NGON) Kunai 63,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 5.8 sách,1 bánh,sói trắng 4 sao chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 6665,200 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3661 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,găng 12,quần 12,găng tinh luyện 3.,sói trắng 2 tbs tl 32
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3660 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF ) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,quần áo 5,35 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3659 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 55,.Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3658 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,quần 12,yoroi tinh luyện 1,siêu xe full tbs tl 1000.11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3657 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74.Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2200.3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3655 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3654 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3653 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 10,full 8,1 sách,sói trắng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3652 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 65,Vũ khí 8,full 8,áo 7,sói trắng lv 100 1 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3651 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67.,Vũ khí 8,full 8,sối trắng lv 100 full tbs tl 3000
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3650 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8., 1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3649 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 43,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3648 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,4m12,.fulll 8,siêu xe lv 100 full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3646 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 3 tbs tl 300
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3645 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 70,Vũ khí 8.,full 8,găng 12 tinh luyện 4,sói trắng max ngon tấn công + 2 cm full tbs tl 3000.4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3644 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Tiêu 45,Vũ khí 10,full 8,sói đen tc,tccm full tbs tl 4410.6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3643 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3641 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3640 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 10.1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3639 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3638 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,giày 8.,găng tinh luyện 4.9 sách,sói trắng lv 100 tc,tccm,full tbs tl 4333,3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3636 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 73,Vũ khí 12,full 12,2m8,132 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3634 Xem ảnh - Sever Shurken Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 6600,1 sách
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3633 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trăng full tbs tl 2210
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3632 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3631 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3630 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3629 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40 LỖI SHINWA) Tiêu 40,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3628 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8, 1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3627 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 57,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3626 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 78,Vũ khí 12,full 12,5m8,găng tinh luyện 2,sói trắng 4 sao lv 50 chỉ số ổn tc+tcccm, full tbs tl 2100.17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3625 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Cung 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng 2 tbs,80 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3624 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 10,quần 12,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3623 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 70 SÓI NGON) Tiêu 70,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4.11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + né + 2cm full tbs tl 4333,80 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3622 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 62,Vũ khí 13,dây chuyền 12,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6500,
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3621 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3620 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbs tl 1000
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3619 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,dây chuyền 7
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3618 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 11,5 sách,sói trắng full tbs tl 3310,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3617 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3616 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 10,full 8.sói trắng full tbs tl 5200,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3615 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 67.Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 44 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3614 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53.Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3613 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 11,full 8, nón 4.,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3612 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 12,găng 14,2m15,full 13,bội 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,3 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 6665,96 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3611 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 94,Vũ khí 12,full 12,nón 8,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4.3 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc + gst full tbs tl 4220,43 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3610 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 12,full 8,8 sách,vk tinh luyện 2,.sói trắng full tbs tl 3221.2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3609 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,.vũ khí 8,full 10,sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3608 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,giày 12,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3607 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 3100,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3606 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 12,full 8,siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3604 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 59 NGON) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,áo 14,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 7776,484 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3603 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3602 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3601 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 90,Vũ khí 10,full 10,xe máy full tbx tl 1000,174 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3600 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3599 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,28 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3598 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3597 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3596 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ) Tiêu 113,Vũ khí 15 ,3m14,full 13,,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5.,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 gst + cm full tbs tl 4210,108 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3595 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41 NHIỀU YÊN) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 6554,111 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3594 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3593 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 210,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3592 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON FULL TINH LUYỆN) Kunai 65,Vũ khí 15,full 12,vk tinh luyện 6.nón tinh luyện 3,áo tinh luyện 2.găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6.nhẫn tinh luyện 3,dây chuyền tinh luyện 4,max sách max bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2cm full tbs tl 6655,258 triệu yên
Giá Thẻ:800K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3591 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 76,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 6500,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3590 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3589 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 NGON) Kunai 50,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,né full tbs tl 6654,50 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3588 Xem ảnh - Sever Shurken (SÓI NGON) Kiếm 61,Vũ khí 8,full 10,sói trắng max ngon tc + 2cm full tbs tl 3210
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3586 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70 NGON) Kiếm 70,Vũ khí 15,full 12 13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 3,5 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc + tccm+ gst + né full tbs tl 3300.8 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3585 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3584 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 63,Vũ khí 8,full 10,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3583 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 43,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3582 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3581 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,13 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3580 Xem ảnh - Sever tencen Tiểu 55,Vũ khí 8,full 8,9 sách,sói trắng full tbs tl 6510
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3579 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3578 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3577 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 60,Vũ khí 9,full 10,siêu xe ngon 2 chí mạng 1 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3576 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 58,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3575 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 74,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3574 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3573 Xem ảnh - Sever Bokken Tiểu 65,Vũ khí 12,nón 12,full 10,6 sách,sói trắng full tbs tl 3222
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3571 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3570 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3569 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3568 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3567 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3566 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Cung 108,Vũ khí 15,full 12 13,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2 cm full tbs tl 6551,124 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3565 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3563 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3560 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3559 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 88,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3558 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3557 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,.25 triệu yên,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3555 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100)_ Cung 110,Vũ khí 14,quần 15,full 12,vk tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,.né full tbs tl 6632,163 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3554 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3553 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3552 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 69 SÓI NGON) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 2.9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2 cm + né 2 tbs tl 66,3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3551 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst 2 tbs tl 10,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3550 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 12,full 10,sói trắng 2 tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3549 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 8,full 8, sói trắng lv 100 tc,cm full tbs, 6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3548 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100) Kiếm 126,Vũ khí 14,full 14,3m15,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 4,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 tc + cm full tbs tl 4332,6 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 5;TCSR/ATM: 1 Triệuk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3547 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 1 tbs,80 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3546 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 1 tbs,80 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3545 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3544 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 12,full 13,3m8,vk tinh luyện 2,5 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 6522
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3543 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42 SÓI ĐEN NGON) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen ngon tc + gst full tbs tl 6321
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3542 Xem ảnh - Sever Shurken Cung 65,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3541 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 88,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3540 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Quạt 90,Vũ khí 11,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3539 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Quạt 90,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3538 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs lv 100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3537 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3535 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3534 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 12,full 8,1 sách, siêu xe full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3533 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 8,full 10,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs tl 5320
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3532 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3531 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3530 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41 NGON) Kiếm 41,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 5320,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3529 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,giày 12,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4422
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3528 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON) Cung 68,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 12,siêu xe 2 chí mạng + gst 2 tbs,30 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3527 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3526 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Cung 90,Vũ khí 11,full 10,1 bánh,siêu xe lv 100 full tbs ,217 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3525 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 9X) Cung 95,Vũ khí 12,dây chuyền 12,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs ,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3524 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,Vũ khí 8,full 10,sói trắng 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3523 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3520 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe fulll tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3519 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3518 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 75,.Vũ khí 12,3m12,full 10,vk tinh luyện 3.1 sách,sói trắng 2 sao lv 23 chỉ số ổn tc,cm.gst full tbs tl 3210,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;MoMo/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3517 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X SÓI NGON) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3516 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3515 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3514 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 10,full 8,sói trắng,10 sách,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3513 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3512 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3511 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 51,vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3510 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3508 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3507 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3506 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3505 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3504 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3503 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3502 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,46 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3501 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 20 2 chí mạng ngon full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3500 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3499 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 11,full 8,siêu xe kẹp 1tr yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3498 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3497 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI 5 SAO) Kunai 62,Vũ khí 11,full 10,8 sách,1 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số tạm full tbs tl 5300
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3496 Xem ảnh - Sever Kunaj ( HÀNG BUFF ) Quạt 60,Vũ khí 10,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3494 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3492 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv45 full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3491 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 4100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3490 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,Vũ khí 10,full 8,găng 14,1 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3489 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 62,Vũ khí 9,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3488 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full tbs,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3487 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs 4400 ,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3486 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3485 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,7 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 6542,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3484 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3483 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3482 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 76,Vũ khí 10,full 9,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs,46 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3481 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3480 Xem ảnh - Sever Kunaj ( HÀNG 42 SÓI NGON ) Đao 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng max ngon tc,2cm full tbs tl 1111,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3479 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Cung 46,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3478 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 47,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3476 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 sao lv 93 full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3475 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,32 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3474 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 45,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3473 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3472 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3471 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,113 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3470 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 57.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3469 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,full 9 10,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2100.1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3467 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 87,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3465 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs .2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3464 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 66,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3463 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3462 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3461 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 tbs tl 55,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3460 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2000,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3459 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Cung 95,Vũ khí 12,dây chuyền 12,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tc,cm,gst,né full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;MoMo/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3458 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69 SÓI NGON) Cung 69,Vũ khí 14,full 14 15 ,4m12,vk tinh luyện 6,.găng tinh luyện 6.11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc,tccm,gst,né full tbs tl 5554,158 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3457 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 99,Vũ khí 13,full 12,3m10,2m8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 2 chí mạng ngon full tbs tl 4222,5 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3456 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3455 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 40 SV6) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3453 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3452 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3441 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 12,full 12 13,4m10,vk tinh luyện 3,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tc tccm gst full tbs tl 3222,209 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3440 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 78,Vũ khí 9,fulll 10,siêu xe 2 tbs,1 sách
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3439 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3438 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3437 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3436 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 68,Vũ khí 12,giày 12,full 8,sói trắng 2 tbs,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3435 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3434 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 32,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3433 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 NGON) Kunai 49,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6554,100 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3432 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 9,full 9,1 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3431 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3430 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 2111
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3428 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON + NHIỀU YÊN) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,quần 4,sói đen có tấn công + chí mạng + gst 2 tbs,75 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3427 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3426 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3425 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen tc tccm 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3422 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3419 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 76,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3418 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3416 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 72,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3415 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 9,full 8,2m5,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:40Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3414 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3413 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 76.Vũ khí 8,full 8,.31 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3411 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3410 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 10,full 8,quần 12,sói trắng lv 66 full tbs tl 2200,16 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3409 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,áo 12,vk tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,găng tinh luyện 8,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 5.11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,529 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu ;Momo/ATM:1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3408 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 92,Vũ khí 12,full 12,áo 10,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc tccm gst full tbs tl 4220,82 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3407 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,41 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3406 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3405 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,3 bánh,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3404 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3403 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3402 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON + NHIỀU YÊN) Cung 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs,106 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3401 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3400 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,41 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3399 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 78,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 2 tbs,39 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3398 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3397 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Cung 38,Vũ khí 8,full 8,2 sách,sói trắng full tbs tl 5000,30 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3395 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;MoMo/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3394 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 13,găng 12.,full 10,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 1110.1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3392 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 6,10 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs 2100
Giá Thẻ:250K;MoMo/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3391 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3390 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3388 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 76,Vũ khí 13,full 12,4m10,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.6 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc tccm full tbs tl 5443,16 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3387 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 79,Vũ khí 12,3m12,full 8,4 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4201,31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3386 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3385 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 75,Vũ khí 14,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 3,giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 2,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6.nhẫn tinh luyện 6,11 sách,20 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 6665,272 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3384 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3383 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,yoroi tinh luyện 6,10 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs 2100
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3382 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3381 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 87,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3380 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3379 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 88,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3377 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 83,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3376 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,29 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3375 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 82,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3374 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 81,Vũ khí 11,full 8.4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3373 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,33 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3372 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 81,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3371 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 8,full 8,26 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3370 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 83,Vũ khí 8,full 8,găng 12,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3369 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3368 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 82,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3366 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 83,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3365 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3364 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3363 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3362 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs chỉ số max ngon tc + 2 chí mạng 2 tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3361 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,7 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3360 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,.17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3359 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 88,Vũ khí 12,bùa 12,full 10,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbx tl 2200,13 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3358 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 12,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3357 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 59 NGON) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,áo 14,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs ngon tl 7776,480 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho https://www.facebook.com/chuyen.van.129 hạn chót trả góp góp thiếu 100k atm hạn 10/4 .
Mã Số: 3355 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Đao 98,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 2,.găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 5,8 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4221,55 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3354 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3353 Xem ảnh - Sever Bokken ( HÀNG 3 MẮT DANH VỌNG ) Quạt 69,Vũ khí 12,full 12,4m11,vk tinh luyện 7,11 sách,có mắt +2,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6600,32 triệu yên kèm 2 mắt 1 trong rương
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3352 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,bội 8,yoroi tinh luyện 3,1 sách,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 3 tbs tl 221,54 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X SÓI NGON) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 chí mạng ngon 2 tbs tl 21.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3350 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 3200,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3349 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3348 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 58,Vũ khí 8,full 8,nón 5,sói trắng lv 40,full tbs tl 1000.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3347 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49 NGON) Kunai 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 5,8 sách,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6554,216 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3346 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3345 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3344 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3343 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3342 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 79,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 6211,9 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3340 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,2m13,vk tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,găng tinh luyện 8,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 5.11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,632 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu ;TCSR/ATM:1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3339 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 90,Vũ khí 9,full 10, 8 sách sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3338 Xem ảnh - Sever Katana Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3337 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,siêu xe max ngon tc + 2 chí mạng 2 tbs tl 31,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3336 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3335 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3334 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3333 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 67,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;MoMo/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3332 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3331 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,sói trắng kẹp 15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3330 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:75Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3329 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3328 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3327 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3326 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 68,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 4 sao vl 100 2 chí mạng ngon full tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3325 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON ) Kunai 99,Vũ khí 13,ful 12 13,vk tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,găng tinh luyện 5.,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 5444,44 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3324 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,72 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3323 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 75,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 4,11 sách,siêu xe 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3322 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3321 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Quạt 97,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,.yoroi tinh luyện 6,.10 sách,10 bánh,10 sách 10 bánh,sói trắng 4 sao lv100 chỉ số full tbs tl 5533,28 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3320 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 8,full 8,3m5.bùa 12,sói trắng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3319 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3318 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3317 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 74,Vũ khí 10,full 10,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 410
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3316 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Quạt 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3315 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3314 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 54,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3313 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 67,Vũ khí 8,full 8,1m4,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3312 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 12,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3311 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 12,full 14,4m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4.giày tinh luyện 0,yoroi tinh luyện 2,bội tinh luyện 1,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2111,120 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3310 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 65,Vũ khí 14,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6421.47 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3308 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3307 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3306 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46 ,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3305 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Kunai 38,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3304 Xem ảnh - Sever Shurken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3303 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3302 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 91,Vũ khí 8,full 10,10 sách, 5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2000
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3301 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 62 full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3299 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON ) Kiếm 93,Vũ khí 12,full 12,bội 8,1 sách,siêu xe 2 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,56 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3297 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 81 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3296 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3295 Xem ảnh - Sever Katana (XÁC 130 ) Tiêu 130,Vũ khí 8,3m13,full 8,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 6,8 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3333,143 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3294 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,25 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,có siêu xe
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3292 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên áo sẵn rương
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3291 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 62,Vũ khí 8,full 8, sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3290 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3289 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 8,full 8,áo 5,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3288 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,bội 7,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3287 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số ôn full tbs,56 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3286 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3285 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 84,Vũ khí 12,full 12,5m8,siêu xe ful tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3284 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3283 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3282 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3280 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG 4X SV6) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3279 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6 SÓI NGON) Tiêu 66,Vũ khí 11,full 8,4m5,sói trắng chỉ số max ngon tc + 2cm + né ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3278 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 13,full 8,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6222,10 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3277 Xem ảnh - Sever Bokken (XE NGON) Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6600.,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3276 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,35 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3275 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 14,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 3333,14 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3274 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 84,Vũ khí 10,full 8,siêu xẻ full tbs tl 3111,50 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3273 Xem ảnh - Sever Katana Đao 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3272 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3271 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3270 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3269 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 4,ful 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3268 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,31 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3267 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,1m5,14 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3266 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3265 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,41 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3264 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3263 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 66,Vũ khi 10,full 8,.2m5.nón 8 sẵn rương kẹp 7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3262 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,đồ 8 sẵn rương kẹp 5tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3261 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 8,full 8,đồ 8 sẵn rương kèm 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;MoMo/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3260 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 70,Vũ khí 10,full 10,29 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3259 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,sói trắng kèm 11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3258 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3257 Xem ảnh - Sever Bokken KUnai 60,Vũ khí 10,full 8,sói trắng ngon 2chis mạng 2tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3256 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 70.Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3255 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X NHIỀU YÊN ) Quạt 99,Vũ khí 12,full 12 13,bội 8,8 sách,sói trắng chỉ số ổn full tbs tl 5432,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luỵện 5,bùa tinh luyện 2.592 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3254 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 70,Vũ khí 8.,full 8,găng 12 tinh luyện 4,sói trắng max ngon tấn công + 2 cm full tbs tl 3000.4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3252 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 65,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3249 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3248 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3247 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,ful 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3246 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 51 2 tbs,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3245 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 48,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3243 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 1 tbs,16 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3242 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 54,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3241 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 64,Vũ khí 11,full 8,bùa 12,siêu xe full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3240 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 10,full 10,sói lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4200.,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3238 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3237 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3236 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3235 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 12,full 10,8 sách,siêu xe 2 tbs,,195 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3234 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3233 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 10,full 8,có yoroi ,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3232 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3231 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 65,Vũ khí 12,full 8,sói trắng lv 81 full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3230 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 64,Vũ khí 8 full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3229 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 60,Vũ khí 10,full 8,xe máy 2 chí mạng ngon full tbs tl 1100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3228 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3227 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 74,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3226 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 52,Vũ khí 11,full 8,bùa 12,sói trắng lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3225 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3224 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3223 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3222 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 NGON XE VIP) Cung 103,Vũ khí 15,SÉT 9X nón 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 5,.giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,max sách,max bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 cm + gst full tbs tl 9994,876 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 7;TCSR/ATM:1 Triệu 2k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3220 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Cung 58,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng kèm 2tr yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3219 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3218 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 69 ) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3217 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 81,Vũ khí 8,2m12,full 11,yoroi tinh luyện 2,3 sách,1 bánh,sói trắng lv 100 ful tbs tl 2111
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3216 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 60,Vũ khí 10,full 10,siêu xe full tbs tl 3311,56 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3215 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3214 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73.,Vũ khí 8,full 8,bội 5,xe máy 2tbx tl 20
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3213 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 65,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3212 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON CÒN 183 LƯỢNG ) Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,sói trắng chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs
Giá Thẻ:120K;MoMo/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3211 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3210 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3209 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3208 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG BUFF XE NGON) Quạt 69,Vũ khí 8,full 10,11 sách,2 bánh,xe máy chỉ số ngon 2 chí mạng full tbx tl 2200.
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3207 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3206 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3205 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng + gst,21 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3203 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3202 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3201 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3200 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,2m12,full 8,4 sách,xe máy full tbx tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3199 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3198 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,đã làm 10 tta và còn 2tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3197 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,2m12,full 8,4 sách,xe máy full tbx tl 2000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3196 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 65,Vũ khí 8,full 8,.6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3194 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 75,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3192 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 73,Vũ khi 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3190 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbx tl 2000,.27 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3189 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,siêu xe 3 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3188 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 85,Vũ khí 11,3m12,full 10 11,yoroi tinyh luyện 3.,2 sách,sói trắng full tbs tl 3221,
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3187 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,quần 5
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3186 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 65,Vũ khí 9,.full 9,sói trắng max ngon lv 100 chỉ số tấn công + 2cm full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3185 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 12,giày 12,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 3332.3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3183 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,dây chuyển 12,yoroi tinh luyện 3,sói trắng max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 3221.9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3182 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3181 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 84,Vũ khí 12,áo 12,full 8,yoroi tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4110,32 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3179 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3178 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3177 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 64,Vũ khí 14,full 8,bùa 12,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6421,42 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3176 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3175 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3174 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3173 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3172 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 50 CHIẾN TRƯỜNG NGON) Tiêu 50,Vũ khí 14,full 12,vk tinh luyện 8,nón tinh luyện 3,găng tinh luyện 8,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 7,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyển tinh luyện 4.11 sách,20 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số ổn có tc + gst full tbs tl 6666,40 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 3;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3171 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 82,Vũ khí 8,full 8,27 triệu yên.70 lượng
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3170 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8.giày 5,8 sách,sói trắng full tbs ,20 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3169 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khi 10,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3168 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3167 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3166 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,30 triêu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3165 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 74,Vũ khí 8,full8,38 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3164 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3163 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 73,Vũ khí 10,full 10,8 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3162 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8,quần 12,sói trắng full tbs tl 4211
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3160 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,26 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3159 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65,Vũ khí 11,2m12,full 8,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3158 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng tl 3200,30 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3157 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 70,vũ khí 13,áo 14,nhẫn 12,full 8,có yoroi ,2 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbsa tl 3330.5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3156 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng kèm 6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 57,Vũ khí 10,full 8,bùa 12,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3154 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 72,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3153 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 12,áo 5,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3152 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8.2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3151 Xem ảnh - Sever TONE (HÀNG SV6) Đao 50,.Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;MoMo/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3150 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130 XE NGON) Cung 130,Vũ khí 15,2m14,full 12,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.bội tinh luyện 3,3 sách,4 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2cm full tbs tl 4333,96 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 3 ;MoMo/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3149 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3148 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,giày 5,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3147 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3146 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3145 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 41,.Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3144 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3143 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng kèm 28 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3142 Xem ảnh - Sever Katana (LỖI SHINWA) Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,có yoroi ,siêu xe full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3141 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 11.full 8,sói đen ngon 2 chí mạng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3140 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3139 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3138 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3137 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon 2 chí mạng + gst 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3136 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3135 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3134 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3133 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3132 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Đao 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3131 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,quần 5
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3130 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3129 Xem ảnh - Sever Kunaj + Tone (HÀNG SV4 KẸP SV6 NGON) Tiêu 109,Có skill 100,Vũ khí 12,3m12,áo 14,dây chuyển 15,4m7,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,10 sách,17 bánh,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs tl 4441,15 triệu yên. SV6 Tiêu 58,Vũ khí 12,full 10 ,vk đã ép ngọc stcm
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3128 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 70,Vũ khí 10,full 10,1 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3221,4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3127 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 8,full 8,2m12,xe máy full tbx,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3126 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3125 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 73,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng 3 tbs,14 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3124 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3123 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,21 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3122 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3121 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 60,Vũ khí 10,full 10,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2211,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3120 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3119 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,có sói trắng,40 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3118 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,bội 5,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3117 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3116 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8,nhẫn 5,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3115 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,có sói đen kèm 2tr yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3114 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 59,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3113 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 53,Vũ khí 8,full 8,BỘI 4,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3112 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,sói đen
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3111 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3110 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 66,Vũ khí 10,.full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3109 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 6210,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;MoMo/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3108 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 59,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3107 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3106 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 4000.5 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3105 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 66,Vũ khí 11,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3104 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 20
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3103 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Đao 42.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3102 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 72,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3101 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000.5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3100 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 68,Vũ khí 12,full 12,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4200
Giá Thẻ:420K;MoMo/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3099 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3098 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 45,Vũ khí 12,giày 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,8 sách,sói đen chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 4433,41 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3097 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,full 8,9tr yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3096 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3095 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,72 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3094 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Kiếm 90,Vũ khí 12,full 12,1m8,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4410
Giá Thẻ:420K;MoMo/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3093 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3092 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 69 NGON LỖI SHINWA) Kiếm 69,Vũ khí 14,full 14,4m12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 6541,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3091 Xem ảnh - Sever tencen Kunai 66,Vũ khí 8,full8,siêu xe full tbs tl 3300,58 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3090 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 4200,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3089 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 103) Kiếm 103,Vũ khí 12,full 12 13 14,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3333,13 triệu yên
Giá Thẻ:600K;MoMo/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3088 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8.4 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3087 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,11 sách,3 bánh,sói trắng full tbs tl 5541,32 triệu yên kèm sét kháng trong rương
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3086 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 68,Vũ khí 13,2m12,full 8,3 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm full tbs tl 4411
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3085 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 6642,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3084 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 73,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3083 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3082 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3081 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3080 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3079 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3078 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3077 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3076 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3075 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,siêu xe kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3074 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 73,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3073 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 62,Vũ khí 10,full 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3072 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3071 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3070 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Quạt 47.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3069 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,full 10,6 sách,sói trắng lv 100 chỉ số tc,cm full tbs tl 2200,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3068 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 68,Vũ khí 10,full 10,sói đen ổn có tc,tccm,40 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3067 Xem ảnh - Sever Katana QUẠT 80,Vũ khí 8,full 8,113 triệu yên
Giá Thẻ:150K;MoMo/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3066 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 92,Vũ khí 12,full 14,4m12,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,bội tinh luyện 3,8 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc + 2 cm full tbs tl 3200,4 triệu yên
Giá Thẻ:650K;MoMo/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3065 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 90,Vũ khí 12,full 12,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,20 bánh(ngon),sói trắng 5 sao lv100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbstl 4310,39 triệu yên
Giá Thẻ:650K;TCSR/ATM:450Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3064 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67.Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3063 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,nón 6,8 sách,siêu xe full tbs ,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3062 Xem ảnh - Sever Katana Đao 65,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs 3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3061 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3060 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8.3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3059 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 12,3m12,full 8,vk tinh luyện 6,sói trắng lv 21 full tbs tl 5310,13 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3058 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3057 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3056 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 53,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3055 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8.sói trắng ,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3054 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3053 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4222,4 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3052 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3051 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 78,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,siêu xe 4 sao lv 100 full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3050 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng ngon 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3049 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 48,Vũ khí 12,giày 12 full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon tc + gst full tbs tl 3333,82 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3048 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3047 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3046 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 84,Vũ khí 8,full 8,bội 5,60 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3045 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 130 CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 13 14 15,vk tinh luyện 6,.găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tcmm, full tbs tl 5555,208 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;MoMo/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3044 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3043 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,11 sach,sói trắng full tbs tl 6332
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3042 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 13,full 8,.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6500.3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3041 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,.vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3040 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 40 NGON) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,8 sách,vk tinh luyện 6,sói trắng full tbs tl 5400.,85 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3039 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 70) Kunai 70,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 0,bùa tinh luyện 5.9 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst full tbs tl 4433,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3038 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 8,26 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3037 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3036 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 45,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3035 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 43) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,134 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3034 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3033 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3032 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3031 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3030 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3029 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3028 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG UP Thiên Nhãn Phù SÓI NGON) Tiêu 110,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,giày tinh luyện 6.8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tc,2chi mạng + né full tbs tl 4222,48 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3027 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 SÓI NGON) Tiêu 69,Vũ khí 12,giày 12,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4332,3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3026 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 2 sao full tbs tl 6534.,72 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3025 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 62,Vũ khí 8,full 10.8 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3024 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Đao 46,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3023 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,6 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,gst,cm full tbs tl 3322,2 trệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3022 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP THIÊN NHÃN PHÙ NGON) Tiêu 115,Vũ khí 14,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 5.11 sách,12 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 9834,10 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu 5 ;TCSR/ATM:1 Triệu 7k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3021 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 91,Vũ khí 12,găng 15,full 14,4m12,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 3,bội tinh luyện 3.8 sách,2 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mang full tbs tl 3200.12 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3020 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Kiếm 99,Vũ khí 13,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số 2 chí mạng full tbs tl 4222,4 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3019 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 73,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.,giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 0,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5322,81 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3018 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 53,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3017 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 106,Vũ khí 12,full 13,vk tinh luyện 6,găng 14 tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 4,.bùa tinh luyện 5,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 5443,10 tiệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3016 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3015 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,6 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3014 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 10,full 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3013 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,1 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3012 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100 SÓI NGON) Cung 130,Vũ khí 13,full 12 13 14,2m10,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,3 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 6533,83 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3011 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8.bùa 5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3010 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 68,Vũ khí 12,3m12,full 9,1 sách,sói trắng full tbs,12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3009 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 12,2m12,full 8,yoroi tinh luyện 1,1 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3008 Xem ảnh - Sever Katana Cung 48,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs,6 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3007 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng ,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3006 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 10,full 8,sói đen có tấn công + gst ,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3005 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 70,Vũ khí 8,full 8,yoroi tinh luyện 2,sói trắng full ,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3004 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3003 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 130 SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 16(ngon) full 14,5m12,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,9 sachsm,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + hp full tbs tl 5552,33 triệu yên
Giá Thẻ:2 Triệu ;TCSR/ATM:1 Triệu 4k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3002 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) CUng 90,Vũ khí 14,3m12,full 10,yoroi tinh luyện 3,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 2211.10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3001 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 68,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 3000 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 12,5m8,3 sách,sói trắng full tbs tl 3321,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2999 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 14,3m14,full 12,bội 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4422,6 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2998 Xem ảnh - Sever Katana (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2997 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2996 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 107,Vũ khí 14,full 14,2m12,vk tinh luyện 4.,yoroi tinh luyện 4.11 sách,sói trắng lv 100 chỉ số tạm full tbs tl 4432,46 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2995 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X SÓI NGON) Quạt 93,Vũ khí 14,full 12,5m9,vk tinh luyện 3,yoroitinh luyện 4,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4411,8 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2994 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Đao 63,Vũ khí 8,full 8,1m6,siêu xe 3 sao lv 90 chỉ só max ngon 2 cm,tấn công,hp full tbs tl 1000
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2993 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 56,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2992 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2991 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2990 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2989 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2988 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2987 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 63,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2986 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 64,Vũ khí 8,full 8,38 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2985 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2984 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2983 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2982 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2981 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2980 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 63,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2979 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUF) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2978 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2977 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2976 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2975 Xem ảnh - Sever tencen (HÀNG 41) Cung 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2974 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2973 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2972 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 66,Vũ khí 8,full 10,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2971 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2970 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 79 NGON) Cung 79,Vũ khí 13,full 14,2m13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 3,quần tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,8 sách,5 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 4433,6 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2969 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Cung 70,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,.yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyển tinh luyện 6,9 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6666,49 triệu yên
Giá Thẻ: 1 Triệu 3 ;TCSR/ATM:900Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2968 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 11,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2967 Xem ảnh - Sever Katana (12 MÓN TINH LUYỆN) Quạt 130,Vũ khí 14,full 15,bùa 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4,dây chuyển tinh luyện 1,8 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst,hp full tbs tl 6666,30 triệu yên phân thân tiêu 5x full 8
Giá Thẻ: 2 Triệu 2 ;TCSR/ATM: 1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2966 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 111,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,115 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2965 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,Vũ khí 13,full 8,yoroi tinh luyện 2,xe máy full tbx,148 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2964 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2963 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 44,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2962 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2961 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 59,Vũ khí 8,full 8, 7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2960 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng 2 sao chỉ số ổn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2959 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 79,Vũ khí 12,full 12,5m8,yoroi tinh luyện 3,5 sách,siêu xe lv 23 full tbs tl 2200,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2958 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 8,full 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2957 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2956 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 6111,6 tiệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2955 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 10,full 10,1 sách,sói trắng lv 100 full tbs,4 tiệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2954 Xem ảnh - Sever Shuriken (CÓ SKILL 100 SÓI NGON+ TTGT ) Quạt 130,Vũ khí 15,full 15,nhẫn 16,vk tinh luyện 3,găng tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 6,11 sách,3 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 6662,288 triệu yên kèm 1 siêu xe 5 sao trong rương
Giá Thẻ:2 Triệu ;TCSR/ATM: 1 Triệu 5k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2953 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2952 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2951 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2950 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 88,Vũ khí 12,ffull 12,3m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst,né full tbs tl 6332,87 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2949 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2948 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2947 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2946 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2945 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2943 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2942 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2941 Xem ảnh - Sever Katana (HANG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2940 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2939 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2938 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 63,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2937 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2936 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 66,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2935 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2934 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2933 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;MoMo/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2932 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 66,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:70Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2931 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6442,22 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2930 Xem ảnh - Sever Tessen (SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 14,5m12,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + gst full tbs tl 6333,35 triệu yên kèm găng tinh luyện 6
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2929 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 108,Vũ khí 15,full 12,quần 15,nón 14,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 7,11 sách,3 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6543.10 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2928 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2927 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Qụat 63,Vũ khí 8,full 8, 15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2926 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2925 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 50.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2924 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Tiêu 42,Vũ khí 8,fuill 8,.1 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2923 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2922 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,giày 5,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2921 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 57,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 4,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2920 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 89,Vũ khí 8,full 8,có yoroi ,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2919 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8,nhẫn 5,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2918 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) KIẾM 49,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2917 Xem ảnh - Sever Tessen Cung 49,Vũ khí 8,full 8,37 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2916 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 64,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2915 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,3m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2914 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,3m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2913 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2912 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 8,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2911 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2910 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2909 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2908 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2907 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2906 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2905 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2904 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2903 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2902 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2901 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2900 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:90K;TCSR/ATM:60Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2899 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2898 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Cung 91,Vũ khí 12,full 12,2m11,3m8,sói trắng chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs,1 tiệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2897 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 63,Vũ khí 8,full8,có siêu xe kẹp 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2896 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2895 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 65,Vũ khí 12,full 8,sói đen có gst,chí mạng full tbs tl 5200,1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2894 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có hp,mp,tấn công full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2893 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2892 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2891 Xem ảnh - Sever Katana (HANG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2890 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2889 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8, 12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2888 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,.12 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2887 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2886 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2885 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2884 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2883 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2882 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2881 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2880 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 59,.Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2879 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 69,Vũ khí 12,full 8,7 sách,sói trắng lv 71 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 3211
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2878 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2877 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2876 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2875 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2874 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2873 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2872 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full8, 6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2871 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 88,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 2,găng tinh luyện 3,giày tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 2,bùa tinh luyện 2,11 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 5432,78 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2870 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2869 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2868 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 12,full 8,1 sách,sói trắng 3 tbs,64 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2867 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2866 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2865 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8, 6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2864 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2863 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100) Quạt 123,Vũ khí 14,full 12 13,yoroi tinh luyện 3,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs chỉ số max ngon tấn công + 2cm + gst tl 3322,10 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2862 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2861 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2860 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2859 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 74,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2858 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2857 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2856 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2855 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2854 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG UP TNP)Kunai 113,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,.giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 5555,5 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2853 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2852 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 70 2 chí mạng full tbs tl 3221
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2851 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 77,Vũ khí 8,full 8,2 món 12,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 6443,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2850 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 66,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2111.16 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2849 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen gst chí mạng full tbs tl 1000,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2848 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 51,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2847 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 51,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2846 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100 XE NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,ful 14,5m12,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng + gst full tbs tl 6333,rương còn găng +14 tinh luyện 6 kèm 34 triệu yên
Giá Thẻ:1 Triệu 5 ;TCSR/ATM:1 Triệu k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2845 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 8,full 8,18 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2844 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2843 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2842 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2841 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 10,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2840 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2839 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2838 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 56,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số max ngon tc,2 chí mạng full tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2837 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 46,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2836 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 82,Vũ khí 12,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2835 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2834 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 80,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2833 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2832 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 81,Vũ khí 11,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2831 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2830 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2829 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2828 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2827 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 81,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2826 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 81,Vũ khí 8,full 8, 15 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2825 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 82,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2824 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 82.Vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2823 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Đao 70,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 1000.124 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 80 NGON) Đao 80,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 3.găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 5,6 sách,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 4331,416 triệu yên(ngon)
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2821 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,13 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2820 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 68,Vũ khí 8,full 8,áo 5,sói trắng lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm 2 tbs,69 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2819 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 68,Vũ khí 13,full 8,bùa 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 6550
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2818 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6 găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn tc,cm,gst full tbs tl 6665,125 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2817 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) KIẾM 49,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2816 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2815 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2813 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 73,Vũ khí 8,full 8,quần 4,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2812 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2811 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 77,Vũ khí 8,full 8, 7 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2810 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen 2 chí mạng full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2809 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 63,Vũ khí 8,full 8,bùa 12,sói trắng lv 100 full tbs tl 2211,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2808 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Quạt 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2807 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2806 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 42,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2805 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2804 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2803 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2802 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112.Vũ khí 15,full 15,2m12,2m14,yoroi tinh luyện 6,11 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3332,14 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2801 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs tl 6600,2 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2800 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 full tbs, 5 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2799 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 69,Vũ khí 11,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2798 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 73,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 5210, 6 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2797 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2796 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2795 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Quạt 114,Vũ khí 14,full 13,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4.4 sách,6 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 2222,12 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2794 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,3m12,full8, vk tinh luyện 6,3 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5220,38 triệu yên
Giá Thẻ:220K;TCSR/ATM:150Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2793 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 64,Vũ khí 9,full 8,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 1111,3 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2792 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 67,Vũ khí 11,full 8,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2791 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 tbs tl 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2790 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 8,áo 12
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2789 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs, 1 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2788 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2787 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Quạt 46.Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2786 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE MÁY VIP) Quạt 66,Vũ khí 10,full 8,xe máy 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2785 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8., 5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2784 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2783 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 68,Vũ khí 12,4m12,full 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,.8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst fulll tbs tl 4400.33 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2782 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49) Kunai 49,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs tl 2100,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2781 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2780 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 89,Vũ khí 12,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 5,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs lt 4440,10 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2779 Xem ảnh - Sever Katana (LÕI SHINWA) Tiêu 63,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2778 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42 NGON) Kunai 42,Vũ khí 12,3 món 12,full 8.vk tinh luyện 7,giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,5 sách,sói trắng full tbs tl 6533,23 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2777 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Tiêu 130,Vũ khí 15,4 món 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4322. 2 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2776 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2775 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2774 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49 NGON) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 4,giày tinh luyện 3.bùa tinh luyện 3,bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng full tbs tl 4432,16 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2773 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8.22 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2772 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2770 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,.20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2769 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,.Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2767 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2766 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2765 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2764 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2763 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2762 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,19 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2761 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,21 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2760 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2759 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Giá Thẻ:120K;TCSR/ATM:90Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2758 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2757 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 58,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 4000,3tr5 yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2756 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs, 26 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2755 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6641,5 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2754 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 54,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2753 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Đao 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2752 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2751 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2750 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2749 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2748 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Kiếm 81,Vũ khí 12,full 14,3m12,vk tinh luyện 6.,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 4,bùa tinh luyện 4,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 400,13 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0326115509 zalo hung ( tk keosuamilvita ) hạn 7/1 .
Mã Số: 2747 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 51,Vũ khí 8,full 8,bùa 5,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2746 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 60,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2745 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,6 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2744 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 52,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2743 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 83,Vũ khí 12,3m12,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2742 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 44,Vũ khí 8,full 8,3 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2741 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) TIêu 106,Vũ khí 8,full 8,2m5.vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe lv 41 ,1 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2740 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Kiếm 88,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 1,.3 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2 cm full tbs tl 1000,.25 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2739 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2738 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2737 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Cung 43,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2736 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA SÓI NGON) Tiêu 110,Vũ khí 12,full 12,nón 8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4.,yoroi tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 cm + né full tbs tl 4222,73 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2735 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,35 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2734 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,40 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2733 Xem ảnh - Sever Shurken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,nón 5,giày 12,sói đen full tbs tl 3210,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2732 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2731 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 65,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2730 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 46.Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst full tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2729 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs tl 420,3 sách
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2728 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2727 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59 TL NGON) Kiếm 59,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.8 sách,sói đen có tấn công full tbs tl 6433
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2726 Xem ảnh - Sever Katana Đao 62,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng 1 sao lv 100 2 tbs tl 31,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2725 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 64,Vũ khí 10,full 10,sói trắng 2 sao lv 60 full tbs tl 3221,4 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2724 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Đao 46,,Vũ khí 11,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2723 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40 NHIỀU YÊN) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,113 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2722 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2721 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 96,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 3.,siêu xe full tbs tl 3311,28 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2720 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2719 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 80,Vũ khí 13,quần 12,full 8,yoroi tinh luyện 7,4 sách,1 bánh,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4410,9 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2718 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Tiêu 95,Vũ khí 12,găng 14,bùa 8,full 12,1 sách,yoroi tinh luyện 5,sói trắng lv 60 full tbs tl 3221,29 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2717 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Quạt 95,Vũ khí 12,full 12,2 món 14,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,11 sách,sói trắng 3 sao lv 70 full tbs tl 5210,38 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2716 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2715 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 4332,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2714 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2713 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2712 Xem ảnh - Sever Shurken Kunai 62,Vũ khí 8,full 8,.bùa 5,1 sách,sói trắng full tbs tl 1110,49 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2711 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,bội 4.15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 4,sói trắng full tbs tl 6420,2 sách,1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2709 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 68,Vũ khí 8,full 8,34 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2708 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 10,full 10,38 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2707 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công 3 tbs ,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2706 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 8,yoroi tinh luyện 5,4 sách,sói trắng lv 26 ngon 2 chí mạng full tbs tl 3210,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2705 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF XE NGON) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho góp thiếu 60 k hạn 29/12 .
Mã Số: 2704 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiểu 69,Vũ khí 11,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1100.19 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2703 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2702 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6543,185 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2701 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 9,full 10,sói trắng 2 tbs tl 11,8 sách,26 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2700 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 44,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2699 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2698 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG CÓ SKILL 100 SÓI NGON) Tiêu 130,Vũ khí 14,full 13 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6.8 sách,1 bánh,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4322,16 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2697 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2696 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 66,Vũ khí 8,full 10,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2695 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 63,Vũ khí 10,full 8,9 sách,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 432
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2694 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2693 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2692 Xem ảnh - Sever Katana Cung 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2691 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 10,sói đen 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2690 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,1 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2689 Xem ảnh - Sever Shurken Cung 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 65 2 tbs tl 21
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2688 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 67,Vũ khí 10,full 8,áo 12,8 sách,sói đen 2 chí mạng 2 tbs tl 52,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2687 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2686 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2685 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 60,Vũ khí 11,full 8,siêu xe ngon 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2684 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 47
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2683 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2682 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2681 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,3m7
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2680 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2679 Xem ảnh - Sever Katana Cung 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2678 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 66,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2677 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60, Vũ khí 11,full 8,giày 4,14 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2676 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 79,Vũ khí 9,full 10,siêu xe 3 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2675 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X SÓI NGON ) Đao 97,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 4.10 sách,sói trắng lv 100 full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 6544.,1 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2674 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 10,full 8,sói đen full tbsm18 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2673 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 10,full 8,sói trẵng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2672 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 64,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2671 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,3m12,áo 14,full 8,8 sách,siêu xe lv 100 chỉ số tấn công + gst full tbs tl 6431,8 triệu yên đã có yoroi nhé
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2670 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X LỖI SHINWA) Kunai 43,Vũ khsi 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,2 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2669 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,bội 5,1 triệu yên,.sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2668 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 44,Vũ khí 11,full 8,3tr5 yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2667 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs 2 chí mạng tl 6310.11 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2666 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen gst,5 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2665 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 8,3m12,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2664 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2663 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2662 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 67,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 3,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon gst + 2 chí mạng full tbs tl 4222,40 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2661 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 70,Vũ khí 11,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 3320
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2660 Xem ảnh - Sever Kunai Tiêu 69,Vũ khí 10,full 9,áo 12,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 3200,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2659 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2100
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2658 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 75,Vũ khí 12,full 10,1 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2657 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2656 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 4X) Kunai 45,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2655 Xem ảnh - Sever Bokken
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2654 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 10,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2653 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42 ỔN) Tiêu 42,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 5,8 sách,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2652 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,2 TRIỆU YÊN
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2651 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Tiêu 91,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 6.8 sách,10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + né full tbs tl 6542,27 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2650 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2649 Xem ảnh - Sever Kunai Kunai 72,Vũ khí 8,full 8,2m11,sói trắng full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2648 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 2213,40 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2647 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,full 12 13,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 2 sao lv 70 full tbs tl 5442
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2646 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 115,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 có tấn công + gst full tbs tl 5542,341 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2645 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 70 NGON) Cung 70,Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,9 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 6666,48 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2644 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X) Quạt 90,Vũ khí 12,full 12,2m8,găng tinh luyện 4,.yoroi tinh luyện 3,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5220,85 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2643 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA CÓ SKILL 100) Kiếm 115,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,5 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn tấn công + tccm full tbs tl 6666,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2642 Xem ảnh - Sever Bokken (XE SÓI NGON NHIỀU YÊN) Tiêu 115,Vũ khí 14,3 món 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 5,11 sách,12 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 9834,1 tỷ yên. Phân thân Cung 63,Vũ khí 10,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2 chí mạng full tbs tl 442
Giá Thẻ: 2 Triệu 8;TCSR/ATM: 2 Triệuk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2641 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Kiếm 72,Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5,bội tinh luyện 5.8 sách,sói trắng lv 100 full tbs chỉ số ngon 2 chí mạng tl 5421,382 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2640 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 55,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2639 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 69,Vũ khí 12,giày 12,vk tinh luyện 5.8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 6211,8 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2638 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2637 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2636 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2635 Xem ảnh - Sever Kunaj Quạt 70,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 3221,18 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2634 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 10,full 89,siêu xe lv 100 chỉ số ổn tc,tccm,gst full tbs tl 1000.21 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2633 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 12,4m12,full 11,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2632 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10,full 10,10 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn tc+chí mạng full tbs tl 2222,77 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2631 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2630 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 60,Vũ khí 12,3m12,full 10,vk tinh luyện 4,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ổn tấn công + chí mạng full tbs tl 5443
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2629 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng lv 100 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2628 Xem ảnh - Sever Katana Cung 73,Vũ khí 10,full 8,2 sách,sói trắng lv 20 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2627 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2626 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 12,giày 12,full 8,2 sách,siêu xe full tbs tl 2200,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2625 Xem ảnh - Sever Kunaj (SIÊU PHẨM 70 VIP SV4) Tiêu 70,Vũ khí 16,full 14 15,vk tinh luyện 9,áo tinh luyện 4.nón tinh luyện 4.găng tinh luyện 9,quần tinh luyện 9,giày tinh luyện 9,yoroi tinh luyện 9,bùa tinh luyện 9,.bội tinh luyện 9,nhẫn tinh luyện 9.dây chuyền tinh luyện 9,10 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon (tấn công,2 chí mạng,giảm sát thương) full tbs tl 9866,155 triệu yên
Giá Thẻ:6000K;TCSR/ATM:4200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2624 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 103 NGON CÓ SKILL 100) Kunai 103,Vũ khí 15,4m15,full 14,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5.nhẫn tinh luyện 3.11 sách,13 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn tc,tccm full tbs tl 5533,368 triệu yên
Giá Thẻ:1500K;TCSR/ATM:1000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2623 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 77,Vũ khí 8,1m12,bội 4,full 8,sói trắng 2 tbs,54 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2622 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quạt 103,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,siêu xe full tbs tl 5441,14 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2621 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4x) Kiếm 45,Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 2210
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2620 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8. sói trắng full tbs ,.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2619 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10 full 9 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2618 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 600,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2617 Xem ảnh - Sever Katana (SÓI NGON) Cung 73,Vũ khí 10,2m12,ful 8.,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6000,5 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2616 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 9X) Tiêu 96,Vũ khí 13,full 12,4m8,vk tinh luyện 1,yoroi tinh luyện 2.3 sách,siêu xe lv 100 chỉ số ổn có tấn công + gst full tbs tl 3211.13 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2615 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2614 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 9X SÓI NGON) Tiêu 99,Vũ khí 12,2m14,full 12,3m10,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 4,4 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon(tc+2 chí mạng) full tbs tl 3222
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2613 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Quạt 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2612 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 70,Vũ khí 12,giày 12,full 8,2 sách,siêu xe full tbs tl 2200.,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2611 Xem ảnh - Sever Tessen Kunai 80,Vũ khí 14,full 12 13,vk tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6510,.50 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2610 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 42) Tiêu 42.Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công full tbs tl 1100,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2609 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2608 Xem ảnh - Sever Katana Cung 64,Vũ khí 109,full 9,sói trắng kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2607 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 78,Vũ khí 8,full 9,siêu xe full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2606 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2605 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 52,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2604 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2603 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 50,.Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2602 Xem ảnh - Sever Katana Cung 64,Vũ khí 109,full 9,sói trắng kèm 7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2601 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,găng 12,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2600 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 67,Vũ khí 8,full 8,11 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6600
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2599 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 79,Vũ khí 13,4m12,full 8,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 4444.7 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2598 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2597 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 12,bội 12,full 9 ,1sach sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3200.63 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2596 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,1 sách,sói đen có gst 2 tbs,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2595 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2594 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 59 NGON ) Kiếm 59,Vũ khí 14,full 12,2m8,.vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 4,bội tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 541,2 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2593 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 10,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2592 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 8,bùa 7
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2591 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8,2m4,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2590 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 11,full 9 10,siêu xe 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2589 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,fulll 8 ,siêu xe 3 tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2588 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2587 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2586 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2585 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2584 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 14,giày 14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 4,8 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3332,kèm 1 triệu yên kèm 250 lượng
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2583 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 79,Vũ khí 12,full 14,2m13,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,quần tinh luyện 1,giày tinh luyện 3,yoroi tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 4,11 sách, 5 bánh, siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4433,5 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2582 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2581 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 431,17 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2580 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Quạt 112,Vũ khí 15,full 15,2m14,2m12,yoroi tinh lyện 6,11 sách,sói trắng full tbs tl 3322,15 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2579 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2578 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 79,Vũ khí 13,2m12,full 8,4 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4421,63 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2577 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 57,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2576 Xem ảnh - Sever Kunai Kiếm 52,vũ khí 8,full 8,45 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2575 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2574 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 64,Vũ khí 8,full 8,5 sách,siêu xe 2tbs ,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2573 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ MẮT) Kiếm 60,Vũ khí 14,full 14,4m12,găng tinh luyện 6.mắt +2,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4321,23 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2572 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 77,Vũ khí 12,full 12 13,găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,4 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 cm + gst full tbs tl 6633,2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2571 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Quạt 116,Vũ khí 15,bùa 15,full 14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4444,130 triệu yên
Giá Thẻ:1700K;TCSR/ATM:1200Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2570 Xem ảnh - Sever Shuriken Quạt 79,Vũ khí 13,3m12,full 8,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.6 sách,siêu xe 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4444
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2569 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 13,3m12,full 8,yoroi tinh luyện 2,.1 sách,xe máy full tbx tl 2100.170 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2568 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 74,Vũ khí 10,full 10,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 5000
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2567 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2566 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2565 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,giày 11,full 8,.sói đen full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2564 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 110,Vũ khí 12,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.10 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5544,3 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2563 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2562 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2561 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 102,Vũ khí 12,full 12 13,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.11 sách,siêu xe full tbs tl 4432,29 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2560 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 3.8 sách,sói trắng lv 100 2 tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2559 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng ngon 2 chí mạng full tbs tl 6321,rương có vk 4x + 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2558 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59 NGON) Tiêu 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền tinh luyện 6,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6665,Trong rương có quần 12,găng 14 tinh luyện 3 kèm 90 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2557 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 11,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2556 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2555 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs tl 5533,19 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2554 Xem ảnh - Sever Kunai Đao 67,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2553 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 66,Vũ khí 8,áo 12,full 8,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2552 Xem ảnh - Sever Bokken (SÓI NGON) KIếm 68,Vũ khí 8,full 8,găng 4,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4222,9 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2551 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 45,Vũ khí 8,fulll 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2550 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2549 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103 CÓ SKILL 100 ) Đao 103,Vũ khí 12,quần 12,full 10,yoroi tinh luyện 6,11 sách,1 bánh,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3345.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2548 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2547 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2546 Xem ảnh - Sever Kunai (HÀNG 3X) kiếm 39,vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2545 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 77.Vũ khí 10,full 8,bội 5,có siêu xe kẹp 48 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2544 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 42) Kiếm 42.,Vũ khí 8,full 8,8 sách,sói đen chí số ngon full tbs tl 6500,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2543 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 39) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2542 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 21 full tbs,28 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2541 Xem ảnh - Sever Kunaj (XE NGON NHIỀU YÊN) Kiếm 79,Vũ khí 10,2 món 12,full 10,siêu xe 2 chí mang ful tbs tl 1000.163 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2540 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON NHIỀU YÊN) Quạt 77,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 3 tbs,131 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2539 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG NHIỀU YÊN) Đao 59,Vũ khí 10,full 10.sói trắng 2 tbs,127 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2538 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 11,full 10,yoroi tinh luyện 1,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3111,12 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2537 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 63,Vũ khí 12,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2536 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2535 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 10,full 10,sói đen chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2534 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 69,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2533 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 39) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2532 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Cung 42,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2531 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 110,Vũ khí 12,áo 14,full 12,vk tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.10 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 5544,19 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2530 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 10,full 9,17 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2529 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 10,sói trắng lv 100 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2528 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,nón 5,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2527 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2526 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2525 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 3, 3 sách,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2524 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 12,áo 12,full 8,vk tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 2 sao full tbs tl 5200.2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2523 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kiếm 73,Vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 6533,17 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2522 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Kunai 83,Vũ khí 13.full 13,2m8,.vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4.9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5553,53 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2521 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59 NGON) Kiếm 59,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9.áo tinh luyện 6,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 7.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 7,bội tinh luyện 6.nhẫn tinh luyện 6,11 sách,20 bánh(ngon) ,sói trắng 5 sao chỉ số ngon có tc+gst full tbs tl 9997(hot),Rương còn sói trắng lv 100,kiếm 5x + 12 tinh luyện 5 kèm 8 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2520 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 51,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2519 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2518 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 8,full 8,.2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2517 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2516 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 79,Vũ khí 12,4 món 12,full 11,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 5.yoroi tinh luyện 5, 11 sách.10 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 5555,37 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2515 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59 SÓI NGON) Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,4 sách,sói trắng chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2514 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2513 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 62,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2512 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 69,Vũ khí 10 full 9 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2511 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kiếm 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2510 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 44,Vũ khí 10,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2509 Xem ảnh - Sever Katana Đao 62,Vũ khí 8,3m8,.full 67,siêu xe 3 sao chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2508 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2507 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2506 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 81,Vũ khí 10,full 8,giày 5,71 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2505 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2504 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 47,Vũ khí 8,full 8, 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2503 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng full tbs, 5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2502 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2501 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 85,Vũ khí 12,full 12,2m8.yoroi tinh luyện 3.11 sách,siêu xe full tbs tl 3200
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2500 Xem ảnh - Sever Shuriken (LỖI SHINWA) Quạt 58.Vũ khí 12,full 8.nón 7,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2499 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2498 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho .
Mã Số: 2497 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 68,Vũ khí 8,full8,sói trắng full tbs tl 2111,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2496 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 73,Vũ khí 8,full 10,8 sách,sói trắng full tbs tl 4210,12 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2495 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2494 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 60,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2493 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Cung 48,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ổn full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2492 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2491 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 80,Vũ khí 8,full 8,2m12,2m5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2490 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 43.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2489 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69) Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 5,bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao chỉ số ngon full tbs tl 6533,7 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2488 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 68,Vũ khí 8,full8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2487 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2486 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 49) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,bội 4
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2485 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2484 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2483 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2482 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 87.Vũ khí 12,4 món 12,full 8,có yoroi,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2481 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2480 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 79,Vũ khí 9,găng 12,full 11
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2479 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8,sói đen 2 chí mạng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2478 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2477 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 48,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2476 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 12,nón 12,sói trắng 5 sao chỉ số ổn full tbs tl 110
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2475 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI NGON) Tiêu 65,Vũ khí 8,full 8,11 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon 2 chí mạng + gst full tbs tl 4443
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2474 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2473 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 71,Vũ khí 10,2 món 12,full 10,1 sách,siêu xe full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2472 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 40) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2471 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 72,Vũ khí 8,full 8,17 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2470 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,Vũ khi 8,full 8,2m12,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2469 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 8,full 8,sói 3 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng 2 tbs tl 20,70 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2468 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 13,full 12 13.4m8,siêu xe lv 42 full tbs tl 631,38 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2467 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 69,Vũ khí 11,full 9 10,bùa 12,sói trắng lv 100 full tns tbs tl 2200.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2466 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 69,vũ khí 8,full 8,.1 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs, 9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2465 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG NHIỀU YÊN) Quạt 101.Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 1,,siêu xe lv 100 full tbs tl 4421,530 triệu yên(hot)
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2464 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2463 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2462 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2461 Xem ảnh - Sever Katana Đao 68,Vũ khí 8,full 8,áo 5,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2460 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 69,Vũ khí 8,full 8,.27 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2459 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 70,Vũ khí 12,4 món 12,full 8,sói 3 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6610
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2458 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 62,Vũ khí 8,full 8.,bội 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2457 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X) Quạt 38,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2456 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2455 Xem ảnh - Sever Tessen (CÓ SKILL 100) Quạt 113,Vũ khí 13,full 12,nhẫn 8,yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.11 sách,10 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.24 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2454 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2453 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 10,full 8,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2452 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2451 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2450 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 60,Vũ khí 12,3m12,full 10,10 sách,sói trắng 3 sao chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4432.3 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2449 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8.quần 5
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2448 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 58,vũ khí 8,full 8,dây chuyền 6
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2447 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG CÓ SKILL 100) Tiêu 109,Vũ khí 12,2 món 14.full 12,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5.buà tinh luyện 5,3 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 4441,85 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2446 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 59) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,nhẫn 8.vk tinh luyện 6.9 sách.sói trắng full tbs tl 6540.122 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2445 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2444 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 46.Vũ khí 8,full 8.,nhẫn 7.10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2443 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41 SÓI NGON) Kunai 41,Vũ khí 11,giày 12,full 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 4200.,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2442 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kiếm 42.Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2441 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2440 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,giày 12,40 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2439 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 57,Vũ khí 8,full 10,sói 2 sao lv 100 full tbs tl 1100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2438 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 72,Vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 3.sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2437 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 71,Vũ khí 12,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2436 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2435 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 70,Vũ khí 9,full 8,6 sách
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2434 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 66,Vũ khí 10,full 10,
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2433 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 81,Vũ khí 12,4m12,full 8,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 2221.7 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2432 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 43,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2431 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG SÓI 5S NGON) Tiêu 62,Vũ khí 8,full 89,8 sách,sói 5 sao lv `100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 3332,6 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2430 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 60 ĐỒ MCS ) Tiêu 60,Vũ khí 12,full 12,2m8.11 sách,sói trắng lv 10 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2429 Xem ảnh - Sever Kunai Cung 50,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2428 Xem ảnh - Sever Shurken (HÀNG 59) Đao 59,vũ khí 12,full 9 10, vk tinh luyện 6,.8 sách.1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 6432,24 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2427 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2426 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,nón 6
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2425 Xem ảnh - Sever Katana (HANG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 9,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2424 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2423 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng lv 54 full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2422 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2421 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 45,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2420 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 50,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2419 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 98,Vũ khí 8,full 567,8 sách,sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2418 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41 NGON) Kiếm 41,Vũ khí 12,full 8,vk tinh luyện 7,sói đen 2 tbs tl 64,111 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2417 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 49) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2416 Xem ảnh - Sever Bokken (LỖI SHINWA) Tiêu 77,Vũ khí 12,3m12,full 10.4 sách,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5300,27 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2415 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG 42) Đao 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2414 Xem ảnh - Sever 3 Kiếm 86,Vũ khí 12,găng 14,full 12,bội 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 3 sao lv 100 full tbs tl 5543
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2413 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59) Cung 59,Vũ khí 8,giày 12,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2412 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 66,Vũ khí 11,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 4321.13 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2411 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 59) Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,bội tinh luyện 4,4 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 4222, 2 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2410 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 58,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2409 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,4 món 12,áo 14,5 món 8,8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 6431,1 triệu yên có sẵn yorroi ở rương
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2408 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2407 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2406 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2405 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2404 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2403 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 60,Vũ khí 8,.full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2402 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2401 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 60,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2400 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2399 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs,3 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2398 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 61,Vũ khí 9,full 8,sói đen 2 tbs chỉ số ngon tấn công + gst
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2397 Xem ảnh - Sever Katana Cung 71,Vũ khí 10,full 10,siêu xe 2 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2396 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2395 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2394 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,2m4
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2393 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2392 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 61,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2391 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 61,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2390 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 58,Vũ khí 10,full 8,sói trắng,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2389 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 52,Vũ khí 8,full 8.sói trắng 2 tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2388 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5210,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2387 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 50,Vũ khí 9,full 8,sói trắng lv 100 2tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2386 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 52,Vũ khí 8,.full 8,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3300
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2385 Xem ảnh - Sever Shuriken (TỘC TRƯỞNG GIA TỘC) Kunai 81,Vũ khí 12,quần 14,full 12,2m8,vk tinh luyện 8,găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 4,9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5556.133 triệu yên.Tộc trưởng gia tộc cấp 13 đã có nhẫn thuật cấp 2
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho góp thiếu 100k .
Mã Số: 2384 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 69) Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 6654,62 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2383 Xem ảnh - Sever Katana Cung 68,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2382 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2381 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên kèm sk +8 ,Nick kẹp Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8,1m4
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2380 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2379 Xem ảnh - Sever Kunaj (LỖI SHINWA) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2378 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 70) Đao 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 4,yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4,bội tinh luyện 5,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số max ngon tấn công + 2cm full tbs tl 4421
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0386399634 hạn chót trả góp góp thiếu 200k thẻ hạn 25/10 .
Mã Số: 2377 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 49,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2376 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 2 sao full tbs tl 1111 chỉ số ngon,1 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2375 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2374 Xem ảnh - Sever Katana Cung 69,Vũ khí 8,full 8,23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2373 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG CÓ SKILL 100,8 MÓN TINH LUYỆN ) Tiêu 110.Vũ khí 15,full 12,giày 14,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6.giày tinh luyện 7,yoroi tinh luyện 7.,bùa tinh luyện 7.bội tinh luyện 5.nhẫn tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6665,32 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2372 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,.sói trắng lv 100 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2371 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 80,Vũ khí 10,full 8,1 sách,siêu xe lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2370 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2369 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2368 Xem ảnh - Sever Tessen (QUẠT NHIỀU YÊN) Quạt 78,Vũ khí 8,full 8,2m5,sói trắng full tbs,205 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2367 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 57.Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2366 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG CÓ SKILL 100) Quạt 112,Vũ khí 15,găng 15,full 12,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 6,.bùa tinh luyện 5.11 sách,15 bánh,sói trắng lv `100 chỉ số ngon full tbs tl 5544,52 triệu yên,Phân thân Tiêu 66,vk 8 full 8 siêu xe lv 100 2 tbs
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2365 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG 9X) Cung 94,Vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 3221,26 triệu yên kèm áo + găng 12 sẵn
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2364 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,1m4,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2363 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 71,Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2362 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2361 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 75,Vũ khí 12,2m14,full 12,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6,11 sách,8 bánh,sói trắng full tbs tl 6664,46 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2360 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 4X) Kiếm 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2359 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 103) Kiếm 103.Vũ khí 13,full 12 13,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 5,11 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4432,58 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2358 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 76,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2.sói trắng full tbs tl 2200,9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2357 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 70,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2200
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2356 Xem ảnh - Sever Tessen (HANG 9X) Cung 90,Vũ khí 14,full 14,5m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5,giày tinh luyện 6.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 5,nhẫn tinh luyện 3,11 sách,11 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5444.17 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2355 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 49,.Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs tl 10
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2354 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8,2m5,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2353 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,sói đen có tấn công + chí mạng full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2352 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 54,Vũ khí 10,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2351 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Kunai 90,Vũ khí 12,3 món 14.,full 12,vk tinh luyện 3.yoroi tinh luyện 5,găng tinh luyện 6,.giày tinh luyện 2.bùa tinh luyện 3.bội tinh luyện 2.3 sách, 1 bánh,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200,Phân thân Kunai 70,Vũ khí 14,full 12,3m8,vk tinh luyện 4, sói trắng lv 100 full tbs,42 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2350 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2349 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2348 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,fiull 8,8 sách,sói đen chỉ số ngon có gst + 2 chí mạng full tbs tl 4100
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2347 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2346 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8.bùa 12
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2345 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 71,Vũ khí 11,full 8,sói trắng full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2344 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 74,Vũ khí 12,full 8,sói trắng 2 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2343 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X SÓI NGON) Kunai 47,Vũ khí 8,full 8,.8 sách,sói đen chỉ số ngon tấn công + gst full tbs,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2342 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 1000,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2341 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2340 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42)Kunai 42,Vũ khí 10,full 8,giày 12,7 sách,sói trắng full tbs tl 2110,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2339 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 74,Vũ khí 10,full 10,sói trắng full tbs tl 2100,37 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2338 Xem ảnh - Sever Katana Đao 76,Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2337 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 78,Vũ khí 12,full 12,3m14,vk tinh luyện 4,găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.bội tinh luyện 4.10 sách,. 1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4443
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2336 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 69,Vũ khí 11,full 10.2 món 12,3 sách,.sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số max ngon ( tc,2cm,gst) full tbs tl 5300,1 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2335 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Tiêu 44,Vũ khí 8,full 8.,3 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2334 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2333 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 71,Vũ khí 10,full 8,2m12,siêu xe lv 100 full tbs ,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2332 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 59) Quạt 59,Vũ khí 12,full 12,2m8,8 sách,sói trắng lv 27 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 4200,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2331 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG SKILL 100) Kiếm 115, Vũ khí 14,full 14,3m12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6640.158 triệu yên
Giá Thẻ:1200K;TCSR/ATM:800Kk đã bán cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100039057920414 hạn chót trả góp góp thiếu 700k thẻ hạn 17/10 .
Mã Số: 2330 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 8,full 8,siêu xe full tbs tl 2210.23 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2329 Xem ảnh - Sever Kunaj (CO SKILL 100) Tiêu 127,Vũ khí 14,3m14,full 12,vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 5.sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 5441,8 sách,40 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2328 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10,siêu xe lv 100 full tbs tl 1000.31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2327 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 7X) Cung 70,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 1,sói trắng lv 100 full tbs tl 2100,8 sách,4 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2326 Xem ảnh - Sever Shuriken (HANG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs 2100
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2325 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Tiêu 47,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2324 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 60,Vũ khí 8,full 8,4 sách,sói trắng lv 100 full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2323 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs ,.7 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2322 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 10,full 8. 20 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2321 Xem ảnh - Sever Kunaj (HANG 3X) Kunai 38,Vũ khí 8,full 8, 2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2320 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2319 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 60,.Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2318 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 8,full 8,24 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM 80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2317 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 79,Vũ khí 12,full 12,2m8,yoroi tinh luyện 3,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 6431,38 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2316 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2315 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2314 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2313 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2312 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2311 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2310 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 49,Vũ khí 8,full 8,2 sách, sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2309 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2308 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2307 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2306 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2305 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Kunai 42,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2304 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2303 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 42) Quạt 42,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2302 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 69 NGON ) Kunai 69,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 9(hot),găng tinh luyện 6,quần tinh luyện 2.giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.,bội tinh luyện 5,8 sách,10 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 9644,Rương có vk 7x + 12 tinh luyện 0 kèm 108 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2301 Xem ảnh - Sever Katana Cung 51,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 3 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2300 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 59,Vũ khí 10,full 8, 1 triêu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2299 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 46,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2298 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Cung 39,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2297 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,ful 8,bội 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2296 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 8,full 8,1m4,5 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2295 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2294 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 59,Vũ khí 9.full 9 10,sói trắng 2 tbs,104 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2293 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 59,Vũ khí 9,full 9 10,sói trắng 2 tbs tl 11,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2292 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 70) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,yoroi tinh luyện 3,9 sách, siêu xe lv 100 full tbs tl 3311,150 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2291 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 50,Vũ khí 8,full 8,áo 5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2290 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 79,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs tl 2000,50 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2289 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 70,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2288 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 66,Vũ khí 8,full 8,5 sách
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2287 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 75,Vũ khí 10,full 8,giày 13,yoroi tinh luyện 2,sói trắng 3 tbs tl 200.9 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2286 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 59,Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2285 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 115,Vũ khí 13,4m13,full 10,yorroi tinh luyện 4,siêu xe lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 2210.230 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2284 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,2m4,sói trắng 3 tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2283 Xem ảnh - Sever Bokken (HANG 42) Kiếm 42,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 6600
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2282 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67.Vũ khí 8,full 8,có sói trắng 1 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2281 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF)Quạt 71,Vũ khí 10,full 8,siêu xe full tbs,3 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2280 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 9X) Kiếm 97,Vũ khí 12,4m12,full 10,vk tinh luyện 5.găng tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5,8 sách,sói trắng lv100 full tbs tl 6331,20 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2279 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 10,full 9.36 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2278 Xem ảnh - Sever Katana Quạt 73.Vũ khí 10.full 10,găng 12 tinh luyện 3,siêu xe full tbs tl 2000,19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 79,Vũ khí 12,1 món 12,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 4200.4 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2276 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2275 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2274 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 71,Vũ khí 10,full 10,10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2273 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 73,Vũ khí 10,2 món 12,full 9 10,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2272 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 53,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2271 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 103) Kiếm 103,Vũ khí 16,full 14,bội 15,vk tinh luyện 7.găng tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 7.bùa tinh luyện 6,bội tinh luyện 6.8 sách,11 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 6663,17 triệu yên
Giá Thẻ:2900K;TCSR/ATM:2000Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2270 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 60.Vũ khí 10,full 8.1 sách,có sói trắng
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2269 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X)Cung 47,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2268 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 81,Vũ khí 8,full 8,4 sách,siêu xe full tbs,22 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2267 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Tiêu 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2266 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Đao 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2265 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 12,2m14,3m8,full 12,bùa tinh luyện 6,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,1 sách,sói trắng lv 100 2 chí mạng ngon full tbs tl 6533,184 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2264 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2263 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 10,full 8.nón 7.sói đen có tấn công full tbs tl 2110.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2262 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 64,Vũ khí 10,full 10,81 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2261 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 79,Vũ khí 10,full 10,4 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2260 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 80,Vũ khí 10,full 10,35 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2259 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 81,Vũ khí 11,full 10,16 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2258 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 13,full 12,vk tinh luyện 6,8 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs chỉ số ngon tấn công + 2cm tinh luyện 6644,4 triệu yên
Giá Thẻ:600K;TCSR/ATM:400Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2257 Xem ảnh - Sever Katana Cung 68,Vũ khí 9,full 8,13 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2256 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 46.Vũ khí 8,full 8.sói trắng full tbs.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2255 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 78,Vũ khí 8,full 8,nhẫn 12,8 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 6665,23 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2254 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 56,Vũ khí 10,full 9,sói trắng 3 tbs tl 100,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2253 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,14 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2252 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2251 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,2 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2250 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 12,giày 12,full 8,vk tinh luyện 6.sói trắng full tbs tl 5422,8 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2249 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 59,Vũ khí 8,full 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2248 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 82,Vũ khí 12,full 12,4m8,yorroi tinh luyện 1,siêu xe full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2247 Xem ảnh - Sever Bokken Quạt 86,(SET 9X ) Vũ khí 13,full 12 13,nhẫn 10,vk 9x tinh luyện 1,SET 7X ĐANG MẶC Vk tinh luyện 1,yorroi tinh luyện 5,10 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 4444
Giá Thẻ:350K;TCSR/ATM:250Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2246 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 69,Vũ khí 12,nón 12,full 10,2 bánh,sói trắng lv 31 full tbs chỉ số ngon 2 cm, full tbs tl 6622
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2245 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 44,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2244 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 12,nhẫn 12,full 10,yorroi tinh luyện 2,2 sách,sói trắng lv 100 full tbs tl 4320,50 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2243 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 7X) Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,vk tinh luyện 0,yorroi tinh luyện 3,8 sách,sói trắng lv 100 chỉ số ngon full tbs tl 6640,6 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2242 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 9X) Quạt 91,Vũ khí 15,giày 14,full 12,3m8.yorroi tinh luyện 4,11 sách,2 bánh,sói trắng 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng + gst ful tbs tl 4441.23 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2241 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X) Cung 39.,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,7 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8,.5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2239 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 65,Vũ khí 10,full 9,sói trắng lv 21 full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2238 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2237 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100.7 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2236 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 60,Vũ khí 8,full 8,giày 12,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2235 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 75,vũ khí 10,full 8.2m6,2 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2234 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 9X) Tiêu 99,Vũ khí 12,full 12,yorroi tinh luyện 6,2 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs tl 5322.3 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2233 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 65,Vũ khí 8,full 10
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2232 Xem ảnh - Sever Shuriken Cung 70,Vũ khí 11,full 10,2 sách,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2231 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 75,Vũ khí 8,full 89,sói trắng full tbs tl 2221
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2230 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Quạt 40,Vũ h khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2229 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 111,Vũ khí 12,full 12,3m8,yorroi tinh luyện 6,9 sách,siêu xe 5 sao lv 100 full tbs tl 3333,16 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2228 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 62,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 1100,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2227 Xem ảnh - Sever Katana Cung 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2226 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 68,Vũ khí 11,full 9,sói trắng full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2225 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 40) Cung 40,Vũ khí 8,fulll 8,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2224 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 63.,Vũ khí 11,full 11.,2 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 3200.19 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2223 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 77,Vũ khí 12,4m12,full 10,siêu xe full tbs tl 4211,2 triệu yên,yorroi tinh luyện 6
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2222 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF) Quạt 72,Vũ khí 10,full 10.siêu xe lv 100 chỉ số ổn full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2221 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 59,Vũ khí 11,full 8,sói đen 3 tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2220 Xem ảnh - Sever Katana (CÓ SKILL 100) Cung 128,Vũ khí 13,full 12 13,3m8,vk tinh luyện 6,yorroi tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.sói trắng lv 100 2 chí mạng full tbs tl 6533,1 sách,177 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2219 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 50,Vũ khí 10,full 8,
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2218 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 94,Vũ khí 13,full 12 13,2m8,yorroi tinh luyện 6,11 sách,xe máy full tbs tl 3232,3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2217 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 64,.Vũ khí 10,full 8,3 sách ,sói trắng lv 100 full tbs tl 4000.55 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2216 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,3 sách,sói trắng full tbs tl 3111
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2215 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kiếm 39,.vũ khí 8,full 8,8 sách,sói trắng full tbs tl 2100
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2214 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 72,Vũ khí 8,full 8,xe máy 2 tbx
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2213 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 49,vũ khí 12,full 12,3m8,vk tinh luyện 6,giày tinh luyện 5.,bùa tinh luyện 6.8 sách,sói trắng fulll tbs tl 6543,25 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2212 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 65,Vũ khí 11,3m12,full 8,găng tinh luyện 7(ngon) ,sói trắng lv 100 full tbs tl 2000,14 tiệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2211 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 52,Vũ khí 8,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2210 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 70,.Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2209 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 82,Vũ khí 12,4m12,full 8,có yorroi,sói trắng 4 sao lv 100 full tbs,17 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2208 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.23 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2207 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 71,Vũ khí 8,full 8,có yorroi ,sói trắng 2 tbs,1 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2206 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 52,Vũ khí 8,full 8,sói trắng LV 100 full tbs tl 322,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2205 Xem ảnh - Sever Shuriken Tiêu 73,Vũ khí 12,full 12,quần 14,2m8.vk tinh luyện 5,găng tinh luyện 6.quần tinh luyện 5.giày tinh luyện 4,bùa tinh luyện 5.bội tinh luyện 5,dây chuyền tinh luyện 4,9 sách,1 bánh,siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon tấn công + 2cm full tbs tl 5553,98 triệu yên
Giá Thẻ:500K;TCSR/ATM:350Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2204 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vĩ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2203 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 65,Vũ khí 9,full 8,sói trắng 2 tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2202 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 71,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 1000,7 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2201 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2200 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 90.,Vũ khí 8,4m12,full 8,yorroi tinh luyện 4,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100.3 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2199 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8.nón 5.sói trắng lv 100 2 cm full tbs,5 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2198 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 48.Vũ khí 8.full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2197 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 85,Vũ khí 8,full 8,.10 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2196 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 58,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs.,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2195 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 9,full 8,1 sách,sói trắng full tbs tl 1000
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2194 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen chỉ số ngon tc+ 2cm full tbs
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2193 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 42) Kunai 42.Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2192 Xem ảnh - Sever Katana Tiêu 60,Vũ khí 8,full 8,sói đen full tbs tl 1000
Giá Thẻ 100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2191 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Kiếm 101,Vũ khí 13,full 12 13.yorroi tinh luyện 3,3 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 2210.,26 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2190 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kiếm 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2189 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 4X) Kunai 40,Vũ khí 8,full 8,1m5
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2188 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2187 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2186 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 59,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs tl 2200,.3 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2185 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,8 sách,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 5.giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.siêu xe 5 sao lv 100 chỉ số ngon 2 chí mạng full tbs tl 5544,101 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2184 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG CÓ SKILL 100) Kiếm 113,Vũ khí 12,full 14,giày 15,4m12,yoroi tinh luyện 5,8 sách,5 bánh,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs tl 4444,5 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2183 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kunai 39,.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2182 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG SÓI NGON) Kunai 71,Vũ khí 12,full 12,13,sói trắng 2 sao lv 100 chỉ số max ngon tc+ 2cm full tbs tl 6633,94 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2181 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 46,Vũ khí 8,full 8.1m6.2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2180 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 71,Vũ khí 9,full 10,siêu xe lv 64 2 tbs,2 tiệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2179 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 61,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2178 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 4X) Quạt 48,Vũ khí 8,,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2177 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,28 tiệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2176 Xem ảnh - Sever Bokken Đao 59,Vũ khí 8,full 8,9 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2175 Xem ảnh - Sever Bokken Tiêu 59,Vũ khí 8,full 8,áo 12,sói trắng full tbs tl 3211,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2174 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 75,Vũ khí 13,2m12,.full 8,sói trắng 2 tbs tl 11,182 triệu yên
Giá Thẻ:250K;TCSR/ATM:180Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2173 Xem ảnh - Sever Kunaj Kunai 74,Vũ khí 11,full 8,giày 12,sói trắng full tbs tl 1100.14 tiệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2172 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 73,Vũ khí 8,full 10,sói trắng lv 100 full tbs tl 2200,62 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2171 Xem ảnh - Sever Shuriken Kunai 63,Vũ khí 9,full 9,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,5 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2170 Xem ảnh - Sever Tessen Tiêu 80,Vũ khí 13,full 12,4m8,yoroi tinh luyên 2,1 bánh,sói trắng lv 100 full tbs tl 1100 chỉ số ngon có gst + 2cm
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2169 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Cung 49,Vũ khí 12,full 12,3m8,2m10,vk tinh luyện 4.găng tinh luyện 5,sói trắng full tbs tl 6532 8 sách,45 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2168 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 72.Vũ khí 12,full 12,sói trắng kèm 3 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2167 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 59,Vũ khí 10,full 8,1 sách,sói trắng 2 tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2166 Xem ảnh - Sever Shuriken (SÓI NGON) Đao 69,Vũ khí 11,2m12,full 8,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc,2cm full tbs tl 5300,2 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2165 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 72,Vũ khí 12,giày 12,full 8,siêu xe 2 sao lv 100 2 tbs,31 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2164 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 90,Vũ 14,full 14,1m15,1m14,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6,bùa tinh luyện 5,bội tinh luyện 5,9 sách,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon gst+ 2cm full tbs tinh luyện 8853(hot),27 triệu yên
Giá Thẻ:900K;TCSR/ATM:600Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2163 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 70,Vũ khí 8,full 8,1 sach,sói trắng full tbs tl 6650,47 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2162 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2161 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 69,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 2 tbs tl 22
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2160 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Tiêu 39,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2159 Xem ảnh - Sever Katana Kunai 70,Vũ khí 8,găng 12,full 8,siêu xe 2 tbs tl 30,1 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2158 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 65,Vũ khí 11,full 8,sói trắng lv 51 2 tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2157 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 4X) Kunai 48,Vũ khí 8,full 8,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2156 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG BUFF LỖI SHINWA ) Quạt 68,Vũ khí 8,full 8,siêu xe lv 100 full tbs tl 3310.23 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2155 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 52,vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2154 Xem ảnh - Sever Kunaj (SÓI ĐEN NGON) Tiêu 50,Vũ khí 8,full 8,sói đen có gst + 2cm full tbs tl 2000
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2153 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 103 CÓ SKILL 100) Quat 103,.Vũ khí 8,3 món 12,full 10.găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 5,8 sách,siêu xe 3 sao lv 100 full chỉ số ngon có 2 chí mạng full tbs ,44 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2152 Xem ảnh - Sever Bokken (CÓ SKILL 100) Tiêu 119,Vũ khí 15,2m14,full 12 13,vk tinh luyện 6.găng tinh luyện 5,giày tinh luyện 4.yoroi tinh luyện 5.bùa tinh luyện 4.8 sách,siêu xe 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs tl 5544,100 triệu yên
Giá Thẻ:1000K;TCSR/ATM:700Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2151 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3X) Kiếm 38,Vũ khí 8,full 8,rương còn vk 5x + 12 kèm 1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2150 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Đao 45,Vũ khí 12,full 8
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2149 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 8,full 8,1 sách,siêu xe full tbs
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2148 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 62,Vũ khí 10,full 9,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2147 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 8.full 8,siêu xe 2 tbs,15 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2146 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 43,Vũ khí 8,full 8.
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2145 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 73,Vũ khí 12,full 12 13,dây chuyền 8,vk tinh luyện 7,găng tinh luyện 6,yoroi tinh luyện 6.8 sách,1 bánh,sói trắng 2 sao lv 100 full tbs tl 5443,7 triệu yên
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2144 Xem ảnh - Sever Kunaj Cung 69,Vũ khí 12,full 10,sói trắng 2 tbs,25 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2143 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2142 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 50,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2141 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 69,Vũ khí 12,full 12,4m8,vk tinh luyện 6,có yoroi ,4 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ngon có 2 cm full tbs tl 5553
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2140 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 40) Tiêu 40,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2139 Xem ảnh - Sever Shuriken Kiếm 68,Vũ khí 10,full 8,siêu xe 3 sao lv 100 full tbs,2 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2138 Xem ảnh - Sever Bokken Tiểu 59,Vũ khí 10,full 8,giày 4,8 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2137 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 9X) Tiêu 98,vũ khí 12,full 12 13,vk tinh luyện 5,yoroi tinh luyện 4,8 sách,2 bánh,siêu xe 2 sao lv 100 full tbs tl 5333,1 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2136 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG 41) Kiếm 41,Vũ khí 8,full 8,12 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2135 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 67,Vũ khí 8,full 8 ,10 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2134 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 41) Kunai 41,Vũ khí 11,full 8,8 sách,sói trắng 2 tbs tl 66,6 tiệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2133 Xem ảnh - Sever Katana Kiếm 53,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2132 Xem ảnh - Sever Tessen (LỖI SHINWA) Cung 72,Vũ khí 8,full 10,sói trắng full tbs
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2131 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 50,Vũ khí 8,áo 12,full 8,sói trắng full tbs,27 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2130 Xem ảnh - Sever Kunaj (CÓ SKILL 100) Tiêu 101,.Vũ khí 12,2m14,3m13,full 12,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 2,yoroi tinh luyện 4,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 6664,8 sách,10 triệu yên
Giá Thẻ:700K;TCSR/ATM:500Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2129 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 87,Vũ khí 12,4m13,full 12,yoroi tinh luyện 4,8 sách,sói trắng full tbs tl 4322
Giá Thẻ:420K;TCSR/ATM:300Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2128 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG 40) Đao 40,Vũ khí 8,full 8,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2127 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 3X) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói trắng full tbs ,22 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2126 Xem ảnh - Sever Tessen Đao 81,Vũ khí 12,full 12,4m8,yoroi tinh luyện 4.8 sách,siêu xe lv 100 full tbs tl 1110.1 triệu yên
Giá Thẻ:200K;TCSR/ATM:140Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2125 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 70,Vũ khí 12,full 12,5m8,vk tinh luyện 6,găng tinh luyện 6.yoroi tinh luyện 2,8 sách,sói trắng 4 sao lv 100 chỉ số ổn full tbs 6310,64 triệu yên
Giá Thẻ:300K;TCSR/ATM:220Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2124 Xem ảnh - Sever Bokken (HÀNG BUFF) Quạt 81,Vũ khí 9,full 8,36 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2123 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 64,Vũ khí 10,full 8,sói trắng full tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2122 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 5X FULL TINH LUYỆN) Kunai 59,Vũ khí 12,full 12,nón tinh luyện 3.,áo tinh luyện 1,găng tinh luyện 7,quần tinh luyện 6,giày tinh luyện 6,bùa tinh luyện 6.bội tinh luyện 6,nhẫn tinh luyện 3,dây chuyền tinh luyện 4,vk tinh luyện 4,max sách,max bánh,sói trắng 3 sao lv 100 chỉ số ngon tc + 2cm full tbs tl 5566,7 triệu yên
Giá Thẻ:1100K;TCSR/ATM:750Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2121 Xem ảnh - Sever Tessen (HÀNG 41) Cung 41,Vũ khí 8,full 8,sói trắng 3 tbs,10 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2120 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2119 Xem ảnh - Sever Shuriken Đao 38,Vũ khí 8,full 8,2 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2118 Xem ảnh - Sever Bokken Cung 58,Vũ khí 8,full 8,xe máy full tbx
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2117 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 3x) Kiếm 39,Vũ khí 8,full 8,4 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2116 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kiếm 41.Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2115 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 41) Kunai 41.Vũ khí 11,full 8,sói trắng 2 tbs,1 triệu yên
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2114 Xem ảnh - Sever Katana (HÀNG BUFF) Quạt 74,Vũ khí 10,full 8,sói trắng 2 tbs,68 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2113 Xem ảnh - Sever Kunaj Đao 69,Vũ khí 13,2m13,2m12,full 8,sói trắng lv 100 full tbs tl 1000,3 triệu yên
Giá Thẻ:170K;TCSR/ATM:120Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2112 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG BUFF) Quạt 70,Vũ khí 10,full 8,8 sách,6 triệu yên
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2111 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 62,Vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2110 Xem ảnh - Sever Shuriken (HÀNG 3X LỖI SHINWA) Kunai 39,Vũ khí 8,full 8,sói đen ngon có tấn công + tccm full tbs tl 4300,1 triệu yên
Giá Thẻ:50K;TCSR/ATM:30Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2109 Xem ảnh - Sever Kunaj (Hàng 41) Đao 41,Vũ khí 8,full 8
Giá Thẻ:70K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2108 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Kunai 44.Vũ khí 8.,full 8,3 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2107 Xem ảnh - Sever Bokken Kunai 74,Vũ khí 8,full 8,
Giá Thẻ:150K;TCSR/ATM:100Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2106 Xem ảnh - Sever Bokken Kiếm 63,Vũ khí 10,full 8.1 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2105 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2104 Xem ảnh - Sever Kunaj Tiêu 67,Vũ khí 8,full 8,6 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2103 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 68,vũ khí 8,full 8,22 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2102 Xem ảnh - Sever Kunaj Kiếm 69,Vũ khí 8,full 8,32 triệu yên
Giá Thẻ:100K;TCSR/ATM:80Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2101 Xem ảnh - Sever Kunaj (HÀNG 4X) Tiêu 49,Vũ khí 8,full 8.5 triệu yên
Giá Thẻ:80K;TCSR/ATM:50Kk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 2100 Xem ảnh -